Sprawozdanie z Pracy za okres I półrocza 2004 r.

 

SPRAWOZDANIE

 

z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska
za okres za I półrocze 2004 r.

 

 

Komisja w pierwszym półroczu 2004r. Odbyła 9 posiedzeń.
Tematyka posiedzeń zgodna była z planem pracy Komisji i dotyczyła:

 

 

28 styczeń.

Komisji zapoznała się koncepcją wieloletniej modernizacji dróg powiatowych przedstawioną przezDyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze. Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła informację o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu jaworskiego, a także pracowała nad projektu budżetu powiatu na 2004.

Ponadtowypracowano i przyjęto plan pracy na rok 2004.

18 lutego

 

 

27 lutego

Komisja przyjęła informacją z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Społecznej Straży Rybackiej.

Posiedzenie odbyło w przerwie obrad XVIII sesji Rady Powiatu. Komisja zebrała się w celu wybrania przewodniczącego Komisji w związku ze zmianą jej składu. Komisja na przewodniczącego wybrała Tadeusz Koniaka.

18 marca

Tematyka posiedzenia dotyczyła działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2003r. oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także działalności przewoźników PKP i PKS. PonadtoKomisja dokonała oceny pracy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Jaworze.

Na tym samym posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Straży Rybackiej w Powiecie Jaworskim i uchwalenia jej regulaminu.

26 marca

Posiedzenie odbyło w przerwie obrad XX sesji Rady Powiatu. Komisja zebrała się w celu wybrania przewodniczącego Komisji w związku ze zmianą jej składu. Komisja na przewodniczącego wybrałaJerzego Radzio.

14 kwietnia

Posiedzenie Komisji było poświęcone problemom bezrobocia, przyjęto informację przedłożoną przez Kierownika PUP o uzyskanych nowych miejscach pracy w roku 2003. Komisja przyjęła także informację o działalności IACS na terenie powiatu z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich dla rolników w powiecie jaworskim.

Dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jaworskiego za 2003r.

29 kwietnia

Komisja dokonała oceny realizacji programu odbudowy i modernizacji w ramach usuwania skutków powodzi, a także zapoznała się z działalnością spółek wodnych

18 maja

Przyjęto informację Zarządu Dróg Powiatowych o wykonaniu zadań za rok 2003 oraz planowanych zadaniach na rok 2004 a także zapoznano się ze stanem bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz
z zagrożeniami pożarowymi powiatu. Ponadto Komisja przyjęła informację o powiatowym rynku pracy oraz o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.

Na tym samym posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

24 czerwca

Przyjęto informację na temat stanu bezpieczeństwasanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu jaworskiego, a także na temat przygotowań do skupu płodów rolnych. Ponadto Komisja dokonała oceny gospodarki leśnej na terenie powiatu jaworskiego.

                          

 Z posiedzeń Komisji sporządzono protokoły.

 

Przewodniczący Komisji
      Jerzy Radzio

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 10:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-05-06 12:37:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki