Rejestracja pojazdu (przerejestrowanie) używanego pojazdu

 

 

 Rejestracja pojazdu (przerejestrowanie) używanego pojazdu


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o rejestrację pojazdu.
2. Załączniki:
• oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
• dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym);
• karta pojazdu, jeżeli była wydana;
• tablice rejestracyjne ( w przypadku przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu należy dostarczyć tablice rejestracyjne do legalizacji)

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Jeżeli jednak zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się dołączenie do wniosku o rejestrację uwierzytelnionej notarialnie kopii tego dowodu własności. Dodatkowo:  kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  - potwierdzona za zgodność z oryginałem lub kopia KRS - potwierdzona za zgodność z oryginałem
 

3.  Do wglądu :
• dokument tożsamości właściciela, właścicieli (dowód, dowody osobiste).
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:
• zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego firmy + numer REGON + upoważnienie do rejestracji danego pojazdu.
 
Opłaty:
 

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:

-Samochód z wymianą tablic- 161,50 zł

-Motocykl z wymianą tablic- 121,50 zł

-Przyczepa z wymianą tablic- 121,50 zł

-Ciągnik rolniczy z wymianą tablicy- 121,50 zł

-Motorower z wymianą tablicy-111,50 zł

-Pojazd krajowy bez wymiany tablic (w przypadku tablic z oznaczeniem Unijnym) - 67zł

-Pojazd krajowy bez wymiany tablicy z wydaniem pozwolenia czasowego (w przypadku braku miejsca na wpisy w dowodzie rejestracyjnym)- 81 zł

-Samochód z wydaniem tablic indywidualnych- 1081,50 zł

-Motocykl z wydaniem tablic indywidualnych- 581,50 zł

-Samochód z wydaniem tablic zabytkowych- 181,50 zł

-Motocykl z wydaniem tablic zabytkowych- 131,50 zł

Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-10-07 14:34:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-12-16 10:50:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki