KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

ARCHIWUM

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

       Niniejszym zawiadamiam, iż w prowadzonym przez Starostę Jaworskiego (Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na realizację zamówienia pn.: "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów budynków następujących obrębów ewidencyjnych:

1) nr 2 Stary Jawor, nr 4 ogrody, nr 6 Przemysłowy, nr 8 Zacisze miasta Jawora,

2) nr 1 i nr 2 miasta Bolkowa",

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę ? GISMATIC Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Przedmiejska 5.

     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta ww. Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi formalne SIWZ oraz zawierała najniższą cenę tj. 143.838 zł brutto.

     Jednocześnie Zamawiający informuje, że była to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego przetargu.

 

 


OGŁOSZENIE

Starosta Jaworski
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26    59-400 Jawor


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na realizację zamówienia
pn.: „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW następujących obrębów ewidencyjnych:
1) nr 2 Stary Jawor, nr 4 Ogrody, nr 6 Przemysłowy, nr 8 Zacisze miasta Jawora,
2) nr 1 i nr 2 miasta Bolkowa”.

I. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jawora i miasta Bolkowa udostępnia się zainteresowanym odpłatnie, po złożeniu pisemnego zamówienia w  Starostwie Powiatowym w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor,  pok. 213 lub nieodpłatnie na stronie internetowej www. spjawor-bip.pbox.pl.  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
Cena SIWZ oraz kopii projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jawora i miasta Bolkowa wynosi 20,00 PLN.

II.
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  kompleksowej  modernizacji  ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów  ewidencyjnych:
1) nr 2 Stary Jawor, nr 4 Ogrody, nr 6 Przemysłowy, nr 8 Zacisze  miasta Jawora,
2) nr 1 i nr 2 miasta Bolkowa.

2. Charakterystyka obiektu (obręby miasta Jawora: nr 2 Stary Jawor, nr 4 Ogrody, nr 6 Przemysłowy, nr 8 Zacisze  i obręby nr 1 i nr 2 miasta Bolkowa)
3.  Zamówienie  realizowane  będzie według  opracowanego projektu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jawora i miasta Bolkowa. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu.
4. Zakres prac objętych zamówieniem określony został, w sporządzonym w 2005r., projekcie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
CPV – 72314000-9 Usługi zbierania i gromadzenia danych
 72316000-3 Usługi analizowania danych
            72320000-1 Usługi przetwarzania danych
            72319000-4 Usługi dostarczania danych
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

III. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
I
części – do 28 grudnia 2006r.,
II części - do 30 marca 2007r.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
5) prowadzą działalność w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
6) wniosą wadium spełniające wymagania SIWZ,
7) złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ,
8) wykażą wykonanie zamówień o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt 1 i 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Wiesława Ryznar tel. 076/729-01-34;  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
2. Błażej Moliński  tel. 076/729-01-35; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

VI. Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wnieść w terminie składania ofert do godz. 1000 wg wymagań określonych w SIWZ.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena     100%

VIII. Oferty należy składać – do dnia 7 września 2006r. do godz. 10.00 – w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor ul. Wrocławska 26, sekretariat I p.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2006r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Jaworze  59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 w sali narad na I p. budynku Starostwa.

IX. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

X. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XI. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt Kompleksowej Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Dokumenty
Załącznik nr 1,  Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:59:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:26:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki