Sprawozdanie z Pracy za okres I półrocze 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE

 

z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Rolnictwa
i Ochrony Środowiska za I półrocze 2006 r.


Komisja w pierwszym półroczu 2006 r. odbyła 8 posiedzeń.

Tematyka posiedzeń była zgodna z planem pracy Komisji i dotyczyła:


 

20 stycznia

Komisja przyjęła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie rejestracji podmiotów działających na rynku pasz, a także pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2006. Ponadto przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji za II półrocze 2005 r. oraz wypracowano plan pracy Komisji na rok 2006.

 

25 stycznia

Posiedzenie Komisji odbyło się w przerwie obrad XLII sesji Rady Powiatu. Komisja opiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze.

 

23 lutego

Komisja przyjęła informację z pracy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem oznakowania dróg w roku 2005, a także pozytywnie zaopiniowała Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Jaworskiego na lata 2006 – 2013.

 

23 marca

Przyjęto informację Kierownika Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z działalności szkoleniowo – doradczej oraz informację Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą wykorzystania funduszy unijnych na terenach wiejskich w latach 2005/2006. Poza tym Komisja zapoznała się z tematyką przygotowywania i realizacji przez Powiat Jaworski projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych (unijnych).


12 kwietnia

Komisja zebrała się w celu zaopiniowania sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za rok 2005.

 

20 kwietnia

Komisja przyjęła roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w roku 2005 oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Jaworskiego, a także roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Jaworskiego. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Jaworskiego.

 

18 maja

Przyjęto informację o powiatowym rynku pracy oraz realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Przyjęto również informację Zarządu Dróg Powiatowych o wykonaniu zadań za rok 2005 oraz planowanych zadaniach na rok 2006. Na tym samym posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na rok 2006.

 

27 czerwca

Komisja zapoznała się z oceną stanu sanitarnego powiatu, a także przyjęła informację z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze za 2005 r., jak i również informację o realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Jaworskim w 2005 r. Na owym posiedzeniu zaopiniowano także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej

 

Z posiedzeń Komisji sporządzono protokoły.

 


 

Przewodniczący Komisji

Jerzy Radzio

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-12-06 13:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-12-06 14:24:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki