Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 30  lipca 2009 roku.


RPE. 340-3/4-   /09 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

 

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych – gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze” w następujących branżach: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz, co, wentylacja), elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej tj. oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” Spółka z o.o. ul. Bagienna 1, 59-220 Legnica NIP 691-020-47-77; REGON: 008331200

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres, NIP/REGON data i sposób skierowania oferty (strona www,własna siedziba, ale w miejscu publicznie dostępnym,

Kryterium:
cena – 100%

Kryterium:
(inne kryterium
wskazane przez Beneficjenta)
[1]

Kryterium:
(inne kryterium
wskazane przez Beneficjenta
)
[2]

Podsumowanie/
Uwagi

1.

Usługi
Architekto-
niczno
- Inżynierskie
Jan Węglewski
ul. Argentyńska 5
59 – 220 Legnica

86,96

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

2.

Przedsię-
biorstwo Wielo-
branżowe „INWEST”
Spółka
z o.o.
ul. Bagienna 1
59-220 Legnica

100%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najkorzystniejsza oferta

3.

Nadzór 
Zarządzanie
i Wykonawstwo
w Budownictwie
Witold Wesołowski
Ul. Willowa 17
59-300 Lubin

98,48

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

4.

Pracownia Projektowa
Magdaleny
Maciejowskiej
- Magas
ul. Staffa 8
59-400 Jawor

69,44

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

  Jawor, 17 lipca 2009 r.

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124

Projekt „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.  przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


1. Tytuł projektu: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.

2. Priorytet / działanie (nr i nazwa): 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)/ 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.
 
3. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie: Powiat Jaworski zs.
w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.
 
4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych – gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze” w następujących branżach: budowlanej, sanitarnej (wod-kan, gaz, co, wentylacja), elektrycznej. 
Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlęgających nadzorowi inwestorskiemu określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa   oraz przedmiary    robót stanowiące    dokumentację    przetargowową na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, udostępnioną na stronie internietowej www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=52107

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności  określonych   w art. 25 i 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). tj.  w szczególności:
• reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym również zgodność z zasadami BHP,
• bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prowadzonych robót
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji.
• kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu, pod względem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej  z prowadzonych robót. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy, 
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
• sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
• uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
• rozstrzyganie sporów o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót,
• udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę  robót budowlanych
• przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu,
• potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
• kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych  z rozliczeniem środków na realizację zadania,

Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązku Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało:
• finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,
• dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,
• odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,
• współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,
• udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych.

Kwota brutto jaką Zleceniodawca zamierza przeznaczyć się na niniejsze zamówienie –  54143,00zł  (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote 00/100 groszy)

5. Opis sposobu obliczania ceny - Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże. 
 
6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 31 stycznia  2010 roku, Powiat Jaworski, miasto Jawor, obiekt - budynek ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN. Termin nie dotyczy udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych oraz związanym z tym usunięciem wad i usterek. 

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty : cena  - 100 %.

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  27 lipca 2009 r. do godz. 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, 59 – 400 Jawor, ul. Wrocławska 26, pokój 108 (I piętro – Kancelaria ogólna).  Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem:  „inspektor nadzoru Inwestorskiego  - PCKZ Jawor”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

9. Opis warunków w postępowaniu.
Dokumenty wymagane:

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem 2
3) Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku złożenia kserokopii należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem  przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ) .

10. Załączniki:

1) Załącznik nr1 - Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr2 - Wykaz osób.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:39:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:41:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki