Rozstrzygnięcia Przetargów

Jawor, dnia 22 marca 2016 roku

RPE.272.2.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień (tj.: Dz.U. z 2015 . 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - na „Przebudowę w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej nr 2837D ul. Armii Krajowej w Jaworze wraz z budową zatoki postojowej i chodnika oraz drogi nr 2828D ul. Piłsudskiego wraz z chodnikiem- ETAP I- przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej i budowa zatoki postojowej” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

  1. W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Spośród 6 złożonych ofert, komisja po dokonaniu oceny, stwierdziła iż: Oferta nr 2 – na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu. Oferta odrzucona złożona została przez: Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o. 59-230 Prochowice, ul. Świerczewskiego 27C.
  2. Wykaz i porównanie złożonych ważnych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość otrzymanych punktów

Suma uzyskanych punktów

Uzasadnienie

cena

 Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe Budgar;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 97 59-301 Lubin

60,10

20

80,10

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

2

-

-

-

-

Oferta odrzucona – nie podlegająca ocenie

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne
„Sady Dolne” Sp. z o.o.

Sady Dolne 16; 59-420 Bolków

80,00

20

100

 

Najkorzystniejsza oferta

 

4

Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 47; 58-150 Strzegom

47,81

20

67,81

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

5

 

  Tech-Bud Barbara Sabadasz

ul. Jarzębinowa 18 Kruszyn

59-700 Bolesławiec

 

 

 

70,33

 

 

 

20

 

 

 

90,33

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

 

 

 

6

Usługi Montażowo Budowlane

A.J.M. Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5a

59-400 Kamienna Góra

 

62,58

20

82,58

Oferta nie jest najkorzystniejszą złożoną ofertą

 

3. Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 3, złożona przez

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne
„Sady Dolne” Sp. z o.o.
Sady Dolne 16; 59-420 Bolków

Z ceną ryczałtową : 108 130,76 zł. i udzielonym okresem gwarancji: 60 miesięcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

4. W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę. Oferta odrzucona złożona została przez: Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ BIS sp. z o.o. 59-230 Prochowice, ul. Świerczewskiego 27C.

5. Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy może nastąpić po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-07-08 12:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2020-12-09 11:00:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki