Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji Gospodarstwa Pomocniczego Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze

ARCHIWUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji Gospodarstwa Pomocniczego Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i modernizacji Gospodarstwa Pomocniczego Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74.23.00.00-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 grudnia 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, wykonali co najmniej dwa opracowania w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia i nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów: odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o nie zaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i innych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
10) Miejsce i termin składania ofert:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor, sekretariat (pokój nr 2)
do dnia 30 listopada 2006 r. do godz. 9:00
11) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1, Załącznik nr 2,  Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6   


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:38:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:39:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki