Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 2+500 do 5+015

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 12.05.2009r.

RPE – 340-1/2/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. „Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor – Myślinów w km 2+500 do 5+015”dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 3, złożonej przez Wykonawcę Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o,. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Oferta nr 3 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 3 uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni  od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Od rozstrzygnięcia protestu  nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Liczba uzyskanych punktów

1.

„ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o.
ul. Słubicka 4
59-220 Legnica

Cena - 100%

86,23

2.

POLMAT Artur Matkowski
Rakowice Małe 17c
59-600 Lwówek Śląski

Transport Drogowy, Ciężarowy. Budowa i Remont Dróg. Eksport-Import
Rakowice Małe 13
59-600 Lwówek Śląski

55,60

3.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Kaczawska 19
58-514 Jelenia Góra

100,00

4.

Heilit-Woerner Budowlana
Sp z o.o.
ul. Sudecka 98
53-129 Wrocław

73,50

*Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) – brak
Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp)  – brakJawor: Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 2+500 do 5+015

Numer ogłoszenia: 95536 - 2009; data zamieszczenia: 07.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 2+500 do 5+015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 2822D, na odcinku 2515 mb relacji Jawor - Myślinów . Zakres robót na niniejszym zadaniu obejmuje: -roboty pomiarowe w terenie pagórkowatym -ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek -oczyszczenie, odmulenie istniejących przepustów pod drogą, -wykonanie przepustów rurowych, -regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych z oczyszczeniem osadników, -wykonanie (odtworzenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, -wykonanie prac ziemnych związanych z budową zjazdów a następnie ułożenie warstwy odsączającej i podbudowy, -oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, -frezowanie oraz skropienie asfaltem nawierzchni, -wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, -wykonanie nawierzchni asfaltowych mieszanek mineralno-bitumicznych, -wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym zagęszczanym mechanicznie, -wykonanie barier energochłonnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przyjętej technologii robót. 2.Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. 3.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy a po zakończeniu robót doprowadzenie placu udowy do należytego porządku, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, demontaż obiektów tymczasowych, wywóz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizacja odpadów. 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 5.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie. 6.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji projektu, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 7.Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. 8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 12. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom - Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. 13. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 4)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 14Wymagania dot. gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty ostatecznego odbioru robót bez usterek i wad..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6)spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2.Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1)podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1)jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty wymagane: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6)Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania budową, robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Należy załączyć decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (załącznik Nr 4). 8)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości brutto minimum 900 000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) każde - (załącznik Nr 5). 9)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 10)Kopię dowodu wniesienia wadium. 11)Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót). 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji. 2)Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4)W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a)którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c)jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d)zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5)Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6)Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8)W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4.Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. 5.Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor cena - 57 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor pokoju nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna) ..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie - art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie - art. 44 ustawy - załącznik nr 3.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
    zamówienia - załącznik nr 4.

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

7. Przedmiary robót - załącznik nr 7.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8.

9. Dokumentacja projektowa:

załącznik nr 9.1
załącznik nr 9.2
załącznik nr 9.3
załącznik nr 9.4
załącznik nr 9.5
załącznik nr 9.6
załącznik nr 9.7

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 09:53:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 09:54:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki