Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

 

ARCHIWUM


Jawor , dnia 24 lipca 2009 roku

RPE. 340-1/6/09

Wykonawcy w postępowaniu nr. RPE. 340-1/6/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze"

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz o odpowiedział jakie udzielił.

PYTANIE 1

W opisie technicznym projektu instalacji elektrycznej w punkcie 5.3 jest  mowa  o instalacji odgromowej budynku. Prosimy o załączenie schematu instalacji w formie graficznej .

ODPOWIEDŹ 1

Schemat instalacji odgromowej budynku w załączeniu.

Schemat instalacji odgromowej.

PYTANIE 2

Prosimy  również o udzielenie informacji czy należy ocieplić cokół budynku na głębokość strefy przemarzania ?

ODPOWIEDŹ 2

Tak,  należy ocieplić cokół budynku na głębokość strefy przemarzania.  

 

 


 

Jawor , dnia 24 lipca 2009 roku


RPE. 340-1/6/09

Wykonawcy w postępowaniu nr. RPE. 340-1/6/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze"


Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz o odpowiedział jakie udzielił.

PYTANIE 1

W przedmiarze robót elektrycznych przewidziany jest montaż rozdzielnicy głównej oraz czterech rozdzielnic oddziałowych.
W opisie do zakresu opracowania projektu elektrycznego również jest mowa o rozdzielni RG i RO. Brak jest natomiast w części graficznej opracowania schematów wymienionych rozdzielnic. Prosimy więc o uzupełnienie tych schematów.
  


ODPOWIEDŹ 1

Schematy rozdzielnic RG,  R 1 – uaktualniony – obowiązujący, R2, R3, R4 w załączeniu. 

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

 


 

Jawor , dnia 22 lipca 2009 roku


RPE. 340-1/6/09

Wykonawcy w postępowaniu nr. RPE. 340-1/6/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze"

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego  pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz stwierdzeniem konieczności opracowania przez Zamawiającego odpowiedzi na powyższe, informuję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 
Termin składania ofert ustala się na dzień 29 lipca 2009 roku na godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, tj. 29 lipca 2009 roku o godz. 1130.

 


 

Numer ogłoszenia: 249414 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222874 - 2009 data 03.07.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworzew, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor, pokój nr 108 (I piętro) - kancelaria ogólna..

W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor, pokój nr 108 (I piętro) - kancelaria ogólna..

 

 


Jawor , dnia 22 lipca 2009 roku


RPE. 340-1/6/09

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze"

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:


1. W rozdziale XI pkt- y 1 i 2 otrzymują następujące brzmienia:
„ 1). Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 29.07.2009 r. do godz. 10.30.
„ 2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 130, I piętro w dniu 29.07.2009 r.  o godz. 11.30.

 


 

Jawor: Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

Numer ogłoszenia: 222874 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku ćwiczeń praktycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pierwszego etapu przebudowy, w ramach którego wydzielono następujące działy kształcenia: zespół pracowni dydaktycznych, zespół pracowni mechanicznych, pracownie nowoczesnych technik sterowania i wytwarzania, ośrodek kursowy, bibliotekę, aulę. W drugim etapie, nie będącym obecnie przedmiotem zamówienia, przewiduje się wydzielenie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dwóch sal dydaktycznych. Budynek ćwiczeń praktycznych został podzielony na strefy funkcjonalne dostępne ze wspólnego atrium pełniącego rolę centralnego wewnętrznego dziedzińca szkoły. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaprojektowano dodatkowe wejścia do budynku. Przed salami dydaktycznymi zaprojektowano poszerzenie ciągów komunikacyjnych. Zespół pracowni mechanicznych z uwagi na hałas został umieszczony w końcowej części szkoły umożliwiającej maksymalną izolację od pozostałej funkcji obiektu. Do zespołu tego zaprojektowano niezależne wejście z zewnątrz oraz własny zespół sanitarno- szatniowy dla uczniów. Przebudowa budynku nie spowoduje zmian w zakresie istniejących zewnętrznych gabarytów obiektu. Zaprojektowano nowy wystrój architektoniczny elewacji po uprzednim dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką za pomocą styropianu. Projekt zakłada wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe wykonane będą dodatkowe wyjścia z budynku na zewnątrz. Istniejące drzwi zewnętrzne oraz bramy wjazdowe wymienione zostaną na nowe. Planowana przebudowa obiektu nie powoduje ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku i nie narusza statyki elementów nośnych. W nawie środkowej ( część wysoka hali ) wykonane zostaną ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego na własnym fundamencie w celu funkcjonalnego wydzielenia projektowanych pomieszczeń dydaktycznych. Projekt zakłada korektę istniejącego podziału pomieszczeń w części niskiej hali poprzez częściową rozbiórkę murowanych niekonstrukcyjnych ścianek działowych i murowanie nowych ścianek działowych. Nad częścią pomieszczeń zaprojektowano podwieszony sufit systemowy. W ramach przebudowy przewiduje się nowe instalacje elektryczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji . Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.11.00-1, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt. 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt 2: a) wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie rozbudowie, nadbudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m3. W przypadku przebudowy, odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku wykonane zadanie musi obejmować cały obiekt lub cześć tego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m3. Zakres rzeczowy zadania z zakresu budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku musi obejmować przynajmniej roboty: ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne oraz elektryczne b) dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Warunki określone w pkt 2b zostaną spełnione także w przypadku Wykonawców, którzy przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) w zakresie warunku określonego w ust. 1 pkt 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimalnej 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 3. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia /nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty wymagane: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienionych w rozdziale V ust. 2 pkt 2b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik (załącznik Nr 4). W przypadku wskazania w niniejszym wykazie przez Wykonawcę osób. Którymi będzie dysponował na podstawie porozumienia z innymi podmiotami - również pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wyszczególnione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 posiadają wymagane uprawnienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 5. 10) Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie (np. protokoły, referencje). 11) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 1 000 000 zł (jeden milion złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12) Kopię wniesienia wadium. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a) którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c) jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d) zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6) Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem 5. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim..


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska26, 59-400 Jawor. Cena SIWZ - 210 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworzew, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor, pokój nr 108 (I piętro) - kancelaria ogólna.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie - art. 22 i art. 24 ustawy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 3.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
    zamówienia - załącznik nr 4.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

7. Przedmiar robót:

Przedmiar budowlany:
zal7.1.1
zal7.1.2

Przedmiar elektryczny:
zal7.2.1
zal7.2.2

Przedmiar sanitarny:
zal.7.3.1
zal 7.3.2

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Specyfikacja budowlana:
dachy płakie
zal 8.1 cz.1
zal 8.1 cz.2
zal 8.1 cz.3

Specyfikacja elektryczna:
zal 8.2.1
zal 8.2.2

Specyfikacja sanitarna:
zal 8.3

9. Dokumentacja projektowa:

Opisy do projektów:
zal9.1.1
zal9.1.2
zal9.1.3
zal9.1.4
zal9.1.5
zal9.1.6
zal9.1.7

Projekty:

9.2.1- budowlane:
zal9.2.1 cz.1
zal9.2.1 cz.2 

9.2.2 - elektryczne:
zal9.2.2-1
zal9.2.2-2

9.2.3 - sanitarne:
zal9.2.3-S1
zal9.2.3-S2
zal9.2.3-S3
zal9.2.3-S4
zal9.2.3-S5
zal9.2.3-S6
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-01-20 09:20:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-01-20 09:20:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki