☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole przeprowadzone w 2009 roku

INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2009 roku.

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Kontrola dotycząca powiązania budżetu powiatu jaworskiego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi w 2008r.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację dochodów i wydatków budżetowych powiatu Jaworskiego związanych z wydatkowaniem zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych oraz subwencji transferowanych z podsektora rządowego 2008r. Z nieprawidłowość  oceniono  jedynie zakres i skuteczność działań podejmowanych na rzecz windykacji należności od  dłużników.
Wnioski organu kontrolującego zostały zrealizowane.

II. Kontrola doraźna zgodnie z Planem kontroli systemu ostrzegania i alarmowania województwa dolnośląskiego na 2009r. w celu sprawdzenia funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania powiatu jaworskiego w czasie treningu, przy wykorzystaniu sygnałów akustycznych.
Kontrolę przeprowadził upoważniony pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli na szczeblu powiatu dotyczył:

1) prawidłowości uruchomienia syren alarmowych,
2) organizacji systemu ostrzegania i alarmowania,
3) dokumentacji treningu (własnej i przesłanej di Urzędów Gmin),
4) dokumentacji lokalizacji syren alarmowych na obszarze powiatu.

W Wyniku kontroli stwierdzono, że Starostwo Powiatowe w Jaworze bardzo dobrze przeprowadziło trening ostrzegania  i alarmowania mieszkańców powiatu.

III. Kontrola  planowa w zakresie rzeczowo – finansowej realizacji projektu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn „Przebudowa drogi powiatowej 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ,iż:

1) zamówienia publiczne zostały udzielone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto w przypadku zamówień niepodlegających przepisom ustawy Pzp Zamawiający dopełnił odpowiednich starań w celu zachowania zasady konkurencyjności.
2) w zakresie rzeczowym, inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu , z wyjątkiem zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II- roboty budowlane, w którym stwierdzono niezgodność wykonania rzeczowego z dokumentacją techniczną,
3) w zakresie finansowym inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu,
4) W przypadku wskaźnika produktu tj długość zmodernizowanej drogi powiatowej na obszarze miejskim stwierdzenie poziomu realizacja uzależnione jest od wykonania rzeczowego. W przypadku wskaźników rezultatu, jeden z nich tj nośność drogi został osiągnięty na zakładanym poziomie, a pomiar pozostałych odbędzie się w najbliższym czasie.
5) Beneficjent podczas realizacji projektu przestrzegał polityk wspólnotowych w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie projektu,
6) W ramach realizacji zadań wynikających z działań informacyjno  promocyjnych. Beneficjent na dzień kontroli zrealizował 2 spośród 3 założonych przedsięwzięć określonych we wniosku aplikacyjnym,
7) Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana była zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, natomiast w zakresie archiwizacji zostaną utworzone odpowiednie procedury .

Wszelkie informacje i wyjaśnienia zostały przesłane do organu kontrolującego w terminie.

IV. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej powiatu jaworskiego przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Kontrolą objęto system organizacji i gospodarki finansowej powiatu w 2008r. W zależności od badanych zagadnień kontrolą objęto także poprzednie okresy sprawozdawcze i bieżącą działalność.
Zalecenia pokontrolne dotyczyły spraw ogólno – organizacyjnych, spaw w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki pieniężnej i rozrachunków, wydatków budżetowych, gospodarki mieniem, rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego.

Informację o realizacji zaleceń pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu  w wyznaczonym terminie.

V. Kontrola  na podstawie § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek społecznych.
Kontrolę przeprowadził upoważniony pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Legnicy
Kontroli poddano lata 2006, 2007, 2008.

Zakres kontroli dotyczył:

1) prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ustalenia uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
3) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe,
4) prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż:

1) różnica w naliczeniu składek na dobro ZUS  finansowanych z budżetu państwa wynosi
- na ubezpieczenia społeczne – 116,66 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne – 166,22 zł
- na Fundusz Pracy – 345,21 zł
2) różnica w rozliczeniu świadczeń  z ubezpieczenia chorobowego na dobro ZUS wynosi -26,88 zł, Kwota nadpłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wynosi- 15 966,14 zł
3) w zakresie prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe płatnik składek współpracował z ubezpieczonymi u ZUS, stosując obowiązujące przepisy.
4) Płatnik składek wystawił zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 oraz zaświadczenie o okresach nieskładkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Kontrola  planowa w zakresie rzeczowo – finansowej realizacji projektu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn „Przebudowa drogi powiatowej 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli dotyczył:
1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) rzeczowej realizacji projektu,
3) finansowej realizacji projektu,
4) stopnia realizacji wskaźnika projektu,
5) realizacji polityk wspólnotowych,
6) realizacji zasad informacji i promocji,
7) realizacji zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż:

1) w zakresie udzielonych zamówień publicznych, projekt został realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu,
2) w zakresie rzeczowym inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu, z wyjątkiem zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II”, stwierdzono niezgodność wykonania rzeczowego z dokumentacją techniczną. Powyższa niezgodność skutkuje tym, że określony we wniosku  o dofinansowanie wskaźnik produktu, nie został osiągnięty w zakładanej wysokości.
3) W zakresie finansowym, realizacja projektu przebiegała zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą umową o dofinansowanie projektu.
4) W zakresie stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników/celów. W przypadku wskaźnika produktu  tj. długość zmodernizowanej drogi powiatowej na obszarze miejskim, stwierdzono wykonanie na poziomie 87,89%.
5) W zakresie realizacji polityk horyzontalnych, beneficjent podczas realizacji projektu przestrzegał polityk wspólnotowych w zakresie określonym we wniosku.
6) W zakresie działań informacyjno – promocyjnych, beneficjent zrealizował prawidłowo wszystkie zakładane przedsięwzięcia, określone we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie projektu.
7) W zakresie dokumentowania i archiwizacji, beneficjent zrealizował obowiązki w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu .

VII. Kontrola trwałości projektu nr Z/2.02/II/2.2/15/04 pn „ Jaworski Uczniowski Program Stypendialny (JUPS)”.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli dotyczył potwierdzenia czy:
1) Nie nastąpiła znacząca modyfikacja Projektu w rozumieniu art. 30 ust.4 rozporządzenia Rady  (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (DZ.U.UE.L.99.161.1 ze zm.),
2) Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie w zakresie promocji Projektu (oznakowanie sprzętu,
3) Cel projektu został zachowany,
4) System archiwizacji dokumentacji projektowej istnieje i jest odpowiedni  ( zgodnie z art.7 ust. 3a rozporządzenia Komisji/WE/nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (DZ.U.UE.I.2001.63.21. ze zm).

 W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż:

1) W Projekcie nie nastąpiła modyfikacja zgodnie z art. 30 ust.4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (DZ.U.UE.L.99.161.1 ze zm.),
2) Sprzęt i wyposażenie zakupione w Projekcie SA prawidłowo oznakowane (logotypy EFS, ZPORR, flaga UE, informacja o nr i tytule Projektu.
3) Cel Projektu został zachowany,
4) System archiwizacji dokumentacji projektowej istnieje i jest odpowiedni ( zgodnie z art.7 ust. 3a rozporządzenia Komisji/WE/nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (DZ.U.UE.I.2001.63.21. ze zm.). Część dokumentacji (teczki uczniów, ankiety i oświadczenia uczniów) została zarchiwizowana zgodnie z obowiązującymi w Starostwie przepisami .

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Michałków Piotr
(2009-11-12 14:14:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Michałków Piotr
(2009-11-12 14:30:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221