Wykonanie remontu pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki w budynku Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

ARCHIWUM

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki w budynku Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze.
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki w budynku Internatu PCKZ im. KEN przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45261000-4 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych
65261211-6 – kładzenie płytek dachowych
6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2006 r.
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9) Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000 zł do dnia 30.11.2006 r.
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
11) Miejsce i termin składania ofert:
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor, sekretariat (pokój nr 2)
do dnia 30 listopada 2006 r. do godz. 11:00
12) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
13) Informację na temat przetargu można uzyskać:
w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 3, Wanda Gołębiowska – Dyrektor
tel. 076/870-30-88

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:35:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki