☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 20.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze


Tekst jednolity: Zarządzenie nr 72/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 28.11.2011r. sprawie zmiany procedury naboru  na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze

 


PROCEDURA  NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAWORZE

Rozdział 1

§ 1

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 2

Procedura reguluje zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności zawierania umowy o pracę.

§ 3


 Ilekroć  w Procedurze jest mowa o :
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  o pracownikach samorządowych
2) Procedurze - należy przez to rozumieć Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze
3) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Jaworskiego
4) Starostwo - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Jaworze
5) Biuletynie - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze
6) Naborze - należy przez to  rozumieć  nabór w rozumieniu art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych
7) Komisji ds. naboru- należy przez to  rozumieć   komisję powołaną Zarządzeniem Starosty do przeprowadzenia procedury naboru.
8) Kandydatach - należy przez to  rozumieć  kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
9) Naczelnika - należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału jak również innego kierownika komórki organizacyjnej oraz osobę odpowiedzialną za kierowanie lub nadzorowanie biurem.


§ 4

1.Procedurę rozpoczyna się w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska.
2. Konieczność wszczęcia naboru wynika z :
1) rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zajmującym dotychczas dane stanowisko,
2) utworzenia nowego stanowiska.

§ 5

1. Procedury naboru nie stosuje się w przypadku:
1) czasowego powierzenia pełnienia obowiązków,
2) zatrudnienia na podstawie powołania i wyboru,
3) zatrudnia pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
4) staży absolwenckich,
2) awansowania pracowników lub przeniesienia na inne stanowisko.

§ 6

Do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu przepisy procedury stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem  przepisów właściwych ustaw.


Rozdział 2

§ 7.

1. W przypadku konieczności zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko, którego zakres jest opisany w strukturze organizacyjnej danej komórki organizacyjnej - naczelnik  składa pisemny wniosek do  Starosty o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury naboru pracownika.
2. W przypadku konieczności zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowniczym, Sekretarz Powiatu składa pisemny wniosek do Starosty o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury naboru.
3. W przypadku, kiedy zachodzi potrzeba utworzenia nowego stanowiska pracy i zatrudnienia pracownika na to stanowisko - naczelnik występuje do Starosty o utworzenie stanowiska. Wniosek ten winien zawierać: uzasadnienie,  ramowy zakres czynności na stanowisku, wymagania kwalifikacyjne kandydata, proponowany termin zatrudnienia.

§ 8

1. Rozpoczęcie procedury naboru następuje po wyrażeniu zgody przez Starostę.

 § 9

Postępowanie w sprawie naboru obejmuje:
1) ogłoszenie o naborze
2) przyjmowanie dokumentów
3) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym ,
4) rozmowa kwalifikacyjna
5) sporządzenie protokołu
6) ogłoszenie o wynikach naboru

§ 10

Za przebieg i organizację postępowania w sprawie naboru odpowiada Sekretarz Powiatu.

Rozdział 3 
   Czynności przygotowawcze postępowania naboru
.

§ 11

Po wyrażeniu przez Starostę zgody na przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, pracownik ds. kadr przygotowuje  projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji ds. naboru.

§ 12

1.Po powołaniu komisji  przewodniczący wyznacza termin:
1) przygotowania ogłoszenia o naborze,
2) opracowania zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zachowaniem postanowień § 22 w związku z § 16 ust 2.

§ 13

Przewodniczący komisji przedkłada Staroście do podpisu ogłoszenie o naborze zgodnie z art. 13 ustawy oraz projekt zagadnień rozmowy kwalifikacyjnej do zatwierdzenia.

§ 14

1. Sekretarz komisji  odpowiada za publikację ogłoszenia o naborze zgodnie z art.13 ust.2 ustawy.
2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 4
    Metody i techniki naboru oraz system oceniania kandydatów

§ 15

Przyjmuje się, że metodą informacji o naborze jest umieszczenie ogłoszenia na stronach BIP i na tablicy ogłoszeń Starostwa. Dopuszcza się również zamieszczenie ogłoszenia w prasie.

§ 16

1. Przyjmuje się rozmowę kwalifikacyjną jako technikę wyboru kandydata na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest m.in.:
1) nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem,
2) weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych
3) ocena predyspozycji kandydata do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór.


Rozdział 5
Komisja ds. Naboru

§ 17

1. Komisja ds. Naboru powoływana jest Zarządzeniem Starosty.
2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji określa w szczególności:
1) stanowisko urzędnicze, na które przeprowadzany jest nabór,
2) skład komisji.
3. Projekt zarządzenia przygotowuj pracownik ds. kadr

§ 18

1. Komisja składa się przynajmniej z 3 członków.
2. W skład komisji wchodzą m.in.:
1) Wicestarosta
2) Sekretarz Powiatu
2) pracownik kadr – jako sekretarz komisji,
3) naczelnik wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona.
3. W skład komisji mogą wchodzić inne osoby posiadające wiedzę i umiejętności w celu merytorycznego sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, jako członkowie.

§ 19

Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.


§ 20

Przewodniczący komisji organizuje jej pracę, a w szczególności:
1) podejmuje czynności przygotowawcze związane z ogłoszeniem o naborze,
2) wyznacza termin posiedzeń komisji,
3) prowadzi posiedzenia komisji,
4) w trakcie postępowania naboru może wnioskować do Starosty o powołanie w skład komisji osób wskazanych w § 18 ust.3.


§ 21

1. Sekretarz komisji:
1) zapewnia obsługę kancelaryjno – biurową
2) przygotowuje i prowadzi dokumentację postępowania naboru,
3) przyjmuje dokumenty kandydatów.


§ 22

Opis stanowiska, na które organizowany jest nabór  oraz projekt zagadnień rozmowy kwalifikacyjnej przygotowuje odpowiednio naczelnik danej komórki organizacyjnej lub Sekretarz Powiatu we współpracy z pracownikiem ds. kadr. Projekt zagadnień zatwierdza Starosta zgodnie z § 13.

§ 23

W pracach komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, osoby której dotyczy postępowanie, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione  wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 24

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja działa do czasu zakończenia Procedury.


Rozdział 6
Ogłoszenie o naborze

§ 25

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze  powinno zawierać co najmniej następujące dane:
1) adres Starostwa Powiatowego w Jaworze,
2) określenie stanowiska,
3) wymagania związane  ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce składania dokumentów,
7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 zatwierdza Starosta.


Rozdział 7
Przyjmowanie dokumentów

§ 26

1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) CV
2) list motywacyjny
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
4) kopia  dowodu osobistego
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
7) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o odbytym stażu,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 25  ust.1.

§ 27

Oferty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Jaworze mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

§ 28

1. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty pozostałych osób biorących udział w konkursie będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.


Rozdział 7
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur

§ 29

1. Postępowanie dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, komisja przeprowadza
dwuetapowo.
2. W I etapie komisja otwiera koperty z dokumentami kandydatów i ustala czy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.
3. Komisja wyłania nie więcej niż pięciu kandydatów spełniających wymagania niezbędne  oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe
4. II etap naboru to rozmowa kwalifikacyjna z osobami wymienionymi w ust. 3, których
oferty spełniają wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do II etapu.
5. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie jest niższy  niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób wymienionych w ust.3.
6. Sekretarz komisji pisemnie lub telefonicznie powiadamia kandydatów o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej”.

§ 30

1. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną  według zagadnień zatwierdzonych przez Starostę.
2. Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5 .

Rozdział 8
  Sporządzenie protokołu

§ 31

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej sekretarz komisji sporządza protokół zgodnie z art 14 ustawy.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepisy § 29 ust.5 przedstawianych kierownikowi jednostki.
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru,
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
   Protokół podpisują członkowie  komisji i Starosta .


Rozdział 9
  Ogłoszenie o wynikach naboru

§ 32

Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru sekretarz komisji przygotowuje  i  upowszechnia informacje o wynikach naboru poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ogłoszenie  o wynikach naboru podpisuje Starosta.

 


Załączniki:
1. Wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika
2. Wzór ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
3. Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy
4. Informacja o wynikach naboru
5. Informacja o wynikach naboru

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiesław Rembisz
(2009-05-05 11:49:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2011-11-30 11:49:18)
 
 
liczba odwiedzin: 4625755

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X