☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 06.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeprowadzone kontrole w 2006 r.

 

INFORMACJA


z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2006 roku.

 


     W  okresie od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2006 r.  w Starostwie Powiatowym   przeprowadzono 4 kontrole.


Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

 

I. Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu geodezji i kartografii. Kontrolę przeprowadziły osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu

 

Zakres kontroli obejmował

- wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu geodezji i kartografii , przekazanych Staroście Jaworskiemu do realizacji przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kontrola wykazała, że nie wszystkie zalecenia zostały w pełni zrealizowane.


 

II. Sprawdzenia wykonania zaleceń dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zawartych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 sierpnia 2005r. Kontrolę przeprowadziła upoważniona osoba z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.


Zakres kontroli obejmował

- sprawdzenie wykonania zaleceń dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zawartych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 sierpnia 2005 r.

Zalecenia pokontrolne:
- na bieżąco aktualizować i ewidencjonować dane na temat wielkości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a ponadto powierzchni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wobec których Starosta jest organem reprezentującym Skarb Państwa (art.11 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 2 tej ustawy) i nieruchomości, które z mocy prawa podlegają przekazaniu odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego, a co do których nie zostały jeszcze wydane decyzje administracyjne.
- podjąć działania w celu uzupełnienia programu EGB 2000-N o możliwość ewidencjonowania nieruchomości objętych umowami dzierżawy i najmu oraz wygenerowania z nich danych dla potrzeb planowania dochodów Skarbu Państwa, a także wygenerowania danych dla potrzeb utrzymania majątku w postaci informacji dotyczących obiektów kubaturowych Skarbu Państwa mając na uwadze ustalenia wynikające z umowy zawartej z autorem programu.
- podjąć ustalenia z autorem programu EGB 2000-N odnośnie możliwości jego bieżącego usprawniania pod katem aktualnych wymogów związanych z ewidencjonowaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.


Zalecenia pokontrolne wykonano w terminie określonym przez kontrolujących.

 


III. Kontrola na miejscu w trakcie  realizacji projektu nr Z/2.02/II/2.2/09/05 „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II (JUPS II). Kontrolę przeprowadziły upoważnione osoby  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.


Zakres kontroli obejmował


- prawidłowość realizacji projektu nr Z/2.02/II/2.2/09/05 „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny II (JUPS II)”.

Zalecenia pokontrolne:
- stosować się do obowiązku w zakresie przestrzegania zapisów§ 12 pkt 1 ww. Umowy o dofinansowanie projektu, poprzez ujmowanie operacji księgowych na kontach analitycznych odrębnie dla każdego z realizowanych  projektów.
- wezwać odbiorców wskazanych na kserokopiach dokumentów księgowych do  przedłożenia ich oryginałów oraz przestrzegać zapisów § 12 pkt 2 ww. Umowy o dofinansowanie poprzez przechowywanie w wymaganym terminie oryginałów wszystkich dowodów księgowych poświadczających poniesione przez odbiorcę ostatecznego oraz beneficjentów ostatecznych

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane w terminie określonym przez kontrolującego.

 

IV. Kontrola problemowa. Kontrolę  przeprowadzały osoby upoważnione przez  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.

 

Zakres kontroli:


- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów  i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego, w tym,: dostosowanie baz danych ewidencyjnych do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ.U. Nr 38 poz. 454); utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności (aktualizacja z urzędu i na wniosek stron); aktualizacja map ewidencji gruntów i budynków w formie analogowej i wektorowej.
- kompleksowa modernizacja operatu ewidencyjnego, w tym: wektoryzacja map ewidencji gruntów i budynków; zakładanie ewidencji budynków i lokali.

 

Wnioski z kontroli.


1. W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności zmiany systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków :
- wymagana jest ciągła ingerencja części opisowej z graficzną wraz z okresową jej kontrolą przy pomocy A-SWDE, V- SWDE, SWDETOPO, RAPORTER 1.6.
- należy uruchomić niezbędne alarmy w systemie EGB 2000 i Geokataster zapobiegające dezintegracji bazy ewidencji gruntów i budynków,
- w systemie uruchomić moduł importu SWDE,
- rozważyć możliwość wykonania konwersji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków z systemu Mapa 2000 do Geokatastru w celu integracji bazy opisowej z geometryczną,
- dostosować nazwy gmin, miejscowości, ulic do zgodności z katalogiem urzędowym nazw prowadzonym przez urzędy statystyczne na podstawie rozporządzenia rady Ministrów z dnia 15  grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia , stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 22 grudnia 1998r.)
- należy rozważyć dokumentowanie wykonywania raportów programami do kontroli i weryfikacji A-SWDE, V_SWDE, SWDETOPO, RAPORTER w terminach kwartalnych lub półrocznych.


 

2. W zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego :
- należy wymóc w systemie możliwość generowania  raportów z części graficznej na podstawie wskazania obiektów obszarowych możliwych do otwarcia standardowymi edytorami tekstów, w których znajdują się informacje dotyczące systemu do prowadzenia egib, układu odniesienia, numerów punktów granicznych wraz z ZRD – źródłem danych, wykazu współrzędnych tych punktów, atrybutów wraz ze słownikiem znaczeń wartości atrybutów (np. RZG, 7 – granica państwa, 6- granica województwa itd. Przewidzianymi w instrukcji K-1 (z 1998) i G-5.

 

 

Wnioski z kontroli są realizowane

 

 

opublikowano w BIP dnia 3.06.2008 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-06-03 13:11:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-06-03 13:26:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221