Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze

ARCHIWUM

 

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26

informuje, iż w związku z nie złożeniem żadnej oferty w prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty 60 000 euro,
na Świadczenie usług telekomunikacyjnych
dla Starostwa Powiatowego

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2006 r.
Prawo zamówień publicznychZamawiający unieważnił postępowanie.

 


OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26    59-400 Jawor

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro

na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
Starostwa Powiatowego w Jaworze

 

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się zainteresowanym nieodpłatnie po złożeniu pisemnego zamówienia w  Starostwie Powiatowym w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor,
lub na stronie internetowej www. spjawor-bip.pbox.pl.  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

IV. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Jaworze polegających na:

1. Zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową w postaci 8 cyfrowych linii telefonicznych, ISDN /2D+B/ działających w systemie DDI. Powyższa usługa świadczona będzie w budynku Zamawiającego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26.
2. Świadczeniu usług telefonicznych poprzez prefiks w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), i do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki jak: serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itd. w naliczaniu sekundowym, generowanych z siedziby Zamawiającego.
3. Świadczeniu usług faksowych.
4. Ograniczenie ruchu wyjściowego polegające na blokowaniu wybranych przez Zamawiającego połączeń wychodzących, np. połączeń międzynarodowych, do sieci telefonii komórkowej, zaczynających się na 0-700, itd.
5. Realizacja połączeń wewnętrznych w budynku Zamawiającego w oparciu o bezpłatną usługę.
6. Dzierżawa  cyfrowej centrali telefonicznej zamontowanej w budynku zamawaijacego.
7. Średni miesięczny ruch wychodzący z systemu telekomunikacyjnego wynosi obecnie około 4500 minut.
Ruch wychodzący z systemu telekomunikacyjnego Urzędu ma następującą strukturę:

Typ połączeń Udział w ruchu
połączenia lokalne  50,86 % łącznego czasu połączeń
połączenia międzystrefowe 24,53% łącznego czasu połączeń
połączenia międzynarodowe 0,01% łącznego czasu połączeń
połączenia do sieci komórkowych 24,6% łącznego czasu połączeń
wszystkie połączenia razem 100%

 

8. Wymagania:
a / Usługa telekomunikacyjna musi mieć charakter powszechny i być świadczona w zgodzie z obowiązującymi przepisami:
- regulaminem zatwierdzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
- ISDN w oparciu o regulamin załączony do oferty.

b / Usługa nie może być świadczona z użyciem technologii alternatywnych np. VolP, numery dostępowe, bramki GSM.

c / Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez przerw w pracy), zgodnie z art. 71 z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 późn. zm.) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych .

d / Wykonawca zapewni / w formie dzierżawy itp./ zamawiającemu łączność wewnętrzną z zastosowaniem cyfrowej centrali telefonicznej z możliwością rozbudowy na koszt Wykonawcy o minimalnej konfiguracji:

Łącza do sieci zewnętrznej:
1.
 linie ISDN BRA (2B+D) miejskie - 8,
Łącza dla urządzeń abonenckich:
2. wewnętrzne linie analogowe – 56,
3. wewnętrzne linie cyfrowe - 12

e / Wykonawca zapewni wyposażenie dodatkowe:
1. aparaty systemowe – 6 szt,
2. konsole – 1 szt,
3. aparaty ISDN – 10 szt

f / Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego.

g / Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne.

h / Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń.

i / Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia billingowe. Dopuszczalne jest udostępnianie tych informacji za pomocą strony www Wykonawcy, dostarczanie pocztą elektroniczną lub na nośniku (CD, DVD) w terminie do 21 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

j / Wykonawca zapewni ciągły 24 godzinny dostęp do serwisu.

k / Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do rabatów i .innych usług dodatkowych  określonych w zaproponowanej taryfie telekomunikacyjnej Wykonawcy.

KOD  CPV : 64200000 – 8  usługi telekomunikacyjne

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

V. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

VI. Termin wykonania  zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r.

VII.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
5) Złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
6) Posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania .

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

1. Ireneusz Borejko tel. 076/ 729-01 - 46; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

VIII. Wadium nie wymagane

IX. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Ca- łączna miesięczna cena abonamentu za 8 linii miejskich cyfrowych ISDN
2B+D działających w systemie DDI – 10%
Cb – cena z 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego – 40%
Cc - cena z 1 minutę połączenia międzystrefowego – 20%
Cd – cena za minutę połączenia do sieci komórkowych – 20%
Ce – ilość bezpłatnych minut w ramach opłaty abonamentowej na wszystkie linie miejskie. – 5%
Cf – cena za roczną dzierżawę centrali telefonicznej – 5%

 Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie cen składnikowych – Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf.


X. Oferty należy składać – do dnia 11.06.2007r.. do godz. 10.00 – w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor ul. Wrocławska 26, sekretariat I p.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2007r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Jaworze  59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 na I p. budynku Starostwa pok.130.

XI. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2007 r.
Ogłoszenie umieszczono na stronach BIP w dniu 31.05.2007 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz

 

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ zobacz

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-06-14 14:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:23:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki