Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotła C O w budynku koszarowo-garażowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

ARCHIWUM

 

 

 

Informacja z rostrzygnięcia przetargu pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana Kotła CO w budynku Koszarowo-Garażowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze".

Umowa zawarta została z firmą:
Zakład Mechaniki Maszyn "IGA", ul. Struga 9, 59-220 Legnica.

 


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
do 60 000 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze
    ul. Kościuszki 6, 59 – 400 Jawor, woj. dolnośląskie.

2. Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ:
    www.uzp.gov.plwww.kgpsp.gov.plwww.kwpsp.wroc.plwww.powiat.jawor.org.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotła C  O w budynku koszarowo-garażowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze”.

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV) –45 33 11 10-0
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -45 33 11 00-7

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
 od dnia podpisania umowy w ciągu czterech tygodni
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie podlegają wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz SIWZ.
 Ocenę spełnienia warunków udziału zamawiający dokona na podstawie dokumentów i  oświadczeń, których żąda w SIWZ.

8. Informacje na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
     a) Najniższa cena - 100%
   
10.  Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej – pismem nieścieralnym z ponumerowanymi i parafowanymi stronami (osobiście lub listem poleconym) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze ul. Kościuszki, Sekretariat I piętro, opakowaną w jedną zamkniętą i opieczętowaną kopertę opatrzoną napisem:
„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana kotła C  O  w budynku koszarowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze”.
i „NIE OTWIERAĆ  PRZED  12-12-2006 r. godz. 12.30.".
Termin składania ofert upływa w dniu  12-12-2006 r. godz. 12.00.

11.  Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

1.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

2.Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów.

3.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 12:46:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki