Ulotka promocyjna dla projektu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II

 

ARCHIWUM

Jawor, dnia 16 marca 2009 roku.

RPE. 0714/2/33/08/09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY
ZWIĄZANEJ Z WYŁONIENIEM WYKONAWCY
NA  OPRACOWANIE I WYKONANIE ULOTKI PROMOCYJNEJ.

W związku z odstąpieniem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego ZAMPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna od podpisania umowy na opracowanie i wykonanie ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr WND-RPDS.03.01.00-02-013/08), zamawiający unieważnia przeprowadzoną procedurę związana z realizacją przedmiotowego zadania.

                                                                                               Starosta Jaworski 
                                                                                             Stanisław Laskowski


 Jawor, dnia 09 marca 2009 roku.

 RPE. 0714/2/33/08/09

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na opracowanie i wykonanie ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr WND-RPDS.03.01.00-02-013/08), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna; Al.Piastów 42 71-062 Szczecin

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

Numer oferty

  Wykonawca

  Kryteria

  Liczba uzyskanych punktów

 1.

PIK GROUP
Krzysztof Słomiński
ul. Westerplatte 51
58-100 Świdnica

 

  CENA 100%

55,38

 2.

GOS Polska sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej  24
70-486 Szczecin

32,73

 3.

Drukarnia POLDRUK S.C.
Józef Grzywa, Marek Kawka
ul. Wrocławska 39a
58-309 Wałbrzych

36,43

 4.

AP GROUP Wiesława Żebrowska
Stara Wieś,
ul. Borówkowa 21
05-830 Nadarzyn

23,14

 5.

RBK  Bogdan  Kurek
ul. Staffa 28
30-080 Kraków

37,11

 6.

Studio CARTEL
Łukasz Przybyłowicz
ul. Jagiellończyka 9b/4
59-400 Jawor

28,12

 7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe ZAPOL
Dmochowski, Sobczyk
Spółka Jawna
al.Piastów 42
71-062 Szczecin

100,00

 8.

Wydawnictwo Turystyczna
PLAN s.c.
ul. Słowackiego 14
58-500 Jelenia Góra

34,29

 9.

Firma AB Agata Batko
ul. Sołtysowska 22A
31-589 Kraków

39,13

 10.

PUH SEMATA sp. z.o.o
ul. Wrocławska 7 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

48,00

 11.

Dolnośląskie Zakłady Graficzne
UNIPAP sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 41
58-300 Wałbrzych

48,91

 
 
 

 Jawor, 26 luty 2009 r.

Powiat Jaworski/Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor
NIP: 695-135-14-75
REGON: 390681124Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nr WND-RPDS.03.01.00-02-013/08)

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

1.  Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

2Priorytet / działanie (nr i nazwa): 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku / 3.1. Infrastruktura drogowa.

3. Nazwa Beneficjenta realizującego zamówienie:
Powiat Jaworski zs. w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje opracowanie i wykonanie ulotki promocyjnej dla projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2786 D-ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km-etap I i II w celu poprawy dostępności do Parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości”, o następujących parametrach technicznych:

a) ulotka:

  • Format: 300 x 420 mm bigowany na trzy
  • Nakład: 3000 szt
  • Papier: kreda matowa 250 g, druk kolor 4+4, lakier offsetowy, 
    wybiórczo lakier UV (1+1)

b) zawartość ulotki: Ulotka powinna zwierać krótką prezentację Powiatu Jaworskiego (lokalizacją w województwie, odległości od granicy itp.), poglądową mapę przebudowanej drogi powiatowej wraz z zaznaczonymi nieruchomościami oraz gruntami przeznaczonymi pod inwestycje, prezentację Strefy Ekonomicznej w kontekście zwiększenia dostępności komunikacyjnej przy wykorzystaniu przebudowanej drogi dojazdowej, atrakcyjność lokalizacyjną z wykorzystaniem lokalnej sieci dróg oraz sąsiednich ośrodków gospodarczych – Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra), scalenie dwóch systemów transportowych: kolejowego i drogowego, dostępność mediów (woda, prąd, gaz, itd.), podział strefy na części funkcjonalne. Lokalne zaplecze kadrowe. Informację nt. realizowanego projektu oraz źródłach współfinansowania przedsięwzięcia ze środków UE (foto, grafika+tekst). Logotypy dostępne na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl

c) zleceniodawca zamierza przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę w wysokości 10 000 zł.

5. Opis sposobu obliczenia ceny: Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zleceniodawcy. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 25 marca 2009 roku, siedziba Zleceniodawcy.

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zlecenodawca będzie się kierował przy wyborze oferty : cena - 100 %

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy przesłać faxem do dnia 06 marca 2009 r. do godz. 10.00 na numer 076/ 72-90-160

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1,

b) dokumenty, jakie mają dostarczyć Zleceniobiorcy: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Formularz ofertowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-05-07 14:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-05-07 14:22:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki