DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO PODNOŚNIKA HYDRAULICZEGO RATOWNICZEGO SH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 24 METRY Z DRABINĄ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

ARCHIWUM

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
:         

                 

"Dostawę samochodu ratownictwa wysokościowego - podnośnika hydraulicznego ratowniczego SH o wysokości nie mniejszej niż 24 metry z drabiną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze"


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została oferta firmy :


Fabryka Maszyn BUMAR-KOSZALIN S.A.
ul. Lechicka 51
75-842 Koszalin


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
powyżej 137 000 euro


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
    ul. Kościuszki 6, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie.
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze ul. Kościuszki 6, w sekretariacie w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00 oraz na stronie www.spjawor-bip.pbox.pl lub za zaliczeniem pocztowym 
     Upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest:  Piotr Kuchnio (tel. 076) 870-30-95, Wiesław Gregulski (tel. 870-26-43)

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO PODNOŚNIKA HYDRAULICZEGO RATOWNICZEGO SH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 24 METRY Z DRABINĄ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORZE zgodnie z SIWZ
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -  34144211.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.    
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2007 roku. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy i zawarte w SIWZ. 
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń, których żąda w SIWZ.

8. Informacje na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania o zamówienie publiczne jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert:
    cena  pojazdu - 100 % 

10.  Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,  pismem nieścieralnym z ponumerowanymi i parafowanymi stronami (osobiście lub listem poleconym) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze ul. Kościuszki 6  (sekretariat), 59-400 Jawor, opakowaną w zamkniętą i opieczętowaną kopertę opatrzoną napisem:
OFERTA PRZETARGOWA Dostawa samochodu ratownictwa wysokościowego, podnośnika hydraulicznego ratowniczego SH o wysokości roboczej nie mniejszej niż 24 metry z drabiną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze i "nie otwierać przed 24.04.2007 r. godz. 10:30".
Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2007 roku o godzinie 10:00.

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jaworze ul. Kościuszki 6 ? sala szkoleniowa 24 kwietnia 2007 roku o godzinie 10:30.
12. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
13. W dniu 13 marca 2007 Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i Biuletynu Zamówień Publicznych.

Ogłoszono:
1.Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
2.Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Jaworze
3. Strona internetowa KG PSP  w Warszawie (www.kgpsp.gov.pl).
4. Strona internetowa KW PSP we Wrocławiu (www.kwpsp.wroc.pl).

 

Oświadczenie o postępowaniu
Potwierdzenie warunków serwisu
Specyfikacja
Streszczenie oferty
Umowa
Warunki techniczne

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-26 09:45:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:12:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki