☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 09.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania z zakresu ochrony środowiska

 

Do zadań z zakresu ochrony środowiska, należy w szczególności:
 

1.     Współpraca z urzędem wojewódzkim, samorządem województwa, gminami, inspekcją weterynaryjną, ochrony roślin i nasiennictwa oraz ochrony środowiska.

2.     Współdziałanie w zakresie realizacji polityki rolnej państwa z samorządem rolniczym, jednostkami administracji publicznej, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.

3.     Prowadzenie spraw z zakresu ustalania linii brzegowej, przyznawanie odszkodowań za zajęcie gruntu, ograniczenie prawa lub wykup nieruchomości.

4.     Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej z wyłączeniem spraw powodziowych, udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń, szczególne korzystanie z wód i eksploatację urządzeń wodnych oraz ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

5.     Kontrola i nadzór nad spółkami wodnymi.

6.     Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestrowanie pływającego sprzętu rybackiego.

7.     Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką.

8.     Prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza w tym wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz prowadzenie rejestrów.

9.     Prowadzenie spraw dotyczących finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

10.   Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

11.   Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.

12.    Współdziałanie i określanie kierunków działania właściwego organu inspekcji w zakresie ochrony środowiska.

13.   Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

14.   Nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi.

15.   Wymierzanie opłat eksploatacyjnych za wydobywane kopaliny.

16.   Współdziałanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

17.   Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, udzielanie pozwoleń i zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

18.   Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i sporządzanie dla tych lasów uproszczonych planów urządzenia lasu.

19.   Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz utrudniających widoczność na trakcjach kolejowych.

20.   Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich i wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie hartów lub ich mieszańców.

21.   Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej.

22.   Rejestrowanie i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych.

23.   Podejmowanie działań w celu pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych w zakresie działania wydziału.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-06-05 09:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-26 12:44:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221