Zakup i dostawa 6 zestawów podpisu elektronicznego dla przedsięwzięcia pn. Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.

 

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 19 listopada 2009 r.

RPE 340-3/5-2/09

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zatytułowanego „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”, nr projektu: WND-RPDS.02.02.00-02-054/09, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych) na Zakup i dostawę 6 zestawów podpisu elektronicznego dla w/w przedsięwzięcia, uprzejmie informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowegoz uwagi, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wynika to z błędnego zapisu przedmiotu zamówienia, odnoszącego się do kompatybilności podpisów elektronicznych  z parametrami sprzętu komputerowego. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 20 listopada br. zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę 6 zestawów podpisu elektronicznego, uwzględniające opisane wyżej zmiany.

 


RPE 340-3/5-1/09                                                                                  Jawor, dnia 17 listopada 2009 r.

 

Zapytanie ofertowe

    Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59 - 400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP  6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na zakup i dostawę zestawów podpisów  elektronicznych  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Informatyzacja  administracji  kluczem  rozwoju e - usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”, przewidzianego do dofinansowania w ramach priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.2  „Rozwój usług elektronicznych.”
1. Przedmiot zamówienia – zakup i dostawa 6 zestawów podpisu elektronicznego dla przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim”. Każdy zestaw powinien spełniać następujące warunki:
W skład zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego powinno wejść:
- certyfikat kwalifikowany na 2 lata;
- mini karta kryptograficzna (nośnik certyfikatu);
- mini czytnik kart kryptograficznych;
- oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego, spełniające  wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym  z dnia 18 września 2001
Zestaw do składania bezpiecznego podpisu musi być kompatybilny ze sprzętem komputerowym
o minimalnych parametrach:
- procesor: Pentium 100 MHz,
- pamięć RAM: 64 MB,
- system operacyjny: Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP Service Pack 1/XP Service Pack 2,
- minimum 30 MB wolnej przestrzeni dyskowej przed instalacją aplikacji,
- przeglądarka Internet Explorer 5.5 (siła szyfrowania 128 bitowa).
Zestaw do składania bezpiecznego podpisu ma służyć do:
 - kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.:podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
- nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet
- podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
- składania e-deklaracji podatkowych
- zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
- wystawiania faktur w formie elektronicznej,
Szacunkowa wartość zamówienia – 3 000,00 złotych ( brutto z 22 % VAT).
Zamawiający  zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą. 
2. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy, instalacji i przeszkolenia osób, które będą posługiwać się elektronicznym podpisem. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Termin i  miejsce  wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2009 roku.  Miejsce wykonania – Starostwo Powiatowe w Jaworze. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia do dnia 17.12.2009 r.
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.
5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę podpisów elektronicznych – działanie 2.2, Powiat Jaworski”  
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2009 r., do godz. 1300  w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze, (pokój 108). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
• Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
• Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1. 
7. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub  wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.
8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Waldemar Dziędzioła  - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19. 
9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).

Załączniki do pobrania :

1. Zal.1 - formularz ofertowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 10:50:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki