Wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze

ARCHIWUM

 

 

       Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Jaworze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę "SZYLDY-REKLAMY" S.C. K.C.R. Rzepka z siedzibą w Głogowie ul. Staromiejska 13.
      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 176 978,08  zł brutto w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniania jest nieodpłatnie na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, pokój nr 306 oraz na stronie internetowej: www.spjawor-bip.pbox.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu składania ofert.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic rejestracyjnych i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Jaworze w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem 1.1 do oferty oraz wzorami i wymiarami podanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.) i zgodnie z PN S 73200.


 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących tablic rejestracyjnych:
- zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 3 300 kpl,
- zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 200 kpl,
- zwyczajnych samochodowych jednorzędowych - 200 szt,
- zwyczajnych samochodowych dwurzędowych - 100 szt,
- indywidualnych samochodowych jednorzędowych - 5 kpl,
- indywidualnych samochodowych dwurzędowych - 5 kpl,
- zwyczajnych motocyklowych - 250 szt,
-indywidualnych motocyklowych - 2 szt,
- zwyczajnych motorowerowych - 100 szt,

dla pojazdów rejestrowanych w powiecie jaworskim oraz ich dostawę na koszt i ryzyko wykonawcy. Zamówienia określające ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych będą składane telefonicznie i później potwierdzane pisemnie, lub pisemnie, w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostawa tablic nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku zamówień złożonych w trybie normalnym, a w przypadku zamówień złożonych w trybie interwencyjnym zgodnie z terminem dostaw zaproponowanych przez oferenta w pkt 4 zał. nr 1.1 „Opis przedmiotu zamówienia”
        Dostarczone tablice mają być trwale opakowane (po 25 kompletów w jednym opakowaniu) i czytelnie opisane (ostemplowane) serią i numerami.
CPV 28. 52. 74. 10-9 znaki metalowe

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.12.2007 r.

6. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) posiadają zezwolenie właściwego organu wymagane przepisami art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) na produkcję tablic rejestracyjnych,
6) wniosą wadium spełniające wymagania SIWZ,
7) złożą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ,
8) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się aby każdy z wykonawców spełniał warunki określone w pkt 1,4 i 5 niniejszego ustępu. Warunki określone w pkt 2, 3, 6, 7 muszą Wykonawcy spełniać wspólnie,
9) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest pan Stanisław Podsiadło – inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa tel. 076/729 0141 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 15.00.

8. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) nie później niż do dnia 26 września 2006 r. do godz. 11.00.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena  - 100%

10. Oferty należy składać – do dnia 26.09.2006 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, sekretariat I piętro.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2006 r. o godz. 13.00.

12. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 07.09.2006 r.
Ogłoszenie umieszczono na stronach BIP w dniu 07.09.2006 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:19:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki