Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ARCHIWUM

 

 

OGŁOSZENIE o wynikach postępowania
z dnia 4 października 2006 r.

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze informuje o zawarciu umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Nr sprawy:  PCPR.8230b/5/06

 

Zamawiający:  
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   ul. Paderewskiego 6
   59-400 Jawor

 

Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Paderewskiego 6

 

Tryb postępowania: Art.67 ust.1 pkt 4  zamówienie z wolnej ręki

 

Wykonawca zaproszony do negocjacji: 
Zakład Remontowo-Budowlany
Janusz Winkler
ul. Limanowskiego 30C
59-400 Jawor

 

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:  Umowa została zawarta z firmą


ZAWIADOMIENIE
z dnia 29 września 2006 r.

 

       Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Paderewskiego 6" z powodu nie złożenia w terminie żadnej oferty.

 


ZAWIADOMIENIE
z dnia 20 września 2006 r.

 

      Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze - zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Paderewskiego 6" z powodu nie złożenia w terminie żadnej oferty.

 


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Roboty remontowe pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ul. Paderewskiego 6”.

I. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się zainteresowanym nieodpłatnie, po złożeniu pisemnego zamówienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor, pok. nr 13 lub na stronie internetowej
www.spjawor-bip.pbox.pl. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych pomieszczeń dydaktycznych dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
III. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 – roboty budowlane, 45410000 – tynkowanie, 45430000 – pokrywanie podłóg i ścian, 45442100-8 – roboty malarskie, 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 45420000-7 – stolarka okienna i drzwiowa.
IV.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej ani ofert częściowych.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 04 listopada 2006 r.
VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,
5) prowadzą działalność w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
6) złożą ofertę zgodnie z wymogami SIWZ,
7) wykażą wykonanie zamówień o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.
VII. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
VIII. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Mirosław Toś, tel. 600871241 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
2. Jadwiga Wojda, tel. 0767294066 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
IX. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%.
X.
Wadium nie jest wymagane.
XI. Oferty należy składać – do dnia 29 września 2006r. do godz. 10.00 – w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2006r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13.
XII. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.
XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

SIWZ
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Załącznik B opis przedmiotu zamowienia

 

Dokumentacja techniczna: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7,

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:37:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki