„Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”,

 

ARCHIWUM

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty firmy: Doradztwo Gospodarcze ESTYMAT Sobota Leszek, ul. Szkolna 26/1, 42-677 Czekanów, NIP 645-145-70-06.

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1.

Contract Consulting Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 30/2
31-521 Kraków

Cena - 100%

57,33

2.

Eurofin doradztwo i szkolenia
Sp. z o.o.
32-410 Dobczyce
ul. Jałowcowa 18a

70,22

3.

Business Mobility International
Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11
76-200 Słupsk

58,65

4.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 22a
70-028 Szczecin

95,31

5.

Faber Consulting Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Touń

63,13

6.

Doradztwo Gospodarcze ESTYMAT
Sobota Leszek
ul. Szkolna 26/1
42-677 Czekanów

100,00

7.

Econ Consulting
ul. Izabelin 50,
62-510 Konin

51,65

8.

Progress Consulting Sp. z o.o.
ul. Kruszwicka 6/40
53-652 Wroclaw

57,33

9.

PHIN Consulting Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

57,33

10

FUNDEKO s.c.
Mirosław Baściuk,
Justyna Korbel
ul. Przejazd 4/77
02-654 Warszawa

50,00

11.

Spin.doc – doradztwo europejskie J .Petz, K. Szarecka sp.j
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

62,50

12.

WYG Internacional Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa

69,44

13.

Instytut Zarządzania i Samorządności
Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 13
51-122 Wrocław

44,64 

Jawor, dnia 24 kwietnia 2009 r.

RPE 340-3/1-2/09

Zapytanie ofertowe

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59- 400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP6951351475, REGON 390681124 zaprasza do składania wstępnych propozycji cenowych na wykonanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”,przewidzianego do dofinansowania w ramach priorytetu 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”

1. Przedmiot zamówienia – Opracowanie Studium Wykonalności dlaprzedsięwzięcia pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowai modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”
Opracowany projekt budowlany obejmuje wydzielenie w obiekcie następujących segmentów:
- internatowy, który nie podlega analizie zawartej w Studium Wykonalności.
- centrum konferencyjno-noclegowe, które jest przedmiotem właściwej analizy Studium Wykonalności.
Studium Wykonalności musi być sporządzone zgodnie z najnowszą wersją Metodologii opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 oraz innymi dokumentami regulującymi przygotowywanie tego typu dokumentów.
Studium Wykonalności wraz z załącznikami powinno być sporządzone w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym. Szacunkowa wartość zamówienia – 13 420 złotych ( brutto z 22 % VAT).
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

2. Opis obliczania ceny – Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3. Termin imiejscewykonania zamówienia: w ciągu 18 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 28 maja 2009 roku. Miejsce wykonania – Powiat Jaworski.
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczychpo dniu składania ofert. Wybrany Zleceniobiorca podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty: cena-100 %.

5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy z dopiskiem:„Oferta na opracowanie Studium Wykonalności – działanie 6.5, Powiat Jaworski”

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2009 r., do godz. 1300w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze, (pokój 108).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

  • Aktualny odpisz właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

7. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma w dwóch transzach:

  • pierwsza w wysokości 80% wynagrodzenia brutto za opracowanie i przedłożenie studium wykonalności Zamawiającemu,
  • druga w wysokości 20% wynagrodzenia brutto po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Studium, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2007-2013, Komisję Oceny Projektów.

8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Waldemar Dziędzioła- Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich (076) 729-01-19.

9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 późn. zm.).


Załącznik.doc

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 10:04:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 10:05:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki