Modernizacja istniejacej kotłowni stałopaliwowej na kotłownie gazowa w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze

ARCHIWUM

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

       W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację istniejącej kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze”.

na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję o zawarciu umowy z Wykonawcą: Centrum Technik Instalacyjno – Grzewczych „CTI” ul. Rapackiego 14, 59-400 Jawor.

 


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY 
 

          Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.)  informuję, że w przetargu w trybie nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację kotłowni stałopaliwowej na kotłownię gazową w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze" wybrano do realizacji ofertę, którą złożyła firma: 

 

Centrum Technik
Instalacyjno  Grzewczych CTI
ul Rapackiego 14, 59-400 Jawor


Zawiadomienie o wniesieniu protestu  

Protest strona 1, strona 2.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60.000 EURO


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN, ul. Wrocławska 30a, 59-400 Jawor, tel./fax (076) 87030-88, www.spjawor-bip.pbox.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:


Modernizacja istniejacej kotłowni stałopaliwowej na kotłownie gazowa w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze.
Szczegółowy zakres zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest:
?Modernizacja istniejacej kotłowni stałopaliwowej na kotłownie gazowa w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze? polegajaca na wykonaniu nastepujacych robót budowlanych:
- robotach demontażowych,
- robotach budowlanych,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej

 

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
Słownik CPV ? 45000000, 45410000, 45430000, 45311100
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia
: 30.08.2007 r.
Termin zwiazania oferta: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanawiac dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej 
www.spjawor-bip.pbox.pl, a w Siedzibie Zamawiającego w kwocie 50 zł lub za zaliczeniem pocztowym (50 zł + koszt wysyłki).

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pani Wanda Gołebiowska  Dyrektor, tel. (076) 870-30-88
Pan Jerzy Górski ? informacje w sprawach technicznych, tel. 507-144-378


Oferty należy składac w siedzibie zamawiającego pok. Nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia
17.04.2007 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.04.2007 r. o godz. 10.30 siedzibie Zamawiającego pok. Nr 3 (gabinet Dyrektora).
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złołonych przez wykonawców dokumentów i oświadczen, okreslonych w SIWZ.


Oferent winien wnieść wadium w wysokosci 1.000 zł, słownie: jeden tysiac złotych.
- w pieniadzu do dnia 16.04.2007 r. do godz. 15.00 na konto w Banku PKO S.A. Oddział Jawor nr 44 10203017 0000 2202 0026 6437 z dopiskiem Modernizacja istniejacej kotłowni stałopaliwowej na kotłownie gazowa w budynku Internatu PCKZ przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze
- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) do dnia 17.04.2007 r. do godz. 10.00  u Pani Jadwigi Zwierzew  Głównej Ksiegowej (w kasie szkoły).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleprzedstawionej w ofercie.

 

Ogólna_specyfikacja_techniczna
Projekt_budowlany 
Przedmiar_robót  
Przedmiar_robót-elektryka    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja_techniczna-elektryka 
Szczególowa_specyfikacja_techniczna 

 

Zapytania do przetargu nr 1

Zapytanie do przetargu nr 2  


Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-04-17 14:06:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:06:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki