Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze

ARCHIWUM

Jawor, dnia 8 grudnia 2009 roku

OSO 340-1/16/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze ”, dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę SZYLDY-REKLAMY”S.C. K.C.R Rzepka, ul. Staromiejska 13, 67-200 Głogów.

Oferta nr 1 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

SZYLDY-REKLAMY” S.C.

K.C.R Rzepka

ul. Staromiejska 13

67-200 Głogów

 

CENA 100%

 

100

 

 


Jawor, dnia  26 listopada 2009 roku

OSO 340-1/16/09


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

Rozdział XIX –Załączniki

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie  - art. 22  otrzymuje brzmienie jak w załączeniu,

3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie  - art. 44  otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Niniejsza zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.Jawor: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze

Numer ogłoszenia: 219573 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl www.spjawor-bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem 1.1 do oferty oraz wzorami i wymiarami podanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) i zgodnie z PN S 73200. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących tablic rejestracyjnych: -zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 5000 kompletów, -zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 50 kompletów, -zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 200 sztuk, -zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 50 sztuk, -ndywidualnych samochodowych jednorzędowych - 5 kompletów, -indywidualnych samochodowych dwurzędowych - 3 komplety, -zwyczajnych motocyklowych - 300 sztuk, -indywidualnych motocyklowych - 2 sztuki, -zwyczajnych motorowerowych - 400 sztuk. dla pojazdów rejestrowanych w powiecie jaworskim oraz ich dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamówienia określające ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych będą składane telefonicznie i później potwierdzane faxem lub pisemnie, w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostawa tablic nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku zamówień złożonych w trybie normalnym, a w przypadku zamówień złożonych w trybie interwencyjnym zgodnie z terminem dostaw określonym w § 5 umowy-załącznik nr5. Dostarczone tablice mają być trwale opakowane (po 25 kompletów w jednym opakowaniu) i czytelnie opisane (ostemplowane) serią i numerami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.52.74.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień Publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Zezwolenie właściwego organu wydane na podst. art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.) 6) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 7) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 8. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań polegających na wykonaniu i dostwie tablic rejestracyjnych, o wartości brutto minimum 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde -(załącznik Nr 4). 9. Polisę a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 10. Kopię dowodu wniesienia wadium. 11. Wypełniony formularz cenowy załącznik Nr 1.1 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy). 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4,5 ,6,7 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605) . 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem..


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor Cena SIWZ - 11 zł..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowew Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor w pokoju nr 108 I piętro (Kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Formularz cenowy - załącznik nr 1.1

3. Oświadczenie - art. 22 ustawy - załącznik nr 2.

4. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 3.

5. Wykaz wykonanych dostaw. - załącznik nr 4.

6. Projekt umowy. - załącznik nr 5.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:55:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:56:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki