☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2008

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

kadencja 2006 - 2010
 
 
 
 

NR  UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

234/2008

23 grudnia
2008 r

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału śroków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.

z dniem podjęcia

233/2008

23 grudnia
2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok

z dniem podjęcia

232/2008

23 grudnia
2008 r

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

231/2008

15 grudnia
2008 r

zmieniająca Uchwałę Zarzadu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.

z dniem podjęcia

230/2008

3 grudnia
2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok

z dniem podjęcia

229/2008

3 grudnia
2008 r

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

228/2008

26 listopada 2008 r

w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia dla Pana Janusza Brzozowskiego właściciela firmy „Nadzory i Usługi Budowlane - Janusz Brzozowski" z siedzibą w Jaworze przy ul. Sikorskiego

z dniem podjęcia

227/2008

26 listopada 2008 r

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

z dniem podjęcia

226/2008

26 listopada 2008 r

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradzctwa Metodycznego w Jaworze na rok 2009

z dniem podjęcia

225/2008

19 listopada 2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok

z dniem podjęcia

224/2008
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

12 listopada 2008 r

w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2009 rok

z dniem podjęcia

223/2008

7 listopada 2008 r

w sprawie uznania wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z.o.o. w dzierżawionych od Powiatu Jaworskiego nieruchomościach i zaliczenia ich na poczet sprzedaży

z dniem podjęcia

222/2008

4 listopada 2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok

z dniem podjęcia

221/2008

21 października 2008 r

w sprawie uzgodnienia i zopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Paszowice dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przesterzennnego terenu położonego w miejscowości Jakuszowa

z dniem podjęcia

220/2008

21 października 2008 r

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice obejmującego obaszar położony w miejscowości Jakuszowa

z dniem podjęcia

219/2008

21 października 2008 r

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Paszowice dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w miejscowości Myslibórz

z dniem podjęcia

218/2008

21 października 2008 r

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice obejmujacego obszar położony w miejscowości Myslibórz

z dniem podjęcia

217/2008

21 października 2008 r

w sprawie powołania Komisji społecznej ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie jaworskim

z dniem podjęcia

216/2008

15 października 2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r.

z dniem podjęcia

215/2008

15 października 2008 r

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa w gatunku dąb, rosnącego na działce nr 339 - Obręb Nr 7 - Stare Miasto, przy ul. Piwnej 1 w Jaworze

z dniem podjęcia

214/2008

15 października 2008 r

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r.

z dniem podjęcia

213/2008

6 października 2008 r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Irenie Nowakowskiej - Buturla Dyrektorowi Domu Małych Dzieci w Jaworze do składania oświadczenia woli w zakresie realizacji projektu

z dniem podjęcia

212/2008

6 października 2008 r

w sprawie odwołania Pana Romana Ciaszczyka z pełnienia funkcji likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2008r.

211/2008

6 października 2008 r

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze z okazji Dnia Edukacji Narodowej

z dniem podjęcia

210/2008

6 października 2008 r

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze z okazji Dnia Edukacji Narodowej

z dniem podjęcia

 209/2008

24 września 2008 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r.

z dniem podjęcia

 208/2008

24 września 2008 r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu na okres 10 lat, części (250 m2) nieruchomości Powiatu Jaworskiego w trwałym zarządzie I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, położonej w Jaworze przy ul. Kościuszki 8, obręb Stare Miasto, w granicach działki nr 481 o powierzchni 1,0448 ha.

z dniem podjęcia 

 207/2008

24 września 2008 r

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

z dniem podjęcia 

 206/2008

17 września 2008 r

zmieniajaca uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie powołania Pani Marii Wrochny na likwidatora szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzacych w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz likwidatora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniam podjęcia

 205/2008

17 września 2008 r 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r.

z dniem podjęcia

 204/2008

17 września 2008 r

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew (trzy robinie akacjowe i jeden jałowiec pospolity) rosnących na działce nr 403 obręb Stare Miasto, przy ul. Piastowskiej 12 w Jaworze

z dniem podjęcia

 203/2008

17 września 2008 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego o powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego położonej w obrębie Słup, gmina Męcinka w granicach ewidencyjnych działki nr 204/5

z dniem podjęcia

 202/2008

3 września 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento 704 będącego w posiadaniu Domu Małych Dzieci w Jaworze

z dniem podjęcia

 201/2008

3 września 2008 r.

w sprawie powołania Pani Marii Wrochny na likwidatora szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzacych w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz likwidatora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia,
z moca obowiązującą do dnia 1 września 2008 r.

 200/2008

3 września 2008 r.

w sprawie odwołania Pani Izabeli Drąg-Misiak z funkcji dyrektora Zespołu Szkół zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz likwidatora szkół: lieceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz likwidatora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia,
z moca obowiązującą od 31 sierpnia 2008 r.

 199/2008

3 września 2008 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 198/2008

28 sierpnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze - Grażyny Rutkiewicz do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 

z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r. 

 197/2008

28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 

z mocą od 1 września 2008 r. 

 196/2008

20 sierpnia 2008 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu świdnickiego. 

 z dniem podpisania

 195/2008

20 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu świdnickiego. 

z dniem podpisania 

 194/2008

20 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok.

 z dniem podjęcia

 193/2008

20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2008 rok.

z dniem podjęcia 

 192/2008

7 sierpnia 2008 r. 

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008.

z dniem podjęcia 

 191/2008

23 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok.

z dniem podjęcia

 190/2008

23 lipca 2008 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w jaworze Panu Janowi Kłeczkowi

 z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 15 lipca 2008 r.

 189/2008

16 lipca 2008 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Jaworskiego położonych w Jaworze przy ul. Szpitalnej nr 3 i ul. Jana Pawła II nr 16, w granicach ewidencyjnych działek nr 513 i 514 obręb nr Stare Miasto. 

 z dniem podjęcia

 188/2008

16 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży Gminie Jawor prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, w granicach ewidencyjnych działki nr 365/14 obrębu Nr 7 Stare Miasto.

z dniem podjęcia

 187/2008

16 lipca 2008 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Rutkiewicz - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu. 

z dniem podjęcia,
z mocą od 1 lipca 2008 r.

 186/2008

9 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007.

z dniem podjęcia

 185/2008

 9 lipca 2008  r.

w sprawie upoważnienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze Pana Romana Ciaszczyka do składania oświadczeń woli zwiazanych z działalnością SP ZOZ w Jaworze w likwidacji.

z dniem podjęcia,
z mocą od 1 czerwca 2008 r.

 184/2008

 9 lipca 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii gróg powiatowych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

z dniem podjęcia

 183/2008

 9 lipca 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Środa Śląska.

z dniem podjęcia

 182/2008

 2 lipca 2008 r.

zmieniająca uchwałę zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego.

z dniem podjęcia 

 181/2008

 2 lipca 2008 r.

w sprawie podjęcia decyzji o zbędności nieruchomości położonej w Myśliborzu w granicach ewidencyjnych działaki nr 54 obręb Myślibórz do prowadzenia dalszej działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.  

z dniem podjęcia

 180/2008

 24 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskigo na 2008 rok. 

z dniem podjęcia 

 179/2008

24 czerwca 2008 r.

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Pani Grażynie Rutkiewicz

z dniem podjęcia 

 178/2008

18 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Pana Marka Janasa - dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do prowadzenia czynności związanych z realizacją projektu "Centra ksztalcenia na odległość na wsiach" w Internacie Zepołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

z dniem podjęcia 

 177/2008

12 czerwca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 174/2008 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 4 czerwca 2008 r.

z dniem podjęcia 

 176/2008

 12 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

z dniem podjecia 

 175/2008

12 czerwca 2008 r.

w sprawie upoważnienia Pana Marka Janasa - dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do zawarcia umowy i realizacji projektu pn. "Nowe profile zawodowe w hotelarstwie" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie - LLP" 2007 - 2013.

z dniem podjęcia 

 174/2008

12 czerwca 2008 r.

w sprawie dofinansowania dla Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze, na organizację dwóch "Pikników Kombatanckich"

z dniem podjęcia 

 173/2008

4 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Pana Romana Ciaszczyka na likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze 

z dniem podjęcia 

172/2008

4 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze

z dniem podjęcia 

171/2008

 27 maja 2008 r.

w sprawie powołania Pani Izabeli Drąg - Misiak na likwidatora szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzacych w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz likwidatora Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze

z dniem podjęcia 

 170/2008

20 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 169/2008

13 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze

 z dniem podjęcia

 168/2008

29 kwietnia 2008 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii konopnickiej w Jaworze

 z dniem podjęcia

 167/2008

29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budzecie Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 166/2008

23 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze celem przeprowadzenia konkursu

z dniem podjęcia 

 165/2008

23 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody umieszczenia na budynku Domu dziecka w Kaczorowie im. H. Jordana w Kaczorowie szyldu o treści: "DOM POZYTYWNEJ ENERGII" 

z dniem podjęcia 

 164/2008

23 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawoe naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego  

z dniem podjęcia

 163/2008

23 kwietnia 2008 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenów położoncyh w obrębach Stare Rochowice o Wolbromek 

z dniem podjęcia 

 162/2008

23 kwietnia 2008 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopniowania projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolków

z dniem podjęcia 

 161/2008

15 kwietnia 2008 r.

w sprawie określenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat jaworski 

z dniem podjęcia 

 160/2008

15 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Jaworze 

z dniem podjęcia 

159/2008

15 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Zarzadu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r. 

z dniem podjęcia 

 158/2008

 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 157/2008

17 marca 2008 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 r.

z dniem podjęcia

 156/2008 
tabela 1
tabela 2

tabela 3
tabela 4
tabela 5
tabela 6
tabela 7
tabela 8

17 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu Jaworskiego za 2007 rok

z dniem podjęcia

 155/2008

11 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r. 

z dniem podjęcia 

 154/2008

11 marca 2008 r.

w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 

z dniem podjęcia 

 153/2008

4 marca 2008 r.  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 

z dniem podjęcia 

 152/2008

4 marca 2008 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki wielofunkcyjnej Domu Maych Dzieci w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 151/2008

28 lutego 2008 r.

w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 150/2008

28 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego, położonej w Bolkowie w obrębie 2 (przy ul. Mickiewicza) w granicach ewidencyjnych działki nr 524 

z dniem podjęcia 

 149/2008

13 lutego 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie powołania Komisji społecznej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie jaworskim 

z dniem podjęcia 

 148/2008

6 lutego 2008 r.

w sprawie upowaznienia członków Zarzadu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki długoterminowej 

z dniem podjęcia 

 147/2008

6 lutego 2008 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytuły trwałego zarządu 

z dniem podjęcia 

 146/2008

24 stycznia 2008 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 145/2008

24 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego o powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego położnonej w obrębie Słup gmina Męcinkaw granicach ewidencyjnych działki nr 204/5. 

z dniem podjęcia

144/2008

24 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego położonej w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13A, w granicach ewidencyjnych działki nr 767/2 obrębu Nr 7 Stare Miasto

z dniem podjęcia 

143/2008

24 stycznia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 7.1.2 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektu 

z dniem podjęcia 

142/2008

15 stycznia 2008 r. 

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Odbudowie odcinka /4350 m/ drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów-Lipa-Paszowice"

z dniem podjęcia 

141/2008

15 stycznia 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie powołania Komisji społecznej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie jaworskim

z dniem podjęcia 

140/2008 
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

10 stycznia 2008 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2008 r. 

 z dniem podjęcia

 139/2008

7 stycznia 2008 r.

w sprawie deklaracji woli przystąpienia do porozumienia samorzadów powiatowych Dolnego Śląska i samorządu województwa dolnoślaskiego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacjnego "Kapitał Ludzki" 

z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-01-10 14:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2009-03-04 13:42:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927