Dostawa sprzętu komputerowego

 

ARCHIWUM

 

OSO 340-1/6/07

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając  Ofertę  nr 1  - BKH „ SYSTEM” Jolanta Lis – Gajewska,  ul. Długa 1, 68-100 Żagań.
          Oferta nr 1 - BKH „ SYSTEM” Jolanta Lis – Gajewska, ul. Długa 1, 68-100 Żagań zawierała najniższa cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 1 uzyskała 100 pkt.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:
Numer oferty Wykonawca Kryteria Liczba uzyskanych punktów

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

BKH „ SYSTEM”

Jolanta Lis – Gajewska,                  

ul. Długa 1 ,

68-100 Żagań

 

 

 

 

 

 

 

CENA 100%

 

 

100

 

2.

 

 „Deka Technology”

Technologie Informatyczne

Daniel Kijak,

ul. Słowackiego 1,

59-400 Jawor 

 

 

------------- *

 

 * - Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – 1

 

opublikowano w BIP dnia 12.12.2007 r.

 

 


DOSTAWA    SPRZĘTU     KOMPUTEROWEGO

 


Jawor, dnia 06 grudnia 2007 roku

OSO. 340-1/6/07

 

Rozstrzygnięcie protestu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”

 


     Stosownie do art. 183 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655), informujemy że protest wniesiony  przez firmę BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska, 68 – 100 Żagań, ul. Długa 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” został uwzględniony.
     W związku z powyższym zgodnie z art. 183 ust. 5  oraz art. 38 ust. 6 Zamawiający dokonał powtórzenia oprotestowanej czynności dokonując ponownego opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej Oprogramowania edukacyjnego eliminując ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oprotestowane zapisy, poprzez nadanie nowego brzmienia  OPISOWI - Oprogramowanie edukacyjne,  określonego w części 2 (Oprogramowanie biurowe i edukacyjne według poniższej specyfikacji 14 szt.) załącznika 8 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ , tj.:

 

 

Oprogramowanie edukacyjne

 

 Zestaw Programów edukacyjnych na jedno stanowisko komputerowe, zawiera 40  szt. programów o minimalnych wymaganiach technicznych, Procesor 200 MHz, Ram 128 MB;

 

Zestaw składa się z programów w następującej proporcji:

 

1) 25% tj. 10 szt. programów do rozwijania i nauki czytania, pisania i liczenia - poziom wieku 5-10 lat  (w tym klasy 1-3 szkoły podstawowej). Programy zawierać powinny wiele interesujących i skutecznych ćwiczeń do terapii zaburzeń w zakresie czytania, pisania, liczenia oraz uzupełniać wiadomości zawarte w tradycyjnych podręcznikach łącznie o  materiał dydaktyczny, animacje, trójwymiarowe prezentacje i testy. Programy powinny być intuicyjne i ergonomiczne oraz posiadać estetyczny interfejs użytkownika.
 Zamawiający wymaga aby były to różne programy odpowiadające przedstawionemu opisowi. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oddzielnie programów do rozwijania i nauki czytania, programów do rozwijania i nauki pisania, programów do rozwijania i nauki liczenia. Programy mogą być także zgrupowane pod jednym wspólnym tytułem (na jednym lub kilku nośnikach), mają jednak zapewnić rozwój  i naukę czytania, pisania i liczenia.   

2) 75% tj. 30 szt. programów do nauki w zakresie przedmiotów znajdujących się w ramowych planach nauczania do szkół specjalnych, które pozwolą skutecznie przyswoić niezbędną wiedzę, wspomagać rozwój dzieci i młodzieży również z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – zawierając ćwiczenia dla minimum jednej z poniższych funkcji:
 - percepcja wzrokowa  i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 - percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa,
 - koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 - grafomotoryka,
 - zabawy matematyczne ,
 - stosunki przestrzenne,
 - myślenie – sfera społeczna,
 - związki przyczynowo- skutkowe.

 

     Programy powinny rozwijać niezbędne umiejętności w procesie nauki i rewalidacji; odpowiadać ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej, wykorzystując odpowiednie treści kształcące, spełniając zadania dydaktyczne, stanowić powinny zarazem formę zabawy, motywującą do samodzielnego korzystania z komputera. Powinny posiadać oprawę graficzną ułatwiającą  koncentrację dziecka w trakcie nauki oraz umożliwiać wykorzystanie ich na zajęciach indywidualnych i grupowych,

 

     Zamawiający wymaga aby były to różne programy odpowiadające przedstawionemu opisowi. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oddzielnie programów do nauki poszczególnych przedmiotów, wynikających z ramowych planów nauczania:
 - dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (II etap edukacyjny)  - załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)
 - dla gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim – załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)
  
     Programy mogą być także zgrupowane pod jednym wspólnym tytułem (na jednym lub kilku nośnikach), mają jednak zawierać materiał do nauki przedmiotów w w/w szkołach.


 

    

     Jednocześnie mając na względzie zapewnienie Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 12.12.2007 roku do godz. 1000, zmieniając jednocześnie zapisy SIWZ w sposób następujący:
1) Rozdział VIII ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium musi być wniesione do dnia 12.12.2007r. do godz. 10.00”
2) Rozdział XI pkt 1 i 2  otrzymują następujące brzmienia:
„1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 108 I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 12.12.2007 r. do godz. 10.00”.
„2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 130 I piętro w dniu 12.12.2007 r. o godz. 11.00.”

 

 

UZASADNIENIE


     
     W dniu 30 listopada 2007 roku do siedziby Zamawiającego wpłynął protest firmy BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska, 68 – 100 Żagań, ul. Długa 1, w którym Wykonawca zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia odnośnie oprogramowania edukacyjnego (część 2 załącznika nr 8 do SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”.
     Zamawiający mając na uwadze fakt, iż przedmiot zamówienia w oprotestowanej części  nie został opisany w sposób dostatecznie zrozumiały; postanowił uwzględnić protest.
 

 

POUCZENIE

 

     Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655) od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

 

opublikowano w BIP dnia 7.12.2007 r.

 


Jawor: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 235406 - 2007; data zamieszczenia: 28.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

    Jawor, dnia 30 listopada 2007 roku

OSO  340-1/6/07

 

Zawiadomienie o złożeniu protestu

Wezwanie do przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

 


       Na podstawie 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z późn. zm.) zawiadamiam o wniesieniu protestu, dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego”, przez firmę BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska, 68 – 100 Żagań, ul. Długa 1. 
      W związku z powyższym wzywam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu w terminie określonym w art. 181 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. do dnia 05 grudnia 2007 roku.
      Wykonawca przystępujący do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu zobowiązany jest do wskazania swojego interesu prawnego w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

 

       Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 180 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 4 dni, tj. do dnia 10 grudnia 2007 roku do godziny.
       Jednocześnie zmienia się zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w następujący sposób:    
1) Rozdział VIII ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego, wadium musi być wniesione do dnia 10.12.2007r. do godz. 10.00
2) Rozdział XI pkt 1 i 2  otrzymują następujące brzmienia:
„1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 108 I piętro (Kancelaria ogólna) do dnia 10.12.2007 r. do godz. 10.00”.
„2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor w pokoju nr 130 I piętro w dniu 10.12.2007 r. o godz. 11.00.”

 

Załącznik:


Kopia protestu wniesionego w dniu 30 listopada 2007 roku przez firmę BKH-SYSTEM Jolanta Lis-Gajewska, 68 -100 Żagań, ul. Długa 1


 

opublikowano w BIP dnia 30.11.2007 r.

 


Jawor: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 235406 - 2007; data zamieszczenia: 28.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290102, fax 076 7290160.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem oraz 1 szt. drukarki laserowej, wraz z transportem, instalacja zakupionego sprzętu i rozstawienie go gotowego do pracy we wskazane miejsce oraz dostarczenie niezbędnego okablowania do jego uruchomienia na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaworze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 8 SIWZ - specyfikacja techniczna
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0, 30.23.12.50-4, 30.24.16.00-6, 30.23.32.31-9, 30.24.82.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.12.2007.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami;
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

     
     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty wymagane:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1,
2) Wypełniony formularz cenowy - na wzorze stanowiącym załącznik nr 1a
3) Wypełniony formularz oferowanego sprzętu - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1b
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2.
7) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3. 8) Wypełniony formularz - Warunki gwarancji i serwisu - na wzorze stanowiącym załącznik nr 6.
2. Inne dokumenty. 1) 
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
a. Wykaz co najmniej 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (załącznik Nr 4).
2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymogom stawianym przez zamawiającego, zamawiający żąda: a. Oświadczenia, że sprzęt posiada ważny certyfikat uprawniający do oznaczania urządzeń lub poszczególnych podzespołów znakiem bezpieczeństwa CE. Oświadczenia, że wykonawca dopuszcza możliwość późniejszej rozbudowy sprzętu bez utraty gwarancji na oferowany sprzęt (załącznik nr 5).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor pokój nr 108 I piętro (Kancelaria ogólna).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Zawarcie umowy ramowej – Nie
IV.3.7) Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone - Nie

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z wadium

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

    Załącznik nr 1a - formularz cenowy

    Załącznik nr 1 b - sprzęt

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie  art. 22 i art. 24

3.  Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 44

4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie CE

6. Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji i serwisu

7. Załącznik nr 7 - Umowa

8. Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna 

 

 

zamieszczono w Archiwum dnia 21.01.2008 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 14:12:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki