Przetarg ZOZ

ARCHIWUM

 

ZAMAWIAJĄCY - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JAWORZE

59-400  Jawor ul. Szpitalna  13A


        Zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt1  unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w trybie  przetargu nieograniczonego  o wartości poniżej 60 000 euro na  świadczenie usług z zakresu profilaktyki medycznej dotyczące oceny występowania wad postawy, skoliozy, wad kończyn oraz kompensacji następstw przebytych urazów wśród uczniów szkół Powiatu Jaworskiego (2500 dzieci).  W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Szpitalna 13A

ogłasza  przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 60 000 euro na


na świadczenie usług z zakresu profilaktyki medycznej dotyczące oceny występowania wad postawy, skoliozy, wad kończyn oraz kompensacji następstw przebytych urazów wśród uczniów szkół Powiatu Jaworskiego (2500 dzieci)


III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana  jest nieodpłatnie na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego, Zespół  Opieki Zdrowotnej  w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 13 a,   Biuro Zamówień Publicznych
oraz na stronie internetowej : www. spjawor-bip.pbox.pl.   od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania kompleksowego ortopedycznego przeprowadzonego w szkołach Powiatu Jaworskiego według ustalonego wcześniej z dyrektorami szkół harmonogramu(2500 dzieci).
1. Badanie kompleksowe obejmuje:
1) badanie ortopedyczne fizykalne w zakresie oceny występowania wad postawy, skoliozy, wad kończyn oraz kompensacji następstw przebytych urazów,
2) poradę magistra rehabilitacji wraz z instruktażem ćwiczeń indywidualnych lub grupowych,
3) sporządzenie i wydanie dokumentacji lekarskiej i rehabilitacyjnej z przeprowadzonego badania.
4) Wydanie skierowania na badanie rentgenowskie w przypadkach niezbędnie tego wymagających na koszt powiatu po uzgodnieniu pomiędzy stronami.
5) Dyspanseryzację materiału uzyskanego w badaniu, która posłuży do oceny stanu ortopedycznego badanej populacji i skierowanie do grupy ćwiczeń korekcyjnych,
6) Ocenę uzyskanych zdjęć rentgenowskich.

CPV - 85100000-0 – usługi ochrony zdrowia

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

V. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

VI. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy

 

VII. 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.:
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 a) doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu wad postawy u dzieci i młodzieży.
 b) specjalizacja II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 c) staż pracy w poradni wad postawy
 d)  przynajmniej jedna osoba, która będzie  wykonywała przedmiot zamówienia musi posiadać tytuł  naukowy doktora
 e) prowadzą działalność w zakresie będącym przedmiotem zamówienia .

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamrowienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  zamówienia  wymaga się aby każdy z Wykonawców spełniał warunki określone w  ust. 1 pkt. 1,4, niniejszego rozdziału .Warunki określone w pkt 2, 3  muszą spełnić wykonawcy wspólnie.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podst. złożonych dokumentów  wymienionych w rozdz.VI SIWZ,  na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wiesław Ksztoń   tel.: 076 729 0108 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

VIII. Wadium nie wymagane
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena – 100%

X. Oferty należy składać – do dnia 20.10.2006r.r. do godziny 10.00 - w siedzibie Zamawiającego, Zespół Opieki Zdrowotnej  w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 13A, sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.10.2006r. o godz. 11.00 , w siedzibie Zamawiającego, Zespół Opieki Zdrowotnej  w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 13A – budynek dyrekcji

XI. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.
XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  10.10.2006 r.
Ogłoszenie umieszczono na stronach BIP w dniu 10.10.2006 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:45:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki