☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2007

 
  UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO
kadencja 2006 - 2010
 
 

NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

 138/2007

 27 grudnia 2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia 

 137/2007

 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok

z dniem podjęcia 

 136/2007

 27 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok 

z dniem podjęcia 

 135/2007

 27 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia planów doksztłcania zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2008

z dniem podjęcia 

 134/2007

 19 grudnia 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok 

z dniem podjęcia 

 133/2007

 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka dotyczacej terenów położonych w granicach projektowanego terenu górniczego "Męcinka I" 

 z dniem podjęcia

 132/2007

19 grudnia 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopniowania projektu uchwały Radu Gminy Męcinka dotyczącą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Męcinka I" gmina Męcinka 

 z dniem podjęcia

 131/2007

19 grudnia 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej cześci wsi Paszowice 

 z dniem podjęcia

 130/2007

19 grudnia 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmian części graficznej i opisowej stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów 

z dniem podjęcia 

 129/2007

19 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy w Jaworze jak i Zastępcy Dyrektora PUP w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektów

 z dniem podjęcia

 128/2007

13 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok 

z dniem podjęcia

 127/2007

13 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 126/2007

13 grudnia 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabillitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 r.

 z dniem podjęcia

 125/2007

4 grudnia 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków PFRON za 2007 rok

z dniem podjęcia

 124/2007

28 listopada 2007

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok

z dniem podjęcia

 123/2007

28 listopada 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 122/2007

28 listopada 2007

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego na rok 2008

z dniem podjęcia

 121/2007

20 listopada 2007

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 120/2007

20 listopada 2007

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

z dniem podjęcia

 119/2007

20 listopada 2007

w sprawie częściowego uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze nr 113/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 118/2007

13 listopada 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 117/2007

13 listopada 2007

w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2008 rok

z dniem podjęcia

 116/2007

13 listopada 2007

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze

z dniem podjęcia

 115/2007

13 listopada 2007

zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie podziału środków PFRON na 2007 rok

z dniem podjęcia

 114/2007

7 listopada 2007

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok

z dniem podjęcia

 113/2007

7 listopada 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 112/2007

7 listopada 2007

w sprawie upoważnienia p. Marka Janasa - dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie do przeprowadzenia prac związanych z zakupem i instalacją monitoringu wyzyjnego w ZSA w Bolkowie

z dniem podjęcia

 111/2007

7 listopada 2007 r. 

w sprawie upoważnienia p. Izabeli Drąg - Misiak - dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze do przeprowadzenia prac związanych z zakupem i instalacją monitoringu wyzyjnego w ZSZ w Jaworze

z dniem podjęcia 

 110/2007

 7 listopada 2007 r.

w sprawie upoważnienia p. Miczysława Michalskiego - dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze do przeprowadzenia prac związanych z zakupem i instalacją monitoringu wyzyjnego w I ZSO w Jaworze

 z dniem podjęcia

 109/2007

7 listopada 2007 r. 

w sprawie upoważnienia p. Wandy Gołębiowskiej - dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze do przeprowadzenia prac związanych z zakupem i instalacją monitoringu wizyjnego w PCKZ w Jaworze

 z dniem podjęcia

 108/2007

 7 listopada 2007 r.

w sprawie podziału środków PFRON na 2007 r.

z dniem podjęcia 

 107/2007

23 października 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Męcinka, obręb Muchów, w granicach działki oznaczonej numerem 79, o powierzchni 1,71 ha, objętą księgą wieczystą KW 17428

 z dniem podjęcia

 106/2007

 18 października 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia

 105/2007

 18 października 2007 r.

w sprawie udzielenia jednorazowego upowaznienia Panu Dariuszowi Ziei - Dyrektorowi Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie do nadzorowania zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie"

z dniem podjęcia 

 104/2007

 18 października 2007

w sprawie uchylenia uchwały nr 27/2007 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Ziei - dyrektora Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz prowadzenia prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków położonej na terenie Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie

 z dniem podjęcia

 103/2007

 18 października 2007

w sprawie ogłoszenia konkursu na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

 z dniem podjęcia

 102/2007

 18 października 2007

w sprawie uchylania Uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie upoważnienia dla Pana Jana Kłeczek - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaworze do dysponowania środkami PFRON w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

z dniem podjęcia

 101/2007

 9 października 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r. 

 z dniem podjęcia

 100/2007

 9 października 2007

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego.

 z dniem podjęcia

 99/2007

 2 października 2007

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 98/2007

 2 października 2007

w sprawie przyznania nagród Zarządu Pwiatu w Jaworze z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

z dniem podjęcia

 97/2007

25 września 2007 

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2007

z dniem podjęcia

 96/2007

25 września 2007 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na rok 2007

z dniem podjęcia

 95/2007

25 września 2007 

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu Jaworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

z dniem podjęcia

 94/2007

25 września 2007 

w sprawie udzielenia upoważnienia jednorazowego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach 44

z dniem podjęcia

 93/2007

18 września 2007 

w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

z dniem podjęcia

 92/2007

 11 września 2007

w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok

z dniem podjęcia

 91/2007 
Regulamin

 11 września 2007

w spawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

 90/2007

 11 września 2007

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem podjęcia

 89/2007

 11 września 2007

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji społecznej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie jaworskim  

z dniem podjęcia

 88/2007

4 września 2007 r. 

w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Panu Markowi Janasowi 

z dniem podjęcia 

 87/2007

4 września 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji Wójta Gminy Krotoszyce o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie istniejących koryt rowów melioracji szczegółowych na terenie miejscowości Sichówek gmina Męcinka. 

 z dniem podjęcia

 86/2007

29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok 

z dniem podjęcia 

 85/2007

 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji

 z dniem podjęcia

 84/2007

     

 83/2007

21 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 82/2007 
załącznik  1
załącznik 1a
załącznik 1b
załącznik 1c
załącznik 1d
załącznik 1e
 załącznik  2 
załącznik 2a

21 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2007r.

 z dniem podjęcia

 81/2007

14 sierpnia
 2007 r. 

w sprawie udzielenia upowaznienia dla Pana Jana Kłeczek - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze do dysponowania środkami PFRON w ramach programu "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 z dniem podjęcia

 80/2007

14 sierpnia 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Budziszów Mały, Sobolew, Kosiska, Kępy, Rąbienice, Biernatki, Wierzchowice, Pawłowice, Skała, Granowice, Postolice, Jenków i Gądków w gminie Wądroże Wielkie 

z dniem podjęcia 

 79/2007
załącznik 1  załącznik 1a
załącznik 2 
załącznik 2a
załącznik 2b 
załącznik 2c

14 sierpnia 2007 r. 

w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej 

z dniem podjęcia 

 78/2007

7 sierpnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 77/2007

 30 lipca 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie 

 z dniem podjęcia

 76/2007

30 lipca 2007 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 r.  

z dniem podjęcia 

 75/2007

 30 lipca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r. 

z dniem podjęcia 

 74/2007

 20 lipca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r. 

z dniem podjęcia 

 73/2007

 10 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 17/2007 Zarzadu Powiatu w Jaworze z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 72/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 rok 

z dniem podjęcia 

 71/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopniowania projektu decyzji Wójta Gminy Krotoszyce o lokalalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie koryta rzeki Ciekąca na terenie miejscowości Sichów i Sichówek gminy Męcinka.  

z dniem podjęcia 

 70/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia z Gminą Mściwojów o przekazanie dotacji na wyposażenie samochodów ratownictwa drogowego Komendy Powiatowej PSP w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 69/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 57/2007 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 27 czerwca 2007 r. 

z dniem podjęcia

 68/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego Położonej w miejscowości Słup w granicach ewidencyjnych działki nr 204/5  

z dniem podjęcia 

 67/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

z dniem podjęcia 

 66/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Pani Wandzie Gołębiowskiej 

z dniem podjęcia 

 65/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. Marii Konopnickiej w Jaworze Panu Janowi Kłeczkowi

z dniem podjęcia 

 64/2007

 4 lipca 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Panu Mieczysławowi Michalskiemu

z dniem podjęcia 

 63/2007

4 lipca 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi - Dyrektorowi ZDP w Jaworze zs. w Zębowicach 44 

z dniem podjęcia 

 62/2007

4 lipca 2007 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia jednorazowego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi-Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach 44 

z dniem podjęcia 

 61/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r. 

z dniem podjęcia  

 60/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego 

z dniem podjęcia 

 59/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2007

z dniem podjęcia  

 58/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie nieruchomości będącą własnością Powiatu Jaworskiego położonej w miejscowości Słup w granicach ewidencyjnych działki nr 204/5 

z dniem podjęcia 

 57/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karograficznej w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 56/2007

27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażena zgody na sprzedaż metalowych łóżek nieprzydatnych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu 

z dniem podjęcia 

 55/2007

19 czerwca 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Jaworze nr 46/2007 z dnia 12 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na rok 2007 

z dniem podjęcia 

 54/2007

12 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

z dniem podjęcia 

 53/2007

12 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zdemontowanych urządzeń z kotłowni Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze 

z dniem podęcia 

 52/2007

12 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 36/2007 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 16 maja 2007 r. 

z dniem podjęcia 

 51/2007

12 czerwca 2007 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 34/2007 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 16 maja 2007 r. 

z dniem podjęcia

 50/2007

12 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 33/2007 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 16 maja 2007 r.

 z dniem podjęcia

 49/2007

 5 czerwca 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu  pożyczek długoterminowych

 z dniem podjęcia

 48/2007

5 czerwca 
2007 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych

 z dniem podjęcia

 47/2007

 31 maja 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zdemontowanych urządzeń z kotłowni Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze 

  z dniem podjęcia

 46/2007

 22 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 r. 

 z dniem podjęcia

 45/2007 

 22 maja
2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg, kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu legnickiego

 z dniem podjęcia

 44/2007 

 22 maja
2007 r.

w sprawie dofinansowania dla Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze na organizację „Pikniku Kombatanckiego”

  z dniem podjęcia

 43/2007 

 22 maja
2007 r.

w sprawie dofinansowania dla Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bolkowie na organizację „Pikniku Kombatanckiego”

  z dniem podjęcia

 42/2007

 22 maja
2007 r.

w sprawie powołania Komisji społecznej ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie jaworskim

 z dniem podjęcia

 41/2007 

16 maja
2007 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia 

 40/2007 

16 maja
2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego
na 2007 r. 

 z dniem podjęcia

 39/2007

 16 maja
2007 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego 

 z dniem podjęcia

 38/2007

 16 maja
2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody umieszczenia na budynku Domu Dziecka w Kaczorowie szyldu o treści „Dom Pozytywnej Energii” 

 z dniem podjęcia

 37/2007

 16 maja
2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody umieszczenia na budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze szyldu o treści „Dom Pozytywnej Energii” 

 z dniem podjęcia

 36/2007

 16 maja
2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

 z dniem podjęcia

 35/2007

16 maja
2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze 

 z dniem podjęcia

 34/2007

 16 maja
2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

 z dniem podjęcia

 33/2007

16 maja
2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze 

z dniem podjęcia 

 32/2007

 23 kwietnia
2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na obszarze powiatu legnickiego

 z dniem podjęcia

 31/2007

 23 kwietnia
2007 r.

w sprawie zmiany planu wydatków Domu Małych Dzieci na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 30/2007

 23 kwietnia
2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze - Pani Brygidzie Kaczkowskiej

 z dniem podjęcia

 29/2007 
załączniki

10 kwietnia 2007 r.  

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze

 z dniem podjęcia

 28/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 27/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Ziei - dyrektora Domu Dziecka w Kaczorowie do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz prowadzeniem prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków położonej na terenie Domu Dziecka w Kaczorowie

 z dniem podjęcia,
z mocą od 21 marca 2007r.

 26/2007

załączniki

 14 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za rok 2006

 z dniem podjęcia

 25/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji

 z dniem podjęcia

 24/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia jednorazowego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach 44

 z dniem podjęcia

 23/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitorów komputerowych Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Jaworze przez Powiatowy Urząd Pracy

 z dniem podjęcia

 22/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie upoważnienia Pani Wandy Gołębiowskiej - dyrektora PCKZ w Jaworze do podjęcia czynności związanych z opracowywaniem dokumentacji i przeprowadzeniem prac remontowych w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego

 z dniem podjęcia

 21/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia

 z dniem podjęcia

 20/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 19/2007

 14 marca 2007 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 r. 

 z dniem podjęcia

 18/2007

 6 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu jaworskiego

 z dniem podjęcia

 17/2007

 6 marca 2007 r.

w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jawoskiego

 z dniem podjęcia

 16/2007

6 marca 2007 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarzadu

 z dniem podjęcia

 15/2007
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 18 luty 2007 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2007 r.

 z dniem podjęcia

 14/2007

 26 luty 2007 r.

w sprawie delegowania przedstaiwciela samorzadu powiatowego do składu Rowiatowej Rady Zatrudnienia 

 z dniem podjęcia

 13/2007

 05 luty
2007 r.

w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 12/2007

 31 styczeń 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na udzieleniu pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

 z dniem podjęcia

 11/2007

 31 styczeń 2007 r.

w sprawie udzielenia pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze

 z dniem podjęcia

 10/2007

 30 styczeń
2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze 

 z dniem podjęcia

 9/2007

 15styczeń
2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, położonego w Mierczycach nr 30, gmina Wądroże Wielkie oraz określenia jej warunków

 z dniem podjęcia 

8/2007

 15 styczeń
2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Męcinka dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów

 z dniem podjęcia

7/2007 

 15 styczeń
2007 r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Męcinka dotycząca opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Winna Góra" obejmującego działkę nr ewid. 37/2 i cześć działki nr ewid. 20 i 38d obręb Piotrowice gmina Męcinka

 z dniem podjęcia

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-02-21 10:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-10 14:32:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927