Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 23.09.2009r.


RPE  340-1/12/ 09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. „Przebudowa chodnika w Mściwojowie  przy drodze powiatowej nr 2801D” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Wrocławska 19, 59-400 Jawor. Oferta nr 2 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 2 uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

Zakład Robót Teletechnicznych TELFA

ul. Towarowa 28

58-100 Świdnica

 

 

 

CENA 100%

 

91,76

 

2.

INWESTYCJE Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 19

59-400 Jawor

 

100

 

 

3.

Przedsiębiorstwo MR CO. Mateusz Rachuna

Bystrzyca Górna 2A

58-114 Lubachów

 

87,14

 

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Rolne „Sady Dolne” Sp z o.o.

Sady Dolne 15

59-420 Bolków

 

86,63

 


Jawor: Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D


Numer ogłoszenia: 292650 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w Mściwojowie przy drodze powiatowej nr 2801D od posesji 16 do posesji 47 na odcinku 270 mb. Zakres robót na niniejszym zadaniu obejmuje: - rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz krawężników z odwiezieniem na wskazane przez zarządcę drogi miejsce składowania, - wymianę podbudowy nawierzchni chodnika, - wbudowanie na ławach betonowych krawężników i obrzeży, - wykonanie nowej nawierzchni chodnika o szerokości 1,5 m z szarej kostki betonowej typu Kość o grubości 6 cm, - założenie nowego pasa zieleni niskiej pomiędzy obrzeżami a murkami i cokołami ogrodzeń posesji, Prace inwestycyjne będą poprzedzone wycięciem przez zarządcę drogi, przydrożnych drzew i wyfrezowaniem karczów poniżej poziomu podsypki pod chodnik. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przyjętej technologii robót. 2. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie technicze oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego porządku, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, demontaż obiektów tymczasowych, wywóz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizację odpadów. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opracowaniem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w opracowaniu technicznym oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji projektu, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 7. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. 8. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów lub urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w dołączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1) w zakresie doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca winien wykonać co najmniej 1 zamówienie polegające na ułożeniu minimum 400m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej (czterysta metrów kwadratowych); 2) w zakresie osób i/lub podmiotów pozostających do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca winien dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Warunek wyżej określony w niniejszym punkcie zostanie spełniony także w przypadku Wykonawców, którzy przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych w rozdziale V ust. 2 pkt 2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik (załącznik Nr 4). W przypadku wskazania w niniejszym wykazie przez Wykonawcę osób, którymi będzie dysponował na podstawie porozumienia z innymi podmiotami - również pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wyszczególnione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich zakresu oraz daty i miejsca wykonania, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku Nr 5. 10) Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w Wykazie robót - załączniku nr 5 , zostały wykonane należycie (np. protokoły, referencje). 11) Kopię dokumentu wniesienia wadium. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy). 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, mogą złożyć tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak aby sumarycznie w odniesieniu do wszystkich Wykonawców warunki były spełnione łącznie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem 5. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim..


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor. cena siwz - 37 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokój 108 ( Kancelaria ogólna) - I piętro..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie - art. 22 i art. 24 ustawy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 3.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
- załącznik nr 4.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

7. Przedmiar robót
załącznik nr 7 

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
załącznik nr 8.1
załacznik nr 8.2 

9. Dokumentacja projektowa:

Plan - załącznik nr 9.1
Opis zadania - załącznik nr 9.2

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:47:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:48:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki