Powtórzony przetarg - Ulotka promocyjna dla projektu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D-ul. Starojaworskiej

 

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 24 marca 2009 roku.


RPE. 0714-2-36/08/09  

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w powtórnie prowadzonym postępowaniu na opracowanie i wykonanie ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr WND-RPDS.03.01.00-02-013/08), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty: Studio Reklamy LOGOS Katarzyna Wróbel ul. Krucza 6/13; 59-300 Lubin.

Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

1

PUH SEMATA sp. z.o.o
ul. Wrocławska 7 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

CENA 100%

66,23

2

PIK GROUP
Krzysztof Słomiński
ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica

75,69

3

ABC PROMOCJI s.c.
D.Greń, R.Buśkiewicz
al.Armii Krajowej 14B/3
50-541 Wrocław

49,20

4

Studio Reklamy LOGOS
Katarzyna Wróbel
ul. Krucza 6/13
59-300 Lubin

100

5

Fantasta Design
Paulina Pelc
Chmieleniec 19a/27
30-348Kraków

57,88

6

Agencja Reklamowa MIPRO
ul.Rybaki 30/11
87-100 Toruń

41,00

7

COLOR PRESS Wydawnictwo
A.Tokarska, R.Tokarski
ul. Długa 31a
25-650 Kielce

84,53

8

Dolnośląskie Zakłady Graficzne
UNIPAP sp. z o.o.
al. Wyzwolenia 41
58-300 Wałbrzych

78,84

9

Studio CARTEL
Łukasz Przybyłowicz
ul. Jagiellończyka 9b/4
59-400 Jawor

78,09

10

TechigrafQ s.c.
Zofia Andrzejak Rafał Hoffmann
ul. Armii Poznań 5a
62-030 Luboń

43,92

 


 Jawor, 16 marca 2009 r.

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124

Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr WND-RPDS.03.01.00-02-013/08)

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

1. Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

2. Priorytet / działanie (nr i nazwa): 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku / 3.1. Infrastruktura drogowa.

3. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie: Powiat Jaworski zs. w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie i wykonanie ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”, o następujących parametrach technicznych:

a) ulotka:

  • Format: 300 x 420 mm bigowany na trzy
  • Nakład: 3000 szt
  • Papier: kreda matowa 250 g, druk kolor 4+4, lakier offsetowy, 
    wybiórczo lakier UV (1+1)

b) zawartość ulotki: Ulotka powinna zwierać krótką prezentację Powiatu Jaworskiego (lokalizacją w województwie, odległości od granicy itp.), poglądową mapę przebudowanej drogi powiatowej wraz z zaznaczonymi nieruchomościami oraz gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, prezentację  Strefy Ekonomicznej w kontekście zwiększenia dostępności komunikacyjnej przy wykorzystaniu przebudowanej drogi dojazdowej, atrakcyjność lokalizacyjną z wykorzystaniem lokalnej sieci dróg oraz sąsiednich ośrodków gospodarczych – Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra), scalenie dwóch  systemów transportowych: kolejowego i drogowego, dostępność mediów (woda, prąd, gaz, itd.), podział strefy na części funkcjonalne. Lokalne zaplecze kadrowe. Informację nt. realizowanego projektu oraz źródłach współfinansowania przedsięwzięcia ze środków UE (foto, grafika+tekst). Logotypy dostępne na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl

c)  zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę w wysokości  7 320  zł.

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 17 kwietnia 2009 roku, siedziba Zleceniodawcy.

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zlecenodawca będzie się kierował przy wyborze oferty : cena  - 100 %

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: 
Ofertę należy przesłać faxem do dnia  24  marca 2009 r. do godz. 10.00  na numer 076/ 72-90-160 .
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez wykonawcę.

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1,
b) dokumenty, jakie mają dostarczyć Zleceniobiorcy: Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Załączniki:

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Umowa

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-05-07 14:27:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-05-07 14:28:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki