Tablice informacyjne - Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 28 lipca 2009 roku.

RPE. 340-3/3-7/09 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ


Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 200 x 250   cm dla projektu: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty: METAL ZNAK Stanisław Mackiewicz, ul. Poniatowskiego 35b/1; 59-400 Jawor;  NIP 692-100-12-55; REGON: 390330778

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy, adres, NIP/REGON data i sposób skierowania oferty (strona www,własna siedziba, ale w miejscu publicznie dostępnym,

Kryterium: cena – 100%

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)[1]

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)[2]

Podsumowanie/
Uwagi

1.

PHU MAD Beata Duda
Ul. Trzech Kotwic 6
49-300 Brzeg

73,03%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

2.

METALZNAK
Stanisław Mackiewicz
Ul. Poniatowskiego 35b/1
59-400 Jawor

100%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najkorzystniejsza oferta

3.

PPHiU „Rotgraf” s.c.
Ul. Mała 5
59-700 Bolesławiec

52,85%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 


 

Jawor, 17 lipca 2009 r.

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124

 

Projekt: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.
przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 

1.  Tytuł projektu: Tytuł projektu: „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze”.

2.  Priorytet / działanie (nr i nazwa): 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)/ 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

3. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie: Powiat Jaworski zs.
w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

4. Przedmiot zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 200 x 250 cm. Plansza: wydruk solventowy, odporny na warunki atmosferyczne, folia odblaskowa I generacji biała, blacha OC, rury mocujące (słupy nośne)  min Ø50 OC 2 szt. po  4,5 m długości każdy wraz z uchwytami mocującymi tablicę.  Wysokość dolnej krawędzi od podłoża nie powinna być mniejsza niż 220 cm. Wizualizacja tablicy pamiątkowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
c)  zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę
w wysokości  2200  zł. brutto.

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy, siedziba Zleceniodawcy.

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty : cena  - 100 %

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 
Ofertę należy przesłać faxem do dnia  27 lipca 2009 r. do godz. 10.00  na numer 076/ 72-90-160 .
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez wykonawcę.

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 2,
b) dokumenty, jakie mają dostarczyć Zleceniobiorcy: Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączniki do Karty zamówienia:

1. Załącznik nr1 - Wizualizacja tablicy pamiątkowej
2. Załacznik nr2 - Formularz ofertowy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-22 13:37:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki