Dostawa mikrobusa 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

ARCHIWUM

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu        Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Jaworski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Jaworze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000,00 euro na dostawę

A/ mikrobusa 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

B/ mikrobusa 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r.   Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Dom Samochodowy GERMAZ sp. z o.o. z siedzibą w ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. część A  111 910,60 zł., część B  104 419,80 zł. brutto, oraz wykonawca skrócił termin realizacji zamówienia o 9 dni. w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 


OGŁOSZENIE
Powiat Jaworski
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę
A/  mikrobusa  9 – cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
B/  mikrobusa  9 – cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

III. Specyfikację Istotnych Warunków można odebrać bezpłatnie, na pisemny wniosek w Starostwie Powiatowym w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, pok. 109 lub na stronie internetowej www.spjawor-bip.pbox.pl. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 

IV. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
A/  mikrobusa  9 – cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
B/  mikrobusa  9 – cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych mikrobusów obejmuje:
wykładzina spełnia wymagania antypoślizgowe, przy drzwiach bocznych uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, w podłodze pojazdu szyny, do bezpiecznego mocowania wózków z osobami niepełnosprawnymi, dodatkowy stopień przy drzwiach przesuwnych – elektryczny. Pozostałe warunki określone są w SIWZ.

 

Gwarancja : minimum 2 lata

CPV – 34114400-3- minibusy

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do dnia 17 listopada 2006r.

 

VIII. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Wniosą wadium spełniające wymagania SIWZ.
6) Złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
7) Wykażą wykonanie zamówień o podobnym charakterze, co przedmiot zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby każdy z Wykonawców spełniał warunki określone w ust. 1 pkt. 1,4, niniejszego rozdziału. Warunki określone w pkt 2, 3,5,6,7 muszą spełnić wykonawcy wspólnie.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Janusz Agdan, pok. 113, tel. 076/729-01-13; od pon. do pt. w godz. 800-1500
2. Marta Mazurkiewicz, pok. 109,  tel. 076/729-01-09; od pon do pt. w godz. 800-1500 przetargi@powiat-jawor.org.pl

 

VIII. Wadium dla części A w wysokości 2 340 PLN, dla części B w wysokości 2 220 PLN, należy wnieść w terminie składania ofert 16 października 2006r. do godz. 900 wg wymagań określonych w SIWZ.

 

IX. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 90 %
skrócenie terminu dostawy (podać ilość dni) 10 %

 

X. Oferty należy składać – do dnia 16 października 2006r. do godz. 9:00 – w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor ul. Wrocławska 26, sekretariat I p.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2006r. o godz. 10:00 – część A, o godz. 11:00 – część B, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 w sali konferencyjnej na I p. budynku Starostwa

XI. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 04.10.2006 r.
Ogłoszenie umieszczono na stronach BIP w dniu 04.10.2006 r.

 

Specyfikacja Istornych Warunków Zamówienia 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:43:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:10:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki