Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sady Dolne gmina Bolków w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15/1 o powierzchni 1,5882 ha.

ARCHIWUM

 

ZARZĄD POWIATU W JAWORZE
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
woj. dolnośląskie
  

 

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sady Dolne gmina Bolków w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 15/1 o powierzchni 1,5882 ha. 


Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr 16621.


Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.


Na nieruchomości znajduje się wiata stalowa, plac utwardzony, asfaltowy oraz ogrodzenie.


W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków nieruchomość oznaczona jest symbolem PG – teren różnej działalności produkcyjno-gospodarczej w tym stacja paliw, baza obsługi samochodów, hotel (możliwość postoju samochodów ciężarowych np. typu TIR).
Cena wywoławcza nieruchomości;  630 000,00


Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.


Wysokość postąpienia określa się na kwotę 10 000,00 zł 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej ustalonej dla tej nieruchomości w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze w „Dominet Bank” S.A. Ekspozytura w Jaworze nr rachunku:
94 1690 0013 2037 7401 2553 0004  terminie do dnia  21.07.2007 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.     


Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2007 r.  o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro).


            Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej w momencie podpisania aktu notarialnego.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758)


          Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, lub upoważniających do reprezentowania osoby prawnej, a także do okazania dowodu wpłaty wadium.


Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


         Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze, pokój nr 214 lub 212 telef. (076) 72-90-134 lub (76)72-90-136.

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-08-07 08:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2007-08-07 08:36:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki