Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu

ARCHIWUM

         

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  na opracowanie projektu i wykonanie 6 szt. prezentacji atrakcji turystycznych Ziemi Jaworskiej oraz Turnova, w formie "roll up" w ramach projektu „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dokonano wyboru oferty.
         
Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PIKGROUP - KRZYSZTOF PŁOMIŃSKI ze Świdnicy, NIP 884-001-94-83.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1.

ITECO  Sp. z o.o.

ul. Żubrza 12a, 54-229 Wrocław

CENA

100%

75,67

2.

Studio Kartel

ul. Rapackiego 7a, 59-400 Jawor

90,80

3.

PIKGROUP - Krzysztof Płomiński

ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica

100,00

4.

Adsystem Sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 34, 53-012 Wrocław

90,29

5.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Proxart”

ul. K.B. Kominka 9, 59-220 Legnica

56,75

 

 


         

 

Jawor, dnia 11 września 2009 roku

RPE – 340-1/10/09  

 

Zawiadomienie o wyniku postępowaniu  nr RPE 340-1/10/09 – unieważnienie


Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu”, dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 , złożonej przez Wykonawcę Zakład Budownictwa Wodno–Inżynieryjnego Edward Górski,  Piotrowice 100, 59-424 Męcinka.  Oferta nr 1  zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny– cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów–100.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Cena  w zł 

(brutto)

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

Zakład Budownictwa Wodno–Inżynieryjnego Edward Górski,  Piotrowice 100, 59-424 Męcinka

 

1 002 713,29

 

CENA 100%

 

100,00


Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w/ ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę  837 686,79 zł  brutto.
 

 


         

Jawor, dnia 07 września 2009 roku

RPE 340-1/ 10/ 09

Wykonawcy w postępowaniu nr RPE 340-1/10/09
Wg. rozdzielnika


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane na zadanie pn. „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu”
 
Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz o odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE 1

Sugerowany element „Rafał” występuje w 4 rodzajach: Basic, Standard, Classic, Premium, huśtawka „Agnieszka” występuje w 3 modelach, a każdy z nich w 3 wersjach  montaż którego urządzenia przewiduje inwestor ?   
 
ODPOWIEDŹ 1

W skład dostawy i montażu elementów placu zabaw wchodzi: 
• huśtawka  -  wyposażona w siedzisko  zamykane stalowe zabezpieczone gumą, drabinkę  oraz łańcuch wspinaczkowy. Belka pozioma oraz słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej,
• gotowe urządzenie zabawowe tzw. „plac zabaw” o wysokości podestu 125 cm.
Materiały:
- zjeżdżalnia: konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej;
- drewno: iglaste, bezrdzeniowe o przekroju kwadratowym 90 mm x 90 mm z zaokrąglonymi krawędziami i frezowane wzdłużnie impregnowane metodą ciśnieniowo – próżniową;
- dachy i boczki: sklejka wodoodporna laminowana obustronnie;
- liny polipropylenowe, plecione z rdzeniem stalowym o średnicy 16 mm;
- pomosty stałe: deska ryflowana obustronnie;
- posadowienie: stopy wykonane z ocynkowanej stali konstrukcyjnej, betonowane w gruncie;
- Łączniki: stal ocynkowana

PYTANIE 2

Na czym konkretnie ma polegać „możliwość zdalnego zarządzania infokioskiem poprzez panel sterujący” ? Proszę o precyzyjny opis.

ODPOWIEDŹ 2

Możliwość zdalnego zarządzania infokioskiem poprzez panel administracyjny, to element oprogramowania, które powinno zostać dostarczone i skonfigurowane wraz z infokioskiem.  Ma ono na celu bieżące monitorowanie pracy, stanu infokiosku oraz realizowanie czynności serwisowych w sposób zdalny za pośrednictwem internetu, przez osobę administrującą sprzętem w miejscu jej pracy. Czynności te obejmować będą m. in. aktualizację oprogramowania, resetowanie systemu, sprawdzenie statusu aktywności infokiosku, pobranie informacji o systemie - zainstalowanym sprzęcie, dostępnej pamięci operacyjnej, dostępnym miejscu na dyskach twardych, uruchomionych usługach, itd.

 


         

Jawor: Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu
Numer ogłoszenia: 282778 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie, realizowanych w ramach projektu pn. Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Wykonanie ścieżki z kostki betonowej kolorowej ( czerwonej z elementami szarymi) o grubości 8 cm wraz z korytkiem ściekowym - zgodnie z wariantem Nr 1 określonym w projekcie wykonawczym. - wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej, - wykonanie schodów wraz z balustradami, - wykonanie oświetlenia terenu poprzez dostawę i montaż 20 latarń oraz doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanej wiaty, - dostawa i montaż tablicy informacyjnej (szt. 1), tablic edukacyjnych (szt. 9), ławek ( szt. 23), koszy na odpady ( szt. 10), stojaków na rowery (szt. 2), kierunkowskazów (szt. 10), - wykonanie wiaty drewnianej, - dostawę i montaż placu zabaw - dostawę i montaż multimedialnego kiosku informacyjno-turystycznego. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie dotyczącym dostawy i montażu tablicy informacyjnej, tablic edukacyjnych, kierunkowskazów nie obejmuje opracowania tekstów i zdjęć. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w rozdziale IV ust. 2 w wersji elektronicznej tekst i zdjęcia celem opracowania szaty graficznej. 3. Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego porządku, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, demontaż obiektów tymczasowych, wywóz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizację odpadów. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami. 6. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów lub urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w dołączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji projektu, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 8. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.21.21.40-9, 45.31.61.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1) w zakresie doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca winien wykonać co najmniej 1 zamówienie polegające na ułożeniu minimum 1000m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej (tysiąc metrów kwadratowych); 2) w zakresie osób i/lub podmiotów pozostających do dyspozycji Wykonawcy, Wykonawca winien dysponować: a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, b) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Warunki określone w pkt 2A i w pkt. 2b zostaną spełnione także w przypadku Wykonawców, którzy przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimalnej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). 3. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych w rozdziale V ust. 2 pkt 2b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik (załącznik Nr 4). W przypadku wskazania w niniejszym wykazie przez Wykonawcę osób, którymi będzie dysponował na podstawie porozumienia z innymi podmiotami - również pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wyszczególnione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich zakresu oraz daty i miejsca wykonania, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku Nr 5. 10) Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w Wykazie robót - załączniku nr 5 , zostały wykonane należycie (np. protokoły, referencje). 11) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12) Kopię wniesienia wadium. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy). 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków, mogą złożyć tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak aby sumarycznie w odniesieniu do wszystkich Wykonawców były spełnione łącznie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 5. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jawqorze, ul. Wrocławska 26, 59 -400 Jawor, cena SIWZ - 109 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jawqorze, ul. Wrocławska 26, 59 -400 Jawor pokój 108 (Kancelaria ogólna) - I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane środkami finansowymi z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013..

Załączniki

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

1.Formularz ofertowy.

2.Oświadczenie  - art. 22 ust. 1 ustawy.

3.Oświadczenie – art. 44 ustawy.

4.Wykaz  osób i podmiotów. 

5.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

6.Projekt umowy.

7.Przedmiary robót.

8.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

9.Dokumentacja projektowa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:45:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki