Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze przy ul. J. Piłsudskiego

 ARCHIWUM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

 

        Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego informuje, że w dniu 11.04.2007 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargu nieograniczonego -na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz .U. z 2004r Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami ) o ustalonej wartości zamówienia poniżej
60 000 EURO, którego przedmiotem zamówienia jest

Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze przy ul. J. Piłsudskiego 11 wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Nazwa i adres wykonawcy którego wybrano:

Zakład Mechaniki Maszyn IGA
ul. Struga 9
59-220 Legnica

 

Uzasadnienie wyboru : Firma uzyskała 100 pkt w kryterium 100% ceny za wykonanie zadania i spełniła wszystkie warunki zawarte w SIWZ

 


OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, 59 – 400 Jawor

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na realizację zamówienia

pn.: Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze przy ul. J. Piłsudskiego 11

Zamówienie obejmuje wykonanie: kotłowni gazowej kompletnej wraz z przyłączem gazowym, gazomierzem i instalacją elektryczną i towarzyszącymi pracami budowlanymi.
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami wskazanymi w formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt modernizacji istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową udostępnia się zainteresowanym odpłatnie, po złożeniu pisemnego zamówienia w  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, 59 – 400 Jawor, sekretariat I piętro
lub nieodpłatnie na stronie internetowej www. spjawor-bip.pbox.pl. oraz www.js-spjawor.bip.pbox.pl/public/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Cena SIWZ  oraz kopii projektu modernizacji istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową wynosi 20,00 PLN.

IV.
1.
Przedmiotem zamówienia publicznego jest :
Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze przy  ul. J. Piłsudskiego 11

Zamówienie obejmuje wykonanie: kotłowni gazowej kompletnej wraz z przyłączem gazowym, gazomierzem i instalacją elektryczną oraz towarzyszącymi pracami budowlanymi.
2. Zamówienie  realizowane  będzie według: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych – wymagania ogólne,
b) szczegółowej specyfikacji technicznej montażu i odbioru instalacji kotłowni, kotła c. o. oraz robót tynkarskich i okładzinowych
c) przedmiaru robót (branża sanitarna)
d) szczegółowej specyfikacji technicznej (wymiana instalacji elektrycznych w kotłowni)
e) przedmiaru robót (branża elektryczna)

CPV – 45000000-7  roboty budowlane
45410000 tynkowanie
45430000 pokrywanie podłóg i ścian
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Instalacja elektryczna zasilająca
45311100 Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtyczkowych
45311200 Instalacji elektryczna odbiorcza oświetlenie
45311100, 45317000 Instalacja elektryczna zasilająca i sterująca kocioł
45312100 Instalacja elektryczna alarmowa obecność gazu

V. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
30 sierpnia 2007 r.

VIII.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Wniosą wadium spełniające wymagania SIWZ.
6) Złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
7) Wykażą wykonanie zamówień o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.

1.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  wymaga się aby każdy z Wykonawców spełniał warunki określone Wykonawców ust. 1 pkt. 1,4, niniejszego rozdziału .Warunki określone w pkt 2, 3 6,7 muszą spełnić wykonawcy wspólnie.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podst. złożonych dokumentów  wymienionych w rozdz.VI SIWZ, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Jerzy Górski, tel. (076) 8702560, kom 0 507 144 378, w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

2. Bogusława Kałużna – dyrektor (I piętro) tel. (076) 729-19-24, w godz. od 9.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku)

VIII. Wadium w wysokości 3200,00 zł należy wnieść w terminie składania ofert do godz. 1000 wg wymagań określonych w SIWZ.

IX. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
       cena  100%

X. Oferty należy składać – do dnia 11 kwietnia 2007 r. do godz. 10.00 – w siedzibie Zamawiającego, Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, 59 – 400 Jawor, sekretariat I piętro

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 kwietnia 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, 59 – 400 Jawor, sala konferencyjna budynku I piętro

XI. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej


Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 marca 2007 r.
Ogłoszenie umieszczono na stronach BIP w dniu 23 marca 2007 r.

ZAŁACZNIKI:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

 

Projekt budowlany Modernicacja istniejącej kotłown (7,5 Mb PDF)
Projekt budowlany Instalacje elektryczne kotłowni (1,6 Mb PDF)  

nr 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
nr 2a) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYM W ART. 22 ust. 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    

nr 2b) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYM W ART. 22 ust. 3 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
nr 3) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
nr 4) DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE I KWALIFIKACJE KADRY KIEROWNICZEJ 
nr 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
nr 6) PROJEKT UMOWY
nr 7) WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA OFERTY, UMOWY I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU WYKONAWCY
nr 8) ZAKRES ROBÓT WYKONYWANCH PRZEZ WYKONAWCĘ I PODWYKONAWCÓW
nr 9) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
nr 10) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI KOTŁOWNI, KOTŁA C. O. ORAZ ROBÓT TYNKARSKICH I OKŁADZINOWYCH 
nr 11) PRZEDMIAR ROBÓT
nr 12) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymiana instalacji elektrycznych w Kotłowni PCPPPiDM w Jaworze
nr 13) PRZEDMIAR ROBÓT 


ZAPYTANIA  I  ODPOWIEDZI do przetargu: Modernizacja istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
Pytnie nr 1 i 2

  Pytanie nr 3

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:01:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki