Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna w zakresie zmiany gruntów rolnych zalesionych na grunt leśny

ARCHIWUM

 

Starosta Jaworski

informuje:

w dniu 20 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w zakresie zmiany gruntów rolnych zalesionych na grunt leśny zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U. Nr 73, z 2001 r., poz. 764 z późn. zm. ).

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Biura Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GEO  GOLD Jana Tuchowskiego, ul. M. Konopnickiej 13, 59-500 Złotoryja, które zaproponowało wykonanie dokumentacji za kwotę  39 040,00 zł (cena brutto).

 
 
 
 

 
 
Starosta  Jaworski
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, woj. dolnośląskie
telefon 076/ 72-90-100, fax 076/ 72-90-160
e-mail:  powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl


ogłasza  przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 60 000 euro

na wykonanie:  “Dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie zmiany gruntów rolnych zalesionych na grunt leśny  zgodnie z  ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U.  Nr 73, z 2001 r., poz. 764  z późn.  zm. )”.


            CPV 74230000-0Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,
Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, pok 303,
od poniedziałku do piątku , w godz. 8°°- 15°°.         Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami w zakresie  spraw geodezyjno  - kartograficznych jest  Błażej Moliński – Geodeta Powiatowy w Jaworze, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pok. Nr 213, tel. 0 76 / 729 01 35, od poniedziałku do piątku , w godz. 8°°- 15°°.


W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie  zamówienia  publicznego  informacji udziela  Bogusława Tereszkiewicz, Wydział Rozwoju Gospodarczego,  Inwestycji,  Integracji Europejskiej,  Promocji,  Leśnictwa, Rolnictwa i  Ochrony  Środowiska  w Jaworze,  59 - 400 Jawor,  ul. Wrocławska 26,  tel. 076 / 729 01 49, pok.  303, od poniedziałku do piątku , w godz. 8°°- 15°°.

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
 • Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
 • Wymagany termin wykonania zamówienia: 20 listopada 2006 r.
 • Oferty należy składać – do dnia 20.06.2006 r. do godziny 1000 - w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, sekretariat  I p.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.06.2006 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 pok. 130.
 • Termin związania ofertą wyznacza się na okres 30 dni licząc od terminu składania ofert .
   W ofercie prosimy o podanie  łącznej wartości brutto wykonania zamówienia.
 • Zamawiający odstępuje od przysługującego mu prawa żądania wniesienia przez wykonawców wadium.

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy :
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • złożą  ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.
       
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów  określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena brutto 100 %
 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 15:21:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:22:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki