WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

ARCHIWUM

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

 

          informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych" w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając  Ofertę  nr 1 Wykonawcy Szyldy – Reklamy S.C., K.R.C. Rzepka, ul. Staromiejska 13, 59- 200 Głogów.
          Oferta nr 1 Wykonawcy Szyldy – Reklamy S.C. , K.R.C. Rzepka zawierała najniższa cenę i w przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny – cena 100%  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. W punktacji łącznej oferta nr 1 uzyskała 100 pkt.

 

opublikowano w BIP dnia 19.11.2007

 


 

WYKONANIE I DOSTAWA RABLIC REJESTRACYJNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych


Numer ogłoszenia: 212740 - 2007; data zamieszczenia: 05.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290102, fax 076 7290160.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl, www.spjawor-bip.pbox.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze w następujacych ilościach:
- zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 3 400 kpl,
- zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 100 kpl,
- zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 200 szt,
- zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 100 szt,
- indywidualnych samochodowych jednorzędowych - 5 kpl,
- indywidualnych samochodowych dwurzędowych - 5 kpl,
- zwyczajnych motocyklowych - 250 szt,
-indywidualnych motocyklowych - 2 szt,
- zwyczajnych motorowerowych - 250 szt,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.52.74.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium:
Wykonawca występując w przetargu jest zobowiązanywnieść wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 15.11.2007r. do godz. 10.00, na warunkach określonych w SIWZ.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.dysponują środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 50 000 zł,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) posiadają zezwolenie właściwego organu wymagane przepisami art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz.908 z późn.zm.),
6) wniosą wadium,
7) złożą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ,

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
5) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7) zezwolenie właściwego organu wymagane przepisami art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity; Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) na produkcję tablic rejestracyjnych,
8) dowód wpłaty wadium,
9) wypełniony formularz oferty- zał. nr 1 do SIWZ,
10) wypełniony załącznik nr 1.1 zawierający opis przedmiotu zamówienia,
11)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym zał nr 2,
12) Oświadczenie wykonawcy - art.44 Prawa zamówień publicznych -zgodnie ze wzorem stanowiącym zał nr 3,
13) zatwierdzony przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy projekt umowy - zał. Nr 4 do SIWZ.


 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spjawor-bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Zawarcie umowy ramowej – Nie

IV.3.7) Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie

 

 

SIWZ 


1. Formularz ofertowy

1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Oświadczenie w trybie art. 22 i at. 24 ustawy.

3. Oświadczenie w trybie art. 44.

4. Projekt umowy.

 

 

opublikowano w BIP: 6.11.2007 r. 

zamieszczono w archiwum dnia 28.11.2007

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-28 11:14:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 11:51:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki