Audyt energetyczny - „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7

 

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 08 maja 2009 roku.

RPE 340-3/2- 4/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ


Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia pt.: „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.; A. Cena – Soroko; J.Żurawski; ul. Pełczyńska 11; 51-180 Wrocław.

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 14
91-334 Łódź

Cena - 100%

90,00

2.

Firma Konsultingowa „ENERGY EXPERT”
Robert Cebula
ul. Czajewicza 5/7/40
05-500 Piaseczno

99,00

3.

ADREM
ul. Armii Ludowej 71B/27
87-100 Toruń

99,00

4.

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.
A.Cena – Soroko; J.Żurawski
ul. Pełczyńska 11
51-180 Wrocław

100,00

5.

Neptun EKO
mgr.inż Jarosław Kozub
ul.Słowackiego 3
84-230 Rumia

91,67

6.

Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno-Usługowe Ciepłownictwa
MEGATERM S.A.w Opolu
ul. Harcerska 15
45-118 Opole

72,79

7.

Firma AGRA
Radosław Maciak
ul. 1-go Maja 87
90-755 Łódź

99,00

8.

Jeleniogórska Agencja Poszanowania Energii
ul. Sowińskiego 20
58-560 Jelenia Góra

82,50

 


Jawor, dnia 28 kwietnia 2009 r.

RPE 340-3/2-2/09

Zapytanie ofertowe

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia pt.: „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, przewidzianego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

1. Przedmiot zamówienia – Wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia pt.: „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”,

Przebudowa i modernizacja budynku obejmuje m. in.:
- wykonanie zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej;
- ocieplenie ścian zewnętrznych i konstrukcji dachu;
- instalacja centralnego ogrzewania; 
- montaż instalacji solarnej
- a także innych działań obejmujących przebudowę i modernizację pomieszczeń,  stolarkę drzwiową i ślusarkę, tynki zewnętrzne, malowanie, sufity podwieszone. Ponadto zadanie przewiduje wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej.

Przedstawione powyżej prace, ujęte są w przygotowanej dokumentacji technicznej, która udostępniona będzie wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Obiekt:  baza noclegowa, powierzchnia 3859,66 m2.
Adres: 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7.
Wysokość budynku - 16,0 m
 
Z uwagi na wysokość obiektu zalicza się do budynków średniowysokich
Ilość poziomów nadziemnych – 4
Ilość poziomów podziemnych – 1

Przebudowa budynku nie spowoduje zmian w zakresie zewnętrznych gabarytów obiektu. Zaprojektowano nowy wystrój architektoniczny elewacji po uprzednim dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką za pomocą styropianu. Projekt zakłada wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV w gabarytach istniejących otworów okiennych.

Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U z 1998r. Nr 162, poz. 1121 z póź.zm), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U.z 2008r. Nr 33, poz.195).
Audyt energetyczny powinien być sporządzony i dostarczony w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym z rozszerzeniem .rtf  i PDF.
  
Szacunkowa wartość zamówienia – 8 000 złotych ( brutto z 22 % VAT).
Zamawiający  zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.  

2. Opis obliczania ceny - Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3. Termin i  miejsce  wykonania zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie późnij niż do dnia 20 maja 2009 roku.  Miejsce wykonania – Powiat Jaworski
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.

5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy z dopiskiem: „Wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia pn. „„Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”.

Ofertę należy złożyć do dnia 07. 05.2009 r. do godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, I piętro, pok. 108, Kancelaria ogólna lub przesłać faxem na numer: 076  72-90-160.
W przypadku składania oferty w Kancelarii ogólnej, ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorca, który złoży ofertę drogą faksową, w przypadku jego wyboru, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć ofertę  wraz z załącznikami w formie papierowej.  

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

  • Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

7. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w terminie 14 dni od daty przekazania i protokolarnego przekazania dokumentacji.

8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Waldemar Dziędzioła  - Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19. 

9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 poźn. zm.).

Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 10:07:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 10:07:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki