Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

ARCHIWUM

Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

 


informuje, iż w związku z nie złożeniem żadnej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

 

 

opublikowano w BIP dnia 29.10.2007 r.

 


 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia – 190645-2007, data zamieszczenia 11.10.2007r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczenie ogłoszenia – obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowa w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, województwo dolnosląskie, tel. 076/ 72-90-102, fax 076/ 72-90-160.
Adres strony internetowej zamawiającego www.powiat-jawor.org.pl; 
                                                                    www.spjawor-bip.pbox.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze w nastepujących ilościach:
- zwyczajne samochodowe jednorzędowe - 3400 kpl,                                           
- zwyczjne samochodowe dwurzędowe - 100 kpl,                                              
- zwyczajne samochodowe jednorzędowe - 200 szt,                                               
- zwyczajne smochodowe dwurzędowe - 100 szt,                                                  
- indywidualne samochodowe jednorzędowe - 5 kpl,                                             
- indywidualne samochodowe dwurzędowe - 5 kpl,                                            
- zwyczajne motocyklowe - 250 szt,                                                                     
- indywidualne motocyklowe - 2 szt,                                                                       

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  28.52.74.10-9 – znaki metalowe

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - Nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia 31 grudnia 2008r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) w terminie do 22.10.2007r. do godz.10.00, na warunkach określonych w SIWZ
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. posiadają zezwolenie właściwego organu wymagane przepisami art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn.zm)
- wniosą wadium,
- złożą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ,

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w posterowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7) zezwolenie właściwego organu wymagane przepisami art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity; Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) na produkcję tablic rejestracyjnych,
8) dowód wpłaty wadium,
9) wypełniony formularz oferty- zał. nr 1 do SIWZ,
10) wypełniony załącznik nr 1.1 zawierający opis przedmiotu zamówienia,
11) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym zał nr 2,
12) Oświadczenie wykonawcy - art.44 Prawa zamówień publicznych -zgodnie ze wzorem stanowiącym zał nr 3,
13) zatwierdzony przez upełnomocnionego przedstawiciela firmy projekt umowy - zał. Nr 4 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data: 22/10/2007   Godzina: 10:00; miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59 - 400 Jawor
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

IV.3.6) Zawarcie umowy ramowej – Nie


IV.3.7) Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie

 

XVII. Załączniki:

 

SIWZ 


1. Formularz ofertowy

1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Oświadczenie w trybie art. 22 i at. 24 ustawy.

3. Oświadczenie w trybie art. 44.

4. Projekt umowy.

 

zamieszczono w BIP: 12.10.2007 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-06 09:58:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2007-11-06 10:01:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki