Sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto (przy ul. Szpitalnej) w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 767/2

ARCHIWUM

 

 

ZARZĄD POWIATU W JAWORZE
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
woj. dolnośląskie

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto (przy ul. Szpitalnej) w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 767/2 pow. 0,1719 ha zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 196,59 m2 i budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 217,65 m2.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr  21417.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MU – tereny przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych).

 

Cena wywoławcza nieruchomości;  500.000,00zł
Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.


     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze w „Dominet Bank” S.A. Ekspozytura w Jaworze nr rachunku: 94 1690 0013 2037 7401 2553 0004  w  terminie do dnia 11.12. 2007 r.

     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2007 r. o godz. 1200 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro).
     Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej w momencie podpisania aktu notarialnego.

      W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, lub upoważniających do reprezentowania osoby prawnej, a także do okazania dowodu wpłaty wadium.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaworze, pokój nr 214 lub 212 telef. (076) 72-90-134 lub 72-90-136

 

zamieszczono w BIP: 10.10.2007 r.

 

zamieszczono w Archiwum 21.01.2008 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:38:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki