Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 26.03.2009r.

RPE – 340-1/1/09

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 6, złożonej przez Wykonawcę Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o,. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra. Oferta nr 6 zawierała najniższą cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 6 uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Od rozstrzygnięcia protestu  nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1

EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Fabryczna 20B
53-609 Wrocław

CENA 100%

62,52

2

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp z o.o.
ul. Gajowa 23/14
50-519 Wrocław

59,75

3

Berger Bau Polska
Sp z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

57,28

4

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica

89,38

5

COLAS Polska
Sp. zo.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

72,55

6

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
ul. Kaczawska 19
58-514 Jelenia Góra

100

7

„ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o.
ul  Słubicka 4
59-220 Legnica

87,73

*Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) – brak
Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp) – brak


Numer ogłoszenia: 51413 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44748 - 2009 data 27.02.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.3.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor (pokój nr 108, I piętro -Kancelaria ogólna)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor (pokój nr 108, I piętro -Kancelaria ogólna).


ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ

Jawor, dnia 17 marca 2009 roku

RPE 340-1/3-1/ 09

Wykonawcy w postępowaniu nr RPE 340-1/3/09
Wg. rozdzielnika

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów”
 
Na podstawie art. 38. ust 2, 4  i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił oraz zmianach w SIWZ.

PYTANIE 1
Jaki termin Zamawiający przewiduje jako zakończenie robót, ponieważ § 2 ust. 4 projektu umowy oraz pkt. IV, I.SIWZ mówi o 10.09.2009 r., natomiast pkt. 3.6) wzoru oferty mówi o terminie 15.08.2009 r.?

ODPOWIEDŹ 1
Termin zakończenia robót – 10.09.2009 r.


PYTANIE 2
Co Zamawiający rozumie przez "zakończenia robót" (§ 2 ust. 4 projektu umowy).

ODPOWIEDŹ 2
Termin  zakończenia robót to termin podpisania ostatecznego protokołu bez usterek i wad.

Zamawiający dokonał następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:
1) Rozdział XV -  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy otrzymuje następujące brzmienie:
”Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach, określonych w § 11 umowy.
2) W rozdziale  XIX – Załączniki - Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1.
3) W rozdziale  XIX – Załączniki Załącznik Nr 6 – Projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku 6.

     Jednocześnie mając na względzie zapewnienie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 24.03.2009 roku do godz. 10.00., zmieniając jednocześnie zapisy SIWZ w sposób następujący:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 24.03.2009 r. do godz. 10.00.
2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 130, I piętro w dniu 24.03.2009 r. o godz. 11.00.


ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU


Wykonawcy w postępowaniu nr RPE 340-1/3/09

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów”

Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ oraz o odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE 1

Pozycja nr 2 przedmiaru robót (drogowego) to plantowanie poboczy. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej długości pobocze należy ściąć (oraz jaka średnia grubość ścięcia) a na jakiej długości uzupełnić ( oraz jaka średnia grubość do uzupełnienia) ?


ODPOWIEDŹ 1

Pobocze należy ściąć na długości  4075 mb, zgodnie z przedmiarem robót. Średnia grubość ścięcia – 10 cm.
Pobocze należy uzupełnić na długości 4288 mb.  Średnia grubość uzupełnienia - 8 cm – zgodnie przedmiarem robót  poz. 23.

Numer ogłoszenia: 43887 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44748 - 2009 data 27.02.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6)spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2.Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1)podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1)jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6)Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania budową, robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej. Należy załączyć decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. (załącznik Nr 4). 8)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości brutto minimum 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) każde - (załącznik Nr 5). 9)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 10)Kopię dowodu wniesienia wadium. 11)Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót). 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 2)Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4)W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a)którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c)jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d)zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5)Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6)Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8)W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4.Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem- 5.Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim...

W ogłoszeniu powinno być: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6)spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2.Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1)podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1)jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty wymagane: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6)Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania budową, robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi. Należy załączyć decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. (załącznik Nr 4). 8)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości brutto minimum 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) każde - (załącznik Nr 5). 9)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 10)Kopię dowodu wniesienia wadium. 11)Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót). 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 2)Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4)W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a)którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c)jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d)zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5)Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6)Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8)W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4.Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem- 5.Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 3.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor (pokój nr 108, I piętro -Kancelaria ogólna)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor (pokój nr 108, I piętro -Kancelaria ogólna)..Jawor , dnia 02 marca 2009 roku

RPE. 340-1/3/09Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów”

     Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu:

1. W rozdziale V ust. 1 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
– wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
- dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.”

 2. W rozdziale VI ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 „1. Dokumenty wymagane:

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1,

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2.

 6. Oświadczenie Wykonawcy – art. 44 Prawa zamówień publicznych – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3.

 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania budową, robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Należy załączyć decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. (załącznik Nr 4).

 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości brutto minimum 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) każde - (załącznik Nr 5).

 9. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 10. Kopię dowodu wniesienia wadium.

 11. Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót).

 3. W rozdziale XI pkt- y 1 i 2 otrzymują następujące brzmienia:

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59–400 Jawor w pokoju nr 108, I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 23.03.2009r. do godz. 10.00.
„2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59–400 Jawor w pokoju nr 130,I piętro w dniu 23.03.2009r. o godz. 11.00.


Jawor: Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów

Numer ogłoszenia: 44748 - 2009; data zamieszczenia: 27.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 2804D, o długości 2114 mb relacji Mściwojów - Niedaszów. Zakres robót na niniejszym zadaniu obejmuje: -roboty pomiarowe w terenie nizinnym, -plantowanie poboczy, -oczyszczenie, odmulenie istniejących przepustów pod drogą i na zjazdach, -wykonanie przepustów rurowych, -wykonanie (odtworzenie) rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, -oczyszczenie i remont studzienek kanalizacji deszczowej, -wykonanie ścieków z elementów betonowych, -rozebranie istniejących krawężników betonowych, -wycinkę drzewa owocowego, -wykonanie prac ziemnych związanych z budową zjazdów a następnie ułożenie warstwy odsączającej i podbudowy, -oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, -frezowanie nawierzchni oraz skropienie emulsją, -wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, -wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym zagęszczanym mechanicznie, -wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przyjętej technologii robót. 2.Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilość robót do wykonania określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. 3.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: organizacje, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy a po zakończeniu robót doprowadzenie placu udowy do należytego porządku, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, demontaż obiektów tymczasowych, wywóz ziemi i gruzu na wysypisko i utylizacja odpadów. 4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 5.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej oraz po uprzednich uzgodnieniach jego zatwierdzenie. 6.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji projektu, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. 7.Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, - dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych); 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami; 6)spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją. 2.Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 1)podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1)jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6)zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1, 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2. 6)Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 7)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi wykazać, że kierownictwo przedmiotowych robót posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania budową, robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej. Należy załączyć decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. (załącznik Nr 4). 8)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzenie wykonania co najmniej 2 zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości brutto minimum 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych) każde - (załącznik Nr 5). 9)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 10)Kopię dowodu wniesienia wadium. 11)Kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót). 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1)Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 2)Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4)W związku z pkt 3 do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego musi wynikać: a)którego postępowania dotyczy; b) kto jest ustanowionym pełnomocnikiem; c)jakie podmioty ubiegają się wspólnie o zamówienie; d)zakres umocowania (reprezentowanie w postępowaniu czy reprezentowanie w postępowaniu oraz zawarcie umowy. 5)Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika. 6)Korespondencja dotycząca postępowania prowadzona będzie z ustanowionym pełnomocnikiem. 7)W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 przez każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 8)W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605). 4.Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem- 5.Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor. Cena SIWZ - 50 zł..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor (pokój nr 108, I piętro -Kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Formularz - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie (art. 22 i 24) - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie (art. 44) - załącznik nr 3.

4. Wykaz osób - załącznik nr 4.

5. Wykaz robót - załącznik nr 5.

6. Projekt umowy - załącznik nr 6.

7. Przedmiar robót:

załącznik nr 7.1
załącznik nr 7.2

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:

załącznik nr 8.1 
załącznik nr 8.2

9. Dokumentacja projektowa:

załącznik nr 9.1
załącznik nr 9.2
załącznik nr 9.3
załącznik nr 9.4
załącznik nr 9.5
załącznik nr 9.6
załącznik nr 9.7
załącznik nr 9.8

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 09:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-07-15 09:45:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki