☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin oceny pracowników

 

REGULAMIN

w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze


ROZDZIAŁ I

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa sposób oraz zasady przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych podlegających ocenie.
2. Wykaz pracowników podlegających ocenie określa Załącznik nr 1 do REGULAMINU.
3. Wynikiem końcowym oceny jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego stanowiącego załącznik nr 2 do REGULAMINU.

§ 2
Cele wprowadzenia regulaminu oceny okresowej kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

1. Określenie mocnych i słabych stron poszczególnych pracowników.
2. Motywowanie pracowników.
3. Określenie potrzeb szkoleniowych.
4. Poprawa jakości pracy.
5. Ocena pracy pracownika.

ROZDZIAŁ II

§ 3
 Kryteria ocen

1. Kryteria oceny obowiązkowej do wyboru określa Załącznik nr 3 do REGULAMINU.
2. Kryteria obowiązkowe wynikają z obowiązków określonych w art.24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych.
3. Bezpośredni przełożony wybiera i zatwierdza kryteria do wyboru po uprzednim omówieniu z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

§ 4
Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteriów oceny

1. Przed dokonaniem wyboru kryteriów oceny, oceniający (bezpośredni przełożony) jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem.
2. Podczas rozmowy należy omówić z pracownikiem sposób realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.
3. Oceniający przed przeprowadzeniem rozmowy w sprawie wyboru kryteriów ocen powinien zapoznać się z opisem stanowiska pracy oraz zakresem obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
4. Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych to:
- wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie,
- dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy; wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki,
- obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji; umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron,
- znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy; umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów; umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy; rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin,
- właściwe planowanie działań i organizowanie pracy, precyzyjne określanie celów, ustalenie priorytetów działania, efektywne wykorzystanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko - i długoterminowych.
- wykonywanie obowiązków w sposób odpowiedzialny, uczciwy, nie budzący podejrzeń o stronniczość i interesowność; dbałość o nieposzlakowaną opinię; postępowanie zgodnie z etyką zawodową.
5. W trakcie prowadzonej rozmowy oceniający powinien zapytać ocenianego o opinie na temat powierzonych mu obowiązków, planów zawodowych, chęci kształcenia, propozycji dotyczących usprawnienia pracy, zmian itp.
6. Po zakończeniu rozmowy oceniający informuje ocenianego o dalszych procedurach oceny kwalifikacyjnej.
7. Oceniający sporządza po rozmowie notatkę w sprawie doboru kryteriów do wyboru.

§ 5
Dobór kryteriów oceny

1. Na podstawie kryteriów obowiązkowych  dokonuje się oceny wszystkich osób, które podlegają ocenie. Wykaz kryteriów obowiązkowych określa Załącznik nr 3 do REGULAMINU.
2. Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kryteriów oceny.
3. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz specyfikę pracy na stanowisku ocenianego, oceniający może sam stworzyć oraz dokonać opisów definiujących kryteria oceny, które nie są objęte wykazem określonym w  Załączniku nr 3 do REGULAMINU.
4. W przypadku wyboru kryteriów innych niż określone w załączniku. nr 3 , wybrane kryteria oceny wraz z opisem stanowią integralną część arkusza oceny.
5. W przypadku przyznania osobie ocenianej oceny negatywnej, aby zapewnić powtarzalność oceny oraz obiektywizm w doborze kryteriów, kolejna ocena powinna być przeprowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.

§ 6
Wyznaczenie terminu dokonania oceny

1. Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
2. Przy wyznaczeniu kolejności dokonywania oceny bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram dokonywania ocen z uwzględnieniem kolejności oceniania oraz należytego wykonania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy.

§ 7
Wpisanie terminów i kryteriów do arkusza ocen

Po ustaleniu kryteriów do wyboru oraz wyznaczeniu terminu sporządzenia oceny na piśmie, oceniający wpisuje do arkusza w części B ustalone warunki przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

§ 8
Zatwierdzenie kryteriów oceny przez kierownika jednostki

1. Oceniający przekazuje wypełniony arkusz oceny kierownikowi jednostki w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.
2. Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia kryteriów oceny wyznaczoną osobę.
3. W przypadku nie zatwierdzenia wybranych kryteriów przez bezpośredniego przełożonego, kierownik (lub osoba przez niego wyznaczona) wpisuje uwagi w punkcie II części „B” arkusza ocen. Oceniający zobowiązany jest do powtórnej weryfikacji wybranych kryteriów i ponowne przedstawienie ich do oceny kierownikowi jednostki.
4. Kierownik jednostki zatwierdza lub odrzuca wybrane kryteria w terminie 14 dni roboczych. W przypadku zatwierdzenia kryteriów oceny kierownik składa podpis w punkcie II części „B” arkusza oceny.
5. Po zatwierdzeniu kryteriów oceniający niezwłocznie (jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych) przekazuje ocenianemu kopie arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
6. Oceniany potwierdza podpisem oraz datą fakt otrzymania kwestionariusza z zatwierdzonymi kryteriami ocen w punkcie II części „B” arkusza ocen.

§ 9
Arkusz samooceny

1. W celu przygotowania się do rozmowy oceniającej, oceniany zobowiązany jest do wypełnienia arkusza samooceny. Wzór arkusza samooceny oraz  opis kryteriów uwzględnianych przy dokonywaniu samooceny określa Załącznik nr 4 i 5 do REGULAMINU.
2. Arkusz samooceny oceniany otrzymuje nie wcześniej niż na 14 dni przed przeprowadzeniem rozmowy oceniającej od bezpośredniego przełożonego.
3. Na 7 dni przed terminem rozmowy oceniającej oceniający przekazuje arkusz  samooceny bezpośredniemu przełożonemu.
4. Po zakończeniu procesu oceny arkusz samooceny zostaje dołączony do akt osobowych.

§ 10
Rozmowa oceniająca

1. Po doborze kryteriów oceny oraz wypełnieniu arkusza samooceny przez ocenianego, oceniający zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy oceniającej.
2. Rozmowę oceniającą należy przeprowadzić nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.
3. Rozmowa oceniająca służy pobudzaniu motywacji pracownika, wskazaniu mocnych i eliminowaniu słabych stron. Oceniający omawia z ocenianym zakres obowiązków wykonywanych przez ocenianego w okresie, w którym podlega ocenie, trudności oraz możliwości wynikające z zajmowanego stanowiska pracy.

§ 11
Sporządzenie oceny na piśmie

Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.

ETAP I – ARKUSZ „C’ OCENY. Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego:

1. należy opisać w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny;
2. jeżeli w okresie, w którym podlegał ocenie pracownik wykonywał dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska należy je wskazać.

ETAP II – ARKUSZ  „D” OCENY. Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny.

1. Oceniający określa poziom oceny. Dostępne są następujące poziomy oceny:

Bardzo dobry – wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części „B”.

Dobry – wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części „B”.

Zadowalający – większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części „B”.

Niezadowalający – większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nie odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części „B”.

ETAP III  - ARKUSZ „D” OCENY – przyznanie oceny końcowej – pozytywnej lub negatywnej.
1. wpisać pozytywną – jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający,
2. wpisać negatywną – jeżeli poziom niezadowalający.

§ 12
Poinformowanie o ocenie ocenianego

1. Oceniający niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie odwołania od oceny.
2. Oceniany potwierdza fakt zapoznania się z oceną własnoręcznym podpisem w części „E” arkusza ocen.
3. Ocena dołączana jest do akt osobowych ocenianego. Oceniany otrzymuje kopię arkusza ocen potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez bezpośredniego przełożonego.

ROZDZIAŁ III
Terminy dokonywania oceny

§ 13
Zasady ogólne

1. Osoba oceniana podlega ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego. Wykaz pracowników podlegających ocenie określa Załącznik nr 1 do REGULAMINU
2. Ocena sporządzana jest  raz na 2 lata.

§ 14
Pierwsza i kolejna ocena pracownika


1. W ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika oceniający, zgodnie z § 3 regulaminu,  wybiera z wykazu nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika samorządowego.
2. Nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny, oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym,  wybrać z wykazu kryteria wg wcześniej określonych zasad, wyznaczyć termin sporządzenia kolejnej oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

§ 15
Zmiany terminu oceny oraz osoby oceniającej

1. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany do wyznaczenia nowego terminu sporządzenia oceny na piśmie.
3. Sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż ustalony w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.
4. W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów.
5. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Załącznik nr 6 do REGULAMINU. Kopię pisma dołącza się do arkusza.

ROZDZIAŁ IV

§ 16
Tryb odwołania od oceny

1. Ocenianemu przysługuje możliwość odwołania od oceny zarówno pozytywnej jaki i negatywnej.
2. Odwołanie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny. Przy obliczeniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
3. Oceniany składa odwołanie do kierownika jednostki. W przypadku, gdy osobą oceniającą jest kierownik jednostki, oceniany składa wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny okresowej.
4. Kierownik jednostki rozpatruje odwołania nie później niż w terminie 14  dni roboczych od daty jego złożenia.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi.
6. Oceniany zostaje powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania odwoławczego od oceny.

ROZDZIAŁ V

§ 17
Ponowna ocena negatywna oraz wynikające z niej skutki

1. W przypadku gdy większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy oceniany wykonał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom oraz w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał w sposób niewystarczający kryteria obligatoryjne oraz kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego, oceniany otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.
2. W przypadku uzyskania  przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Przepisy §14 ust.2.  stosuje się odpowiednio.
3. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ VI

§ 18
Obowiązki dokumentacyjne

1. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie, oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Załącznik nr 1 - Pracownicy podlegający ocenie pracowniczej,

Załącznik nr 2 - Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego,

Załącznik nr 3 - Wykaz kryteriów oceny,

Załącznik nr 4 - Arkusz samooceny pracownika na stanowisku kierowniczym, urzędniczym i pomocniczym,

Załącznik nr 5 - Arkusz samooceny pracownika na stanowisku obsługi,

Załącznik nr 6 - Powiadomienie o nowym terminie okresowej oceny,

Opis kryteriów uwzględnianych przy dokonywaniu samooceny przez pracownika na stanowisku, kierowniczym, urzędniczym i pomocniczym,

Opis kryteriów uwzględnianych przy dokonywaniu samooceny przez  pracownika na stanowisku obsługi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiesław Rembisz
(2009-04-30 13:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2017-10-25 14:33:55)
 
 
liczba odwiedzin: 4627529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X