Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2008 roku.

  Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Prawidłowości wykorzystania środków dotacji udzielonej w 2007r. z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i palcówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował

- wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich celowym przeznaczeniem,
- prawidłowość dokonywania wydatków ze środków dotacji,
- prawidłowość prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo-księgowej  w zakresie środków objętych kontrolą..

W wyniku kontroli stwierdzono, że udzielona z budżetu państwa dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem z zachowanie zasad wynikających z obowiązujących przepisów.


II. Planowej kontroli  na zakończenie realizacji projektu nr Z/2.02/II/2.2/09/05 pn. Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II (JUPS II)” w zakresie prawidłowości jego realizacji.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Kontrola wykazała, że przekazana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwota dofinansowania na realizacje projektu nr Z/2.02/II/2.2/09/05 pn. Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II (JUPS II)”, została wydatkowana i rozliczona w wymaganym terminie. Środki niewydatkowane zostały zwrócone na konto Instytucji Wdrażającej.
W wyniku kontroli stwierdzono, że Projekt był realizowany zgodnie z wnioskiem, umową o dofinansowanie oraz obowiązującym prawem. Dokumentacja dotycząca Projektu była oryginalna i uporządkowana. Prowadzono odrębny rachunek bankowy, a wydatki były związane z realizowanym Projektem oraz zgodnie z planem wydatków ujętym we wniosku o dofinansowanie.

III. Kontroli doraźnej prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował :


1. Stan zaawansowania prac nad modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie:
– zakładania i prowadzenia ewidencji budynków i nieruchomości lokalowych,
– map ewidencyjnych.
2. Sposób wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego.
3. Ocena komputerowego systemu wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
4. Kontrola jakości baz części opisowej i kartograficznej.

Wnioski pokontrolne dotyczyły

- aktualizowania, korygowania i właściwego wykorzystania funkcjonującego systemu komputerowego,
- zapewnienia odpowiedniego ilościowo składu osobowego  w celu terminowego i dobrego jakościowo aktualizowania operatu ewidencyjnego dla obszaru powiatu.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Wnioski z kontroli zostały uwzględnione do realizacji.

IV. Kontroli realizacji projektu „ Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemii Jaworskiej”.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował

- prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym,

Inwestycja została zrealizowana w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawarta umową o dofinansowanie projektu. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na wynik realizacji projektu.

V. Kontroli na zakończenie realizacji projektu „ Jaworski Uczniowski Program Stypendialny III (JUPS III)”.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował

- sprawdzenie faktyczności ponoszonych wydatków, weryfikację finansową  i rzeczową realizacji projektu.

Kontrola wykazała, że przekazana przez Województwo Dolnośląskie kwota dofinansowania na realizacje projektu nr Z/2.02/II/2.2/14/06 pn. Jaworski Uczniowski Program Stypendialny III (JUPS III)”, została wydatkowana i rozliczona w wymaganym terminie. Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem, umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

VI. Kontroli problemowej w przedmiocie realizacji przez Starostę Jaworskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, zadań związanych  z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli dotyczył:

1) ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) gospodarki zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie,:
a) zbywania nieruchomości,
b) udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia.
3) aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa,
4) udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Wnioski pokontrolne dotyczyły:

1) bieżącej aktualizacji stanu zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  i prowadzenia ewidencji zasobu zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
2) opracowania planu wykorzystania zasobu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3) waloryzowania stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości.,
4) aktualizowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
5) podjęcia działań mających na celu aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w przypadkach gdzie jest to uzasadnione,
6) poprzedzania udzielania uznaniowych bonifikat od opłat za trwały zarząd, postępowaniem wyjaśniającym w celu szerszej oceny ich zasadności  i motywacji wnioskującej jednostki.

Informację o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

VII. Kontrola realizacji zadania „Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakres kontroli :

1) konfrontacja istniejącej dokumentacji i rozliczenia ze stanem faktycznym w realizacji rzeczowej zadania oraz sprawdzenie rozliczeń finansowych z Funduszem i wykonawcą zadania.

Kontrola stwierdziła zrealizowanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym umowy pożyczki i dotacji. Przedstawione dokumenty do rozliczenia pożyczki i dotacji oraz rozliczenia zadania spełniały warunki zawarte w umowie pożyczki i umowie dotacji.

VIII. Kontrola problemowa realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

W trakcie kontroli ustalono, iż środki z otrzymanej dotacji na likwidację skutków powodzi zostały wydatkowane zgodnie z ich celowym przeznaczeniem. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo – księgowej.

IX. Kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zakres kontroli dotyczył:

1) zarządzania kryzysowego.
2) ochrony przeciwpożarowej.
3) obrony cywilnej i logistyki kryzysowej.
4) brony narodowej

Zalecenia pokontrolne dotyczyły:

1) sugestii:  zwiększenia ilości stałych etatów w Biurze Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego, zaktualizowania planu reagowania kryzysowego,  ze względu na brak stałego, całodobowego dyżuru w Starostwie przekierowania sygnału faksu po godzinach pracy Starostwa na służbę dyżurną Straży Pożarnej lub wdrożenia innego rozwiązania w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania łączności po godzinach pracy.
2) ustalenia zasad wykonywania zadań powiatowego centrum zarządzania kryzysowego przez stanowisko kierowania Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
3) ustalenia zakresu przedmiotowego planu ratowniczego sporządzanego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
4) dopracowania sił i środków powiatu jaworskiego niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz ograniczenia, likwidacji lub usuwania potencjalnych zagrożeń w czasie sytuacji kryzysowych.

Sugestie zawarte w zaleceniach pokontrolnych będą na bieżąco uwzględniane przy realizacji zadań.

X. Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów bhp dotyczących szkodliwych czynników biologicznych w archiwach.

Kontrolę przeprowadził upoważniony pracownik Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Oddział w  Wałbrzychu

Zalecenia pokontrolne dotyczyły uzupełnienia programów szkolenia bhp, oceny ryzyka zawodowego, wyposażenia pracownika  zatrudnionego przy pracach związanych z obsługą archiwum w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz uzupełnienie zasad przydziału tych środków.
Zalecenia zostały wykonane w wyznaczonym terminie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Michałków Piotr
(2009-11-12 14:37:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałków Piotr
(2009-11-12 14:40:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki