☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu w 2009 roku

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

KADENCJA 2006  -  2010

 

 

 

 

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

XLVII/255/2009
załącznik1 
załącznik1 
załącznik1 
30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

z dniem podjęcia, z mocą obowiazującą od 01 stycznia 2010 r.

XLVII/254/2009
załącznik1
 
30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok z dniem podjęcia
XLVII/253/2009 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
XLVII/252/2009 30 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem 01 stycznia 2010 roku
XLVII/251/2009 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia

XLVI/250/2009
 

30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009-2013 projektu pod nazwą "Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego" z dniem podjęcia

XLVI/249/2009
 

30 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009-2013 projektu pod nazwą "Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego" z dniem podjęcia

XLVI/248/2009
 

30 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Powiat Jaworski. z dniem podjęcia

XLVI/247/2009
 

30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jaworskiego z dniem podjęcia

XLVI/246/2009
 załącznik

30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  

XLVI/245/2009
 

30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i ustalenia nowej siedziby powiatowej jednostki organizacyjnej p.n. Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie z dniem podjęcia

XLVI/244/2009
 

30 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka  

XLVI/243/2009
 załącznik

30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2010r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

XLVI/242/2009
 

30 listopada 2009 r.  w sprawie obsadzenia mandatu radnego z dniem podjęcia

XLV/241/2009
 

29 października 2009 r.  

w sprawie poręczenia kredytu zaciąganego przez "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zębowice"


z dniem podjęcia

 

 XLV/240/2009
 

29 października 2009 r.  

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Powiat Jaworski

z dniem podjęcia

 

XLV/239/2009
załącznik1
załącznik2
załącznik3
 

29 października 2009 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

 XLV/238/2009
 

29 października 2009 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata
2007-2013

z dniem podjęcia

 XLV/237/2009
 

29 października 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu w Jaworze

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 października 2009 r.

XLV/236/2009
załącznik
 

29 października 2009 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

XLIV/235/2009

24 września 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem podjęcia

XLIV/234/2009

24 września 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu jaworskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych począwszy od roku budżetowego 2010

XLIV/233/2009

24 września 2009 r.

w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych

z dniem podjęcia

XLIV/232/2009

24 września 2009 r.

w sprawie przejęia prowadzenia zadań publicznych

z dniem podjęcia

XLIV/231/2009

24 września 2009 r.

w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych

z dniem podjęcia

XLIV/230/2009

24 września 2009 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Jaworskiego na wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze oraz dofinansowania kosztów utworzenia CAZ ze środków Funduszu Pracy

z dniem podjęcia

XLIV/229/2009
załącznik
 

24 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Jaworskiego"

z dniem podjęcia

XLIV/228/2009

24 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

XLIV/227/2009

24 września 2009 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Jawor na realizację wspólnego zadania pod nazwą  "Przebudowa ulicy Moniuszki"

z dniem podjęcia

XLIV/226/2009

24 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania pt. "Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych"

z dniem podjęcia

XLIV/225/2009

24 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

z dniem podjęcia

XLIII/224/2009

27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

XLIII/223/2009

27 sierpnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

z dniem podjęcia

XLIII/222/2009


program 
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3 

27 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jaworskiego na lata 2009-2012”

z dniem podjęcia

XLIII/221/2009

27 sierpnia 2009 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

z dniem podjęcia

XLII/220/2009

3 sierpnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawor

z dniem podjęcia

XLII/219/2009

3 sierpnia 2009 r.

w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego

z dniem podjęcia

XLI/218/2009
załącznik

25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

XLI/217/2009
załącznik

25 czerwca 2009 r.

zmieniajaca uchwałę rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

z dniem podjęcia

XLI/216/2009

25 czerwca 2009 r.

zmieniajaca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które moga być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Powiat Jaworski

z dniem podjęcia

XLI/215/2009

25 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka

z dniem podjęcia, z mocą obowiazującą od 28 kwietnia 2009 r.

XL/214/2009
załącznik

28 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

XL/213/2009

28 maja 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

z dniem podjęcia

XL/212/2009
załącznik

28 maja 2009 r.

w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bolkowie oraz włączenia jej w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

z dniem podjęcia

XL/211/2009

28 maja 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 przez Powiat Jaworski

z dniem podjęcia

XL/210/2009

28 maja 2009 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu

z dniem podjęcia

XL/209/2009

28 maja 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

z dniem podjęcia

XXXIX/208/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem podjęcia

XXXIX/207/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok

z dniem podjęcia

XXXIX/206/2009

28 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

z dniem podjęcia

XXXIX/205/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka

z dniem podjecia

XXXIX/204/2009

28 kwietnia 2009 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2008

z dniem podjęcia

XXXVIII/203/2009

26 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski

wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

XXXVIII/202/2009
załącznik nr 1

26 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

z dniem podpisania

 XXXVIII/201/2009

26 marca 2009 r.

w sprawie ustanowienia stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczególnych zasad, trybu przyznawania oraz ich wysokości

wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 XXXVIII/200/2009

26 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej

z dniem podjęcia

XXXVII/199/2009

27 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok.

 z dniem podjęcia

XXXVII/198/2009

27 lutego 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie „weksla In blanco” przez Powiat Jaworski celem zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla przedsięwzięcia pn. „Wielofunkcyjne boisko przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze"

 z dniem podjęcia

XXXVII/197/2009

27 lutego 2009 r.

w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2009 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2009 r.

 XXXVI/196/2009

29 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałe Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia, z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2009 r.

 XXXVI/195/2009

29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok

 z dniem podjęcia

 XXXVI/194/2009

29 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013

 z dniem podjęcia 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-02-10 13:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-03-26 11:26:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221