Powtórzone zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa 6 zestawów podpisu elektronicznego dla przedsięwzięcia pn. Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego

ARCHIWUM

Jawor, dnia 3 grudnia 2009 r.

RPE. 340-3/6-2/09

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę 6 zestawów podpisów elektronicznych dla przedsięwzięcia: „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty: Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin; NIP 852-000-64-44; REGON 810404880

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres

Kryterium: cena

- 100%

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Wnioskodawcy/
Beneficjenta)1

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Wnioskodawcy/
Beneficjenta
) 2

Podsumo
wanie/Uwagi

1.

Zeto Świdnica
Sp. z o.o.
ul. Grodzka 15
58-100 Świdnica

71,69 %

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

2.

Certpol
Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie

73,70%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

3.

Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20 58-500 Jelenia Góra

82,03%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

4.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regionalne Centrum Sprzedaży we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław

74,39%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

5.

Firma Informatyczna ELPRO-BIS
Sp. z .o.
ul. Sukiennicza 2 62-800 Kalisz

99,66%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

6.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa

78,80 %

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

7.

Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin

100%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najkorzystniejsza oferta

8.

Rafał Duczkowski – Usługi Informatyczne
ul. Rzemieślnicza 7-9 59-220 Legnica

73,20%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 


Jawor, dnia 20 listopada 2009 r.

RPE 340-3/6-1/09

                                   Zapytanie ofertowe

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59 - 400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na zakup i dostawę zestawów podpisów elektronicznych dla przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju
e - usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim
,przewidzianego do dofinansowania w ramach priorytetu 2
Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych.

 

1.Przedmiot zamówienia – zakup i dostawa 6 zestawów podpisu elektronicznego dla przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”. Każdy zestaw powinien spełniać następujące warunki:

W skład zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego powinno wejść:

- certyfikat kwalifikowany na 2 lata;

- mini karta kryptograficzna (nośnik certyfikatu);

- mini czytnik kart kryptograficznych;

- oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego, spełniającewymagania Ustawy o podpisie elektronicznymz dnia 18 września 2001

Zestaw do składania bezpiecznego podpisu musi być kompatybilny ze sprzętem komputerowym
o minimalnych parametrach:

- procesor: Pentium 800 MHz,

- pamięć RAM: 256 MB,

- system operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP/Vista

- minimum 65 MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji,

- porty: USB

Zestaw do składania bezpiecznego podpisu ma służyć do:

- kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,

- nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet

- podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

- składania e-deklaracji podatkowych

- zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,

- wystawiania faktur w formie elektronicznej,

Szacunkowa wartość zamówienia – 3 000,00 złotych ( brutto z 22 % VAT).

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

2.Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy, instalacji i przeszkolenia osób, które będą posługiwać się elektronicznym podpisem. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3.Termin imiejscewykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2009 roku. Miejsce wykonania – Starostwo Powiatowe w Jaworze.

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczychpo dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia do dnia 17.12.2009 r.

4.Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.

5.Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę podpisów elektronicznych – działanie 2.2, Powiat Jaworski”

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.11.2009 r., do godz. 1300w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze, (pokój 108).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

·Aktualny odpisz właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

·Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

7.Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lubwpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.

8.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Waldemar Dziędzioła- Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19.

9.Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).

 

Załączniki do pobrania :

1. Zal.1 - formularz ofertowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:53:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki