Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim

  

 Na podstawie Postanowienia Nr 1/2019 r.
Starosty Jaworskiego z dnia 14 luty 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2019-2021

 

     Na podstawie art. 38 a Ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się KOMISJĘ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU.

 

Do zadań Komisji należy:

 

 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2, i 4,
 7. Opiniowanie zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 
W skład Komisji wchodzą:


- Starosta - jako Przewodniczący Komisji,
- dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu (uchwała Rady),
- trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się w sród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
- dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

 

     W pracach Komisji uczestniczy prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

 

Starosta może powołać do udziału w pracach Komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Osoby te uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

 
   

„Decyzją nr 22/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Starosta Jaworski utworzyła Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2025 w osobach:

 1. Aneta Kucharzyk                    Starosta Jaworski – Przewodnicząca Komisji
 2. Jan Grygorcewicz                    radny delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze
 3. Szczepan Rojak                       radny delegowany przez Radę Powiatu w Jaworze
 4. Dorota Prus                            przedstawiciel Gminy Męcinka
 5. Krzysztof Andrzejewski          przedstawiciel Gminy Bolków
 6. bryg. Waldemar Sarlej             Komendant Powiatowy PSP w Jaworze      
 7. mł.insp. Artur Bujak               Komendant Powiatowy Policji w Jaworze  
 8. nadkom. Andrzej Pacholarz     przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze     
 9. Aleksandra Pokorska-Czurko  prokurator przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Legnicy

Do udziału w pracach komisji z głosem doradczym powołano:

 1. Anna Róg                               Członek Zarządu Powiatu w Jaworze
 2. Jarosław Simon                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze
 3. Mirosław Loranty                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaworze
 4. Jagoda Karpiejczyk                Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze
 5. Jan Gawroński                        Ruch Obywatelski „Reanimacja”
 6. Zdzisław Sokół                       pracownik Starostwa Powiatowego w Jaworze”

 

 Komisja obraduje średnio 3-4 razy w roku.


SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI:


 

POWIATOWY  PROGRAM  ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI  ORAZ  POPRAWY PORZĄDKU  PUBLICZNEGO I  BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI :

 

NA  LATA  2021 – 2025

NA  LATA  2016 – 2020

NA  LATA  2011 – 2015

 


 

SPRAWOZDANIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU JAWORSKIEGO:
 

za rok 2021:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2020:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2019:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2018:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2017:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2016:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2015:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2014:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2013:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2012:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2011:

- Straż Pożarna
- Policja


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-02 14:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-11-22 10:02:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki