☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie

 

ARCHIWUM

 

OSO 340-1/5/07


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 


          Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na „Modernizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne Tadeusz Ściesiek, ul. Grunwaldzka 29, 59-220 Legnica    
        Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 186 571,04 zł brutto.


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo

Budowlano-Instalacyjne

Tadeusz Ściesiek,

 ul. Grunwaldzka 29,

 59-220 Legnica    

 

 

 

 

  

CENA 100%

 

 

100

 

2.

 

CleanTerm

Karol Sapalski

N.W. Złotoryjska 36A

59-500 Złotoryja

 

---------*


* Oferty odrzucone
- (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – 1
  Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

 

opublikowano w BIP dnia 24.12.2007 r.

 


MODERNIZACJA  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW
w  DOMU DZIECKA w KACZOROWIE

 

 

Jawor, dnia 05 grudnia 2007 roku

OSO. 340-1/5/07

 

Odpowiedź na zapytanie

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie”


     Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655) oraz rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje, że w dniu 04 grudnia 2007 roku wpłynęło od jednego z Wykonawców zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w zadania o następującej treści

     „Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, czy zamawiający dopuści oczyszczalnię ścieków z wykorzystaniem technologii złóż zatapialnych”


WYJAŚNIENIE

 

     Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem technologii złóż zatapialnych.

 

 

opublikowano w BIP dnia 5.12.2007 r.

 


MODERNIZACJA  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW
w  DOMU DZIECKA w KACZOROWIE

 

SPROSTOWANIE

Numer: 232841 - 2007; data zamieszczenia: 27.11.2007


Sprostowanie Numer: 232841 - 2007; data zamieszczenia: 27.11.2007
Ogłoszenia zamieszczonego przez Starostwo Powiatowe w Jaworze,59-400 Jawor , ul. Wrocławska 26, tel. 076 7290102, fax. 076 7290160 w Biuletynie Zamówień Publicznych    z numerem 230099/2007


W ogłoszeniu jest: zamieszczanie ogłoszenia - nieobowiązkowe
Powinno być: zamieszczanie ogłoszenia - obowiązkowe

 


MODERNIZACJA  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW
w  DOMU DZIECKA w KACZOROWIE

 

 

Numer ogłoszenia: 230099 - 2007; data zamieszczenia: 22.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26,   59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290102 , fax 076 7290160.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.powiat-jawor.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie o przepustowości Q= 18,0 m3/d i obciążeniu równoważnym ładunkiem zanieczyszczeń 120 RLM. Modernizacja polega na całkowitym demontażu i zezłomowaniu istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na montażu nowej przydomowej oczyszczalni w tym samym miejscu, o przepustowości nie mniejszej niż Qśrd= 18,0 m3/d; Qmax d= 27,0 m3/d i obciążeniu równoważnym ładunkiem zanieczyszczeń 120 RLM, składającej się z czterech podziemnych zbiorników żelbetowych oraz instalacji sprężonego powietrza.                      
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
- dysponują osobami (osobą) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. decyzje stwierdzające posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 100.000 zł,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Dokumenty wymagane:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1,
2) Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy zadania - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1.1.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2.
7) Oświadczenie Wykonawcy - art. 44 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3.
8) kopię dowodu wniesienia wadium
9) kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie przedmiaru robót).

2. Inne dokumenty.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (załącznik Nr 4)
b. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wkonane (załącznik Nr 5).
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
a. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie minimum 100.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor pokój nr 108 I piętro (Kancelaria ogólna).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Zawarcie umowy ramowej – Nie
IV.3.7) Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Nie.

 


Załączniki:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

1. Formularz ofertowy.
   1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
2. Oświadczenie - art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Oświadczenie - art. 44 ustawy.
4. Wykaz osób, które bdą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
6. Projekt umowy.
7. Przedmiar robót.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST 0 (ogólna).
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST 1.
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST 2.
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST 3.
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST 4.
13. Projekt budowlany.

 

opublikowano w BIP dnia 23.11.2007

 

zamieszczono w Archiwum dnia 21.01.2008 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 14:10:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221