Procedura opracowywania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Uchwała Nr 332/2009
Zarządu Powiatu w Jaworze
z dnia 20 listopada 2009r.

w sprawie procedury opracowywania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Powiatu JaworskiegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zm), Zarząd Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:


§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) WPI - należy przez to rozumieć Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmujący w ujęciu rzeczowo - finansowym zestawienie zadań inwestycyjnych,
2) zadaniach inwestycyjnych - należy przez to rozumieć poszczególne pozycje w strukturze WPI sformułowane i zaplanowane w związku z realizacją polityki inwestycyjnej powiatu, obejmujące:
a) budowę nowych obiektów,
b) modernizację , adaptację, ulepszenie, przy czym modernizacja to odbudowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu. Celem modernizacji jest zwiększenie wartości użytkowej lub zmiana funkcji modernizowanego obiektu. Modernizacja nie ma na celu przywrócenia utraconych cech użytkowych, gdyż ten cel osiąga się poprzez remont,
c) Zakupy inwestycyjne (zwiększające zasoby majątku trwałego). Do kosztów zadań inwestycyjnych zalicza się także koszty fazy przygotowawczej np. wykup gruntów, analizy i badania, prace koncepcyjno - projektowe itp.),
3) monitoringu zadań kontynuowanych - należy przez to rozumieć kontrolę postępu prac związanych z przebiegiem realizacji zadań ujętych w budżecie na dany rok,
4) Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) - należy przez to rozumieć założenia planistyczne wynikające z wieloletniej prognozy dochodów i wydatków powiatu wraz z przewidywanym poziomem zadłużenia, stanowiące podstawę planowania zakresu finansowego WPI. WPF opracowywana jest corocznie przez Skarbnika Powiatu.

§ 2

1. Wprowadza się zasadę corocznego opracowywania i uchwalania kolejnej edycji WPI, określającego inwestycyjny zakres zadań realizacyjnych do  Strategii Powiatu Jaworskiego.
2. Harmonogram i zakres prac nad WPI określa § 7 niniejszej uchwały.
3. WPI ma charakter programu postępującego, polegającego na tym, że w każdym roku budżetowym opracowywana jest jego nowa wersja na kolejne 5- 6 lat.
4. WPI tworzony jest na  bazie propozycji wydziałowych, w oparciu o dane WPF opracowywanej przez Skarbnika Powiatu oraz na podstawie danych z monitoringu realizacji zadań kontynuowanych i stanowi podstawę przygotowania inwestycyjnych części budżetu na dany rok.

§ 3

1. Wyznacza się Naczelnika Wydziału RPE do pełnienia roli Koordynatora prac w zakresie przygotowania projektów kolejnych edycji oraz  aktualizacji WPI.
2. Koordynator WPI  wykonuje swoje zadania przy pomocy Wydziału RPE oraz przy współudziale wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego.
3. Do zadań wydziałów merytorycznych należy:
1) inicjowanie zadań inwestycyjnych mieszczących się w dziedzinie objętej zakresem merytorycznym wydziału.
2) powiadomienie podległych jednostek organizacyjnych o terminach zgłaszania wniosków inwestycyjnych do WPI.
3) współpraca z innymi wydziałami merytorycznymi w procesie opracowania wniosków inwestycyjnych, udzielanie i uzyskiwanie pomocy w zgromadzeniu informacji i danych o zadaniu potrzebnych do przygotowania wniosku inwestycyjnego.
4) organizacja procesu gromadzenia i aktualizowania wniosków od podległych jednostek organizacyjnych .

§ 4

1. Skarbnik Powiatu sporządza WPF na co najmniej 5 kolejnych lat, stanowiącą podstawę do planowania rzeczowego zakresu WPI i przekazuje do Wydziału RPE.
2. WPF podlega zatwierdzeniu przez Starostę.
3. WPF  powinna zawierać co najmniej:
1) analizę dotychczasowego zadłużenia powiatu zaciągniętego na finansowanie wydatków inwestycyjnych w perspektywie okresu niezbędnego do jego całkowitej spłaty, z rozbiciem na spłaty zadłużenia podstawowego oraz  koszty obsługi długu, 
2) niezbędny, racjonalny poziom wydatków bieżących zapewniający wykonanie zadań statutowych samorządu gminy (w okresie czterech najbliższych lat, począwszy od roku następnego po roku obowiązywania uchwały budżetowej), 
3) środki jakie można wykorzystać na finansowanie inwestycji i obsługę długu  tzw. „wolne środki brutto” przewidywane na okres jw.,
4) środki na realizację zadań i programów inwestycyjnych tzw. „wolne środki netto” (po  uwzględnieniu kosztów obsługi istniejącego zadłużenia  i zabezpieczeniu środków na obsługę planowanego zadłużenia w każdym z kolejnych czterech lat ujętych w   opracowywanym WPI),
5) określenie wielkości środków do wykorzystania na cele inwestycyjne pochodzących z   powiatowych  funduszy wydzielonych,
6) górny pułap możliwości zadłużenia powiatu – przyjmując najbardziej prawdopodobne założenia co do warunków kredytowania.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wprowadzania zmian w WPI w trakcie roku budżetowego. Upoważnienie to nie obejmuje korekty wielkości  nakładów  wyszczególnionych w załączniku do uchwały budżetowej na dany rok tworzony na postawie art. 110 ustawy o finansach publicznych.
2. Wniosek w sprawie aktualizacji WPI poza trybem określonym w § 2,   składa do Zarządu Powiatu Koordynator. 
3. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian do WPI w trakcie roku budżetowego:
1) korekty WPI dokonuje się w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udokumentowania zabezpieczenia środków własnych na realizację zadań  dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych , w szczególności funduszy europejskich, w innej wysokości niż zostało to uchwalone,
2) wprowadzenie zmian warunkowane jest zabezpieczeniem źródeł finansowania,
3) źródła finansowania, o których mowa wyżej pochodzą  z większych dochodów budżetowych lub uwolnienia środków zaplanowanych na zadanie ujęte w WPI np. w wyniku korekty kosztów po przetargach,  zmian wynikających  z  wykonania budżetu  lub przesunięcia terminu realizacji.

§ 6

Przyjmuje się następujący harmonogram prac nad WPI:
1) od dnia 01  sierpnia do  20  września  -  zgłaszanie przez wydziały wniosków inwestycyjnych do WPI, a także wniosków aktualizujących zadania już umieszczone w WPI,   
2) do dnia 10 września - opracowanie i przekazanie do Wydziału RPE  Wieloletniego Planu Finansowego będącego podstawą określenia zakresu finansowego WPI,
3) do dnia 30 września - formalna weryfikacja i ocena wniosków oraz zestawienie tych wniosków według priorytetów inwestycyjnych oraz potencjału finansowego określonego przez Skarbnika (WPF),
4) do dnia 15  października - konsultacje i ocena wstępnej wersji WPI,
5) do dnia 30 października - opracowanie i przekazanie WPI do zaopiniowania  przez Zarząd Powiatu,
6) do 15 listopada - opracowanie ostatecznej wersji projektu WPI, złożenie projektu WPI na posiedzenia komisji i sesję Rady Powiatu .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jaworskiemu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 14:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 14:17:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki