Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego

ARCHIWUM

OSO – 340-1/9/09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. „Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania”
Dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez Ocè-Poland Ltd. Sp. z o.o., ul Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, 02-366 Warszawa. Oferta nr 1 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 1 uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

Ocè-Poland Ltd.
Sp. z o.o.,

ul Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7,
02-366 Warszawa

 

CENA 100%

 

 

100

 

 


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania”

   Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu: 

1. W załączniku Nr 5 Warunki gwarancji serwisu,  punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego na terenie Polski, 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Świadczący serwis gwarancyjny musi posiadać prawo nadane przez Producenta sprzętu, do świadczenia serwisu  i wsparcia technicznego posprzedażnego dla urządzeń Producenta. Uwzględniając fakt posiadania certyfikatu ISO 9001 przez Producenta”.

2. W załączniku nr 6 Umowa , w § 5 po wyrazach „ w załączniku” wykreśla się cyfrę „6” a wpisuje cyfrę „5”.

 

 ZAPYTANIA


Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania” w dniu 17.07.2009r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:


PYTANIE 1
Na jakiej zasadzie formalno – księgowej przewidują państwo odbiór  światłokopii amoniakalnej przez Wykonawcę  przewidziany w paragrafie 1 pkt 2 propozycji umowy.  

ODPOWIEDŹ  1

Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w projekcie umowy Wykonawca jest zobowiązany odebrać od Zamawiającego dotychczasowo używany przez niego sprzęt kopiujący (światłokopia amoniakalna o formacie A0),  w ramach kontraktu, a koszt utylizacji doliczyć do wartości oferowanego urządzenia.

 

PYTANIE 2
Kwestia posiadania certyfikatu ISO9001- zgodnie z załącznikiem nr 5 świadczący serwis musi posiadać certyfikat ISO9001.
Czy dopuszczają Państwo świadczenie serwisu przez Dostawcę posiadającego wyłączne prawo Producenta do świadczenia serwisu/ posprzedażowego wsparcia technicznego dla urządzeń Producenta z uwzględnieniem faktu, że Producent posiada certyfikat ISO9001?

ODPOWIEDŹ  2

Świadczący serwis gwarancyjny musi posiadać prawo nadane przez Producenta sprzętu, do świadczenia serwisu i wsparcia technicznego posprzedażowego dla urządzeń Producenta. Uwzględniając fakt posiadania certyfikatu ISO 9001 przez Producenta.

 

 


Jawor: Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania

Numer ogłoszenia: 231950 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Jaworze , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290102, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl www.spjawor-bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzenia pn. cyfrowe urządzenie graficzne do: druku w kolorze, automatycznego kopiowania i skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie z możliwością automatycznego obcinania I. Funkcje i wyposażenia podstawowe: 1) funkcje automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania dostępne dla trybu monochromatycznego oraz kolorowego z jednoczesnym odbieraniem i przetwarzaniem danych dotyczących ww. funkcji, 2) funkcje zdalnego zarządzania ustawieniami systemów w języku polskim, 3) oprogramowania w języku polskim dające możliwość zdalnego (internet, intranet) podglądu typu i szerokości mediów na poszczególnych podajnikach plotera oraz stanu kolejki do wydruku dla każdego użytkownika, 4) oprogramowanie w języku polskim dające możliwość zarządzania plikami z każdego podłączonego do urządzenia komputera, w tym możliwość drukowania oraz przegrywania plików, 5) dwurolkowy automatyczny podajnik materiału na kopie (wydruki) z automatycznym obcinaniem, 6) wyświetlanie stanu i ustawień całego systemu w języku polskim, 7) obsługa urządzenia z wykorzystywaniem polskojęzycznych paneli operatorskich oraz polskojęzycznego oprogramowania do zarządzania drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem, 8) możliwość instalacji zasobników z atramentem o pojemności minimum 300 ml z możliwością wymiany podczas drukowania, 9) monitor minimum 17cali LCD, mysz, klawiatura, 10) pamięć minimum 2048 MB RAM, 11) dysk twardy minimum 160 GB przeznaczony do buforowania plików i jako pamięć zestawów, 12) pakiet startowy zawierający atrament i głowicę niezbędne do uruchomienia urządzenia oraz rolkę papieru o szerokości 914 mm i długości minimum 100 metrów bieżących, 13) wbudowana karta sieciowa TCP/IP 10-100Mb/s, 14) sterowniki pod Windows 98/2000/NT/XP/2003 serwer, Charakterystyka kopiarki: 1) automatyczne kopiowanie z panelu sterującego skanera bez potrzeby korzystania z zewnętrznego komputera z możliwością zadawania następujących ustawień: - pojedynczy lub zestaw oryginałów (komplety), - tryb kopiowania kolorów (skala szarości, pełny kolor, światłokopie), -tryb jakości kopii (min. trzy tryby jakości, automatyczna optymalizacja rozdzielności), - tryb i rodzaje oryginałów: tekst i linia, wypełnienie obszaru, - automatyczna zmiana skali od 10% do 100%, - korekcja (dodawanie i odejmowanie) przedniego i tylnego marginesu, - odwrócenie, lustrzane odbicie, pozycjonowanie, - zachowywanie lub usuwanie wybranego fragmentu obszaru, - funkcja automatycznego czyszczenia tła dla kopii monochromatycznych i kolorowych, 2) wybór nośnika (manualny lub automatyczny), 3) grubość oryginałów do 3mm 4) jednokrotne sczytywanie - wielokrotny wydruk, 5) automatyczna detekcja rozmiaru, 6) automatyczne kopiowanie z panelu sterującego skanera, 7) możliwość kopiowania, skanowania plansz aluminiowych Charakterystyka wydruku: 1) rozdzielczość fizyczna minimum 600x600 dpi, 2) szybkość drukowania dla trybu monochromatycznego minimum 30 formatów A0 na godzinę, 3) szybkość drukowania dla trybu kolorowego minimum 15 formatów A0 na godzinę, 4) funkcja zdalnego podglądu typu mediów na poszczególnych podajnikach plotera (dla każdego z użytkowników), 5) możliwość wysyłania przez użytkowników zestawów zadań do wydruku. Charakterystyka funkcji skanera: 1) rozdzielczość optyczna minimum 500dpi, 2) szerokość skanowania minimum 914 mm, 3) funkcja skanowania seryjnego z automatycznym numerowaniem, 4) rzeczywiste skanowanie sieciowe (m.in. możliwość definiowania docelowych miejsc dla zeskanowanych plików w tym możliwość skanowania do katalogu sieciowego, na kontroler lub z wykorzystaniem protokołu FTP). Wykonawca zobowiązany jest do załączenia karty katalogowej i specyfikacji technicznej producenta na oferowane urządzenia. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się odebrać od zamawiającego dotychczasowo używany przez niego sprzęt kopiujący (światłokopia amoniakalna o formacie A0), potwierdzając odbiór na piśmie. Dostawa i montaż urządzenia, oraz odbiór na koszt wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić min. 8 godzinne szkolenie z obsługi urządzenia dla co najmniej 5 osób w siedzibie zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych ).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Wypełniony formularz oferowanego sprzętu - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 4. 8) Warunki gwarancji i serwisu załącznik nr 5 9) kopia dowodu wniesienia wadium. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem 5. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim..


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor cena - 12,50 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokój nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Formularz oferowanego sprzętu - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie - art. 22 i art. 24 ustawy - załącznik nr 3.

4. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 4.

5. Warunki gwarancji i serwisu - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-20 09:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-20 09:29:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki