☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 10.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeprowadzone kontrole w 2007 r.

 

INFORMACJA


z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i audytów w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2007 roku.


     W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym przeprowadzono 5 kontroli.

 


     Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

 

 

 

I. Realizacji projektu nr Z/2.02/II/2.2/15/04 pn. Jaworski Uczniowski Program Stypendialny (JUPS)”. Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

 

Zakres kontroli obejmował:

 

- sprawdzenie faktyczności ponoszonych wydatków,
- weryfikację finansową i rzeczową projektu.

 

     Przekazana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dotacja na realizację projektu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny została wydatkowana w  wymaganym terminie. Zgromadzona dokumentacja Projektu była oryginalna i uporządkowana.

 

 


II. Realizacji zadania pn.:


- Modernizacja kotłowni w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczni – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11,
 - Modernizacja kotłowni w budynku Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia zawodowego w Jaworze .
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy  Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

 

Zakres kontroli obejmował

- potwierdzenie poniesionych nakładów i uzyskanych efektów rzeczowych.

 

     Zadania były realizowane i dofinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Kontrola potwierdziła zgodność wniosku o dofinansowanie i rozliczenie zadań z faktycznym przebiegiem i poniesionymi nakładami  na ich realizacje. Potwierdzono w terenie  wykonanie deklarowanego zakresu robót – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy dotacji i pożyczki.

 

 


III. Audyt mający na celu opisanie stanu aktualnego w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa. Audyt dotyczył pomieszczeń Wydziału Komunikacji, w których realizowane są zadania związane z przetwarzaniem danych z zakresu ewidencji pojazdów i kierowców.

 


     Audyt przeprowadzony w starostwie wynikał z przeprowadzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji audytu na terenie starostw i ich delegatur.  Z przeprowadzonego audytu nie wpłynęły żadne wnioski.

 

 


IV. Kontrola kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Jaworze /jednostkach organizacyjnych/ w zakresie realizacji zadań zleconych oraz określonych w innych ustawach, od dnia 22 października do 30 listopada 2007r., obejmująca okres od 2006r. do dnia kontroli.

 

 

     Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

 

Zakres kontroli:


- prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu
  administracji rządowej, zadań powierzonych oraz zadań zleconych ustawami
  z zakresu administracji rządowej,
- realizacja dochodów budżetowych Skarbu Państwa ( terminowość przekazywania
   środków z tego tytułu, kontrola sprawozdawczości),
- organizacja przyjmowania, rozpatrywania  i załatwianie skarg i wniosków
  wpływających do starostwa,
- prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
- wykonywanie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych
   i gminnych,
- prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych przy wydawaniu
  pozwoleń wodnoprawnych,
- zgodność zatrudnienia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi,
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie z filiami w Jaworze oraz Mierczycach,
- standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworze
- zgodność zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w Domu Dziecka w Kaczorowie, przygotowanie placówki do wypełniania specjalistycznych zadań wychowawczych.

 

 

Wnioski  pokontrolne:


1.W przedmiocie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
- zatwierdzić (po aktualizacji) organizację ruchu na drogach powiatowych z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729)
- wystąpić do burmistrza Jawora o aktualizację organizacji ruchu na drogach miasta Jawora,
- wystąpić do wójtów gmin: Mściowjów, Paszowice, Wądroże Wielkie o sporządzenie i zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem, organizacji ruchu na drogach gminnych

2. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych:
- w decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 23 lipca 2007r. Nr OŚ.6223/9/07, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu COM-D sp z o.o. w Jaworze. Sprostować wpisaną błędnie dopuszczalną wartość wskaźnika zanieczyszczeń.
- w zawiadomieniach o wszczęciu postępowań i w obwieszczeniach, informować strony o terminach zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń.

3. W zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej:
- wyłonić w drodze konkursu i zatrudnić na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe określone art.122 ust.1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm.)

4. W zakresie przestrzegania standardów usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej:
- w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie oraz obu filiach w Jaworze i w Mierczycach uzyskać wymagany wskaźnik zatrudnienia (0,6) w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych,
- w DPS w Bolkowie oraz filii w Jaworze pomalować pokoje mieszkańców oraz wymienić znajdujące się w nich zniszczone i zużyte meble,
- w DPS w Bolkowie utworzyć dwie łazienki i jedną toaletę oraz wymienić zniszczone płyty chodnikowe wokół domu.
- zlikwidować progi wewnętrzne budynku w filii DPS w Jaworze,
- wprowadzić wybór zestawu posiłków lub posiłku dodatkowego, zarówno w DPS w Bolkowie jak i w filii w Jaworze,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami zlikwidować konta po zmarłych mieszkańcach w filiach DPS w Jaworze oraz w Mierczycach.

5. W zakresie zgodności zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w Domu Dziecka w Kaczorowie oraz przygotowania palcówki do wypełniania specjalistycznych zadań wychowawczych.
- doprowadzić do sytuacji, w której osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga będzie posiadała wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, stosownie do § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201 poz. 1455),
- zobowiązać specjalistów takich jak psycholog, pedagog, terapeuta do zaprowadzenia dla każdego dziecka arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Dokumentację specjalistów poszerzyć o karty udziału w zajęciach specjalistycznych (§ 26 ust.1 pkt 3 i 4 ww rozporządzenia)
- pokoje zamieszkiwane przez wychowanków odremontować i właściwe doposażyć.

 

     Informacje o sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i realizacji wniosków przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

 

 


V. Kontrola archiwum  zakładowego Starostwa Powiatowego w Jaworze. Kontrolę przeprowadziła upoważniona osoba z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

 

 

Zakres kontroli:


- wykonywanie postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i przestrzegania  przepisów kancelaryjno – archiwalnych.

 

 

     Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

 

 

opublikowano w BIP dnia 3.06.2008 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-06-03 13:31:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-06-03 13:40:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171